NTI Reader
NTI Reader

饮 (飲) yǐn yìn

 1. yǐn verb to drink
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 喝; for example, 饮茶 'drink tea' (Guoyu '飲' v 1; Kroll '飲' 1; NCCED '饮' 1; Unihan '飲')
 2. yǐn verb to swallow
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Kroll '飲' 1b; Unihan '飲')
 3. yǐn noun a drink / a beverage
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 饮料; for example, 冷饮 'cold drink' (Guoyu '飲' n; Kroll '飲' 1a; NCCED '饮' 4; Unihan '飲')
 4. yǐn verb to rinse one's mouth
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Kroll '飲' 2)
 5. yǐn verb to conceal / to hide
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Kroll '飲' 3)
 6. yìn verb to provide a drink
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Guoyu '飲' yìn; Kroll '飲' yìn 1)
 7. yìn verb to permeate
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Kroll '飲' yìn 2)
 8. yǐn verb to drink wine
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: Or other alcoholic beverages (Guoyu '飲' v 2; NCCED '饮' 2)
 9. yǐn verb to keep in mind / to carry in the heart
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 怀着 (Guoyu '飲' v 3; NCCED '饮' 3)
 10. yǐn noun a decoction
  Domain: Literary Chinese 文言文 , Subdomain: Chinese Medicine 中医
  Notes: Used in Chinese medicine (NCCED '饮' 5)
 11. yǐn verb to confiscate
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 没入 (Guoyu '飲' v 4)

Contained in

饮食饮料冷饮饮水思源饮品养生饮品中后不得饮浆茹毛饮血饮用饮用水施诸饿鬼饮食及水法饮水不私造饮食饮酒中午后不得饮浆不饮酒饮光佛饮宴留饮牛饮飨饮餐饮饮茶狂饮饮恨餐饮店饮酒作乐热饮饮食疗养畅饮啜饮宴饮饮水器酣饮掬饮试饮聚饮茹荤饮酒痛饮乡饮酒礼饮流饮子对饮饮气吞声饮恨吞声

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Yangjuemoluo Jing (Aṅgulimālīyasūtra) 《央掘魔羅經》 Scroll 1 89
Abhidharmanyāyānusāraśāstra (Apidamo Shun Zheng Lilun) 《阿毘達磨順正理論》 Scroll 38 34
Dharmaguputakavinaya (Si Fen Lu) 《四分律》 Scroll 42 34
Mahāsaṅghikavinaya (Mohesengzhi Lu) 《摩訶僧祇律》 Scroll 20 32
Si Fen Lu Shan Fan Bu Que Xingshi Chao 《四分律刪繁補闕行事鈔》 Scroll 3 32
Fa Yuan Zhu Lin 《法苑珠林》 Scroll 93 29
Zhu Jing Yao Ji 《諸經要集》 Scroll 17 28
Mūlasarvāstivādanidānamātṛkā (Genben Shuo Yiqie You Bu Nituona Mu De Jia) 《根本說一切有部尼陀那目得迦》 Scroll 9 27
Notes on the Abhidharmakośabhāṣya 《俱舍論記》 Scroll 14 27
Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 《十誦律》 Scroll 61 25

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
速饮 速飲 汝今當速飲 Yangjuemoluo Jing (Aṅgulimālīyasūtra) 《央掘魔羅經》 Scroll 1 88
食饮 食飲 食飲湯藥 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 2 18
饮时 飲時 若有飢渴須食飲時 Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 Scroll 2 9
水饮 水飲 世尊即便受水飲之 Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 Scroll 2 8
欲饮 欲飲 吾渴欲飲 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 3 7
中饮 中飲 不中飲也 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 3 6
饮浆 飲漿 如是天人飲漿時 Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 4 5
汁饮 汁飲 或漉汁飲者 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 18 5
不堪饮 不堪飲 恐不堪飲 Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 Scroll 2 4
取饮 取飲 可往取飲 Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 Scroll 2 4