yìng yíng

 1. yíng verb to receive / to welcome / to greet
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Social Interaction 交际
  Notes: As in 迎接 (Guoyu '迎' v 1)
 2. yíng verb to flatter
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 奉承 (Guoyu '迎' v 2)
 3. yíng verb towards / head-on
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 朝着 or 向着 (Guoyu '迎' v 3)
 4. yìng verb to welcome / to greet
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Social Interaction 交际
  Notes: As in 迎接 (Guoyu '迎' yìng v 1)

Contained in

Also contained in

欢迎迎接迎面迎娶逢迎迎送迎候迎击奉迎迎战恭迎受欢迎迎新迎宾迎合迎风迎头夹道欢迎迎头赶上迎亲曲意逢迎迎江欢迎光临迎接挑战迎火迎向送往迎来贾迎春迎刃而解不受欢迎出迎迎头打击迎风招展迎风飘舞布防迎战笑脸相迎迎春花有失远迎迎客松迎神赛会迎面而来迎头痛击

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

 • Scroll 3 Shi Shi Ji Gu Lue 《釋氏稽古略》 — count: 33
 • Scroll 2 Shi Shi Ji Gu Lue 《釋氏稽古略》 — count: 30
 • Scroll 4 Shi Shi Ji Gu Lue 《釋氏稽古略》 — count: 27
 • Scroll 53 A Chronicle of Buddhism in China 《佛祖統紀》 — count: 25
 • Scroll 28 Mahāsaṅghikavinaya (Mohesengzhi Lu) 《摩訶僧祇律》 — count: 23
 • Scroll 2 Ji Shenzhou San Bao Gan Tong Lu 《集神州三寶感通錄》 — count: 20
 • Scroll 1 You Fang Ji Chao 《遊方記抄》 — count: 17
 • Scroll 1 Li Dai Fabao Ji 《曆代法寶記》 — count: 17
 • Scroll 1 Shi Shi Ji Gu Lue 《釋氏稽古略》 — count: 17
 • Scroll 35 Mahāsaṅghikavinaya (Mohesengzhi Lu) 《摩訶僧祇律》 — count: 16

Collocations

 • 起迎 (起迎) 忉利天亦不起迎 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 5 — count: 21
 • 往迎 (往迎) 即便往迎 — Madhyamāgama 《中阿含經》, Scroll 3 — count: 18
 • 前迎 (前迎) 皆悉前迎 — Ekottarāgama 《增壹阿含經》, Scroll 8 — count: 13
 • 迎佛 (迎佛) 即持華香迎佛 — Sanmojie Jing (Sumāgadhāvadānasūtra) 《佛說三摩竭經》, Scroll 1 — count: 12
 • 承迎 (承迎) 前起承迎 — Baiyi Jin Chuang Er Poluomen Yuanqi Jing 《白衣金幢二婆羅門緣起經》, Scroll 1 — count: 10
 • 迎太子 (迎太子) 遠迎太子 — Dafangbian Fo Bao'en Jing 《大方便佛報恩經》, Scroll 4 — count: 10
 • 迎妇 (迎婦) 為迎婦節會 — Madhyamāgama 《中阿含經》, Scroll 6 — count: 9
 • 迎善 (迎善) 有禪三昧迎善 — Saṃyuktāgama 《雜阿含經》, Scroll 31 — count: 8
 • 迎世尊 (迎世尊) 漸迎世尊 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 8 — count: 7
 • 城迎 (城迎) 八日聞月出城迎 — Shizi Su Duo Wang Duan Rou Jing《師子素馱娑王斷肉經》, Scroll 1 — count: 4