NTI Reader
NTI Reader

饮 (飲) yǐn

 1. yǐn verb to drink
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: (Unihan '飲')
 2. yǐn verb to swallow
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: (Unihan '飲')
 3. yǐn noun a kind of drink
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: (Unihan '飲')

Contained in

饮食饮料冷饮饮水思源饮品养生饮品中后不得饮浆茹毛饮血饮用饮用水施诸饿鬼饮食及水法饮水不私造饮食饮酒中午后不得饮浆不饮酒饮光佛饮宴留饮牛饮飨饮餐饮饮茶狂饮饮恨餐饮店饮酒作乐热饮饮食疗养畅饮啜饮宴饮饮水器酣饮掬饮试饮聚饮茹荤饮酒痛饮乡饮酒礼

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Yangjuemoluo Jing (Aṅgulimālīyasūtra) 《央掘魔羅經》 Scroll 1 89
Dharmaguputakavinaya (Si Fen Lu) 《四分律》 Scroll 42 34
Abhidharmanyāyānusāraśāstra (Apidamo Shun Zheng Lilun) 《阿毘達磨順正理論》 Scroll 38 34
Mahāsaṅghikavinaya (Mohesengzhi Lu) 《摩訶僧祇律》 Scroll 20 32
Si Fen Lu Shan Fan Bu Que Xingshi Chao 《四分律刪繁補闕行事鈔》 Scroll 3 32
Fa Yuan Zhu Lin 《法苑珠林》 Scroll 93 29
Zhu Jing Yao Ji 《諸經要集》 Scroll 17 28
Mūlasarvāstivādanidānamātṛkā (Genben Shuo Yiqie You Bu Nituona Mu De Jia) 《根本說一切有部尼陀那目得迦》 Scroll 9 27
Notes on the Abhidharmakośabhāṣya 《俱舍論記》 Scroll 14 27
Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 《十誦律》 Scroll 61 25

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
速饮 速飲 汝今當速飲 Yangjuemoluo Jing (Aṅgulimālīyasūtra) 《央掘魔羅經》 Scroll 1 88
食饮 食飲 食飲湯藥 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 2 18
饮时 飲時 若有飢渴須食飲時 Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 Scroll 2 9
水饮 水飲 世尊即便受水飲之 Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 Scroll 2 8
欲饮 欲飲 吾渴欲飲 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 3 7
中饮 中飲 不中飲也 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 3 6
汁饮 汁飲 或漉汁飲者 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 18 5
饮浆 飲漿 如是天人飲漿時 Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 4 5
取饮 取飲 可往取飲 Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 Scroll 2 4
不堪饮 不堪飲 恐不堪飲 Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 Scroll 2 4