NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

yíng

yíng verb to welcome / to greet
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Social Interaction 交际

Contained in

欢迎迎接迎面迎娶迎江寺逢迎迎送迎候迎击奉迎迎战恭迎来迎受欢迎迎新迎宾迎合迎风迎头夹道欢迎迎头赶上迎亲曲意逢迎迎江欢迎光临迎接挑战迎火迎请香花迎观景平台大地迎春门迎百福积善迎祥

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Shi Shi Ji Gu Lue 《釋氏稽古略》 Scroll 3 33
Shi Shi Ji Gu Lue 《釋氏稽古略》 Scroll 2 31
Shi Shi Ji Gu Lue 《釋氏稽古略》 Scroll 4 29
A Chronicle of Buddhism in China 《佛祖統紀》 Scroll 53 25
Mahāsaṅghikavinaya (Mohesengzhi Lu) 《摩訶僧祇律》 Scroll 28 23
Ji Shenzhou San Bao Gan Tong Lu 《集神州三寶感通錄》 Scroll 2 21
You Fang Ji Chao 《遊方記抄》 Scroll 1 19
Li Dai Fabao Ji 《曆代法寶記》 Scroll 1 18
Shi Shi Ji Gu Lue 《釋氏稽古略》 Scroll 1 17

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
起迎 起迎 忉利天亦不起迎 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 5 24
往迎 往迎 即便往迎 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 3 18
前迎 前迎 皆悉前迎 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 8 12
迎太子 迎太子 遠迎太子 Dafangbian Fo Bao'en Jing 《大方便佛報恩經》 Scroll 4 12
迎佛 迎佛 即持華香迎佛 Sanmojie Jing (Sumāgadhāvadānasūtra) 《佛說三摩竭經》 Scroll 1 11
迎逆 迎逆 見諸尊長不迎逆請坐 Fo Weishou Jia Zhengzhe Shuo Yebao Chabie Jing (Śukasūtra)《佛為首迦長者說業報差別經》 Scroll 1 11
承迎 承迎 前起承迎 Baiyi Jin Chuang Er Poluomen Yuanqi Jing 《白衣金幢二婆羅門緣起經》 Scroll 1 10
迎妇 迎婦 為迎婦節會 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 6 9
迎善 迎善 有禪三昧迎善 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 31 8
迎世尊 迎世尊 漸迎世尊 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 8 7

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
忉利天 Scroll 5 in Dīrghāgama 《長阿含經》 2
親族 Scroll 7 in Dīrghāgama 《長阿含經》 2
汝等 Scroll 8 in Dīrghāgama 《長阿含經》 2
問言 Scroll 15 in Dīrghāgama 《長阿含經》 2
禮敬 Scroll 17 in Dīrghāgama 《長阿含經》 2
Scroll 1 in Baiyi Jin Chuang Er Poluomen Yuanqi Jing 《白衣金幢二婆羅門緣起經》 3
尼拘陀 Scroll 1 in Nijutuo Fanzhi Jing 《尼拘陀梵》 3
Scroll 1 in Śṛgālavādasūtra 《尸迦羅越六方禮經》 2
Scroll 1 in Ambaṭṭhasutta 《佛開解梵志阿颰經》 1
恭敬 Scroll 1 in Madhyamāgama 《中阿含經》 3
即便 Scroll 3 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1
Scroll 6 in Madhyamāgama 《中阿含經》 3
中阿含相應佛經第五 Scroll 11 in Madhyamāgama 《中阿含經》 2
Scroll 14 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1
便 Scroll 1 in Wentuojie Wang Jing 《文陀竭王經》 2
Scroll 1 in Tie Cheng Nili Jing 《鐵城泥犁經》 1
人相 Scroll 2 in Dazhengju Wang Jing (Pāyāsisuttanta) 《大正句王經》 3
尊長 Scroll 1 in Fo Weishou Jia Zhengzhe Shuo Yebao Chabie Jing (Śukasūtra)《佛為首迦長者說業報差別經》 2
Scroll 1 in Nili Jing (Bālapaṇḍitasutta) 《泥犁經》 2
尊者阿難 Scroll 21 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 1
信奉 Scroll 23 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 1
三昧 Scroll 31 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 8
年少比丘 Scroll 41 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 2
婆伽婆 Scroll 1 in Fo Shuo Shui Mo Suo Piao Jing (Phena Sutta) 《佛說水沫所漂經》 1
師子世尊 Scroll 1 in Yangjuemo Jing (Aṅgulimālīyasūtra) 《佛說鴦掘摩經》 1