NTI Reader
NTI Reader

养 (養) yǎng

  1. yǎng verb to raise / to bring up (children, animals) / to give birth
    Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Family 家
    Notes: (Unihan '養')
  2. yǎng verb to raise / to bring up (children, animals) / to keep / to support / to give birth
    Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Family 家
    Notes: (Unihan '養')

Contained in

养老培养领养收养中国收养中心供养修养疗养滋养营养饲养养成养料保养抚养教养休养养分养活养育养殖颐养养生素养养生饮品代养资养名闻利养休养生息韬光养晦养护四事供养闭目养神安养补养喫茶养生记安养寺养楼山营养家营养学营养素频毘娑罗王诣佛供养经摄大毘卢遮那成佛神变加持经入莲华胎藏海会悲生曼荼攞广大念诵仪轨供养方便会大毘卢遮那成佛神变加持经莲华胎藏悲生曼荼罗广大成就仪轨供养方便会供养仪式苏悉地羯罗供养法苏悉地羯罗供养法火合牛供养仪轨阿閦如来念诵供养法药师琉璃光王七佛本愿功德经念诵仪轨供养法药师七佛供养仪轨如意王经

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Abhidharmavibhāṣāśāstra (Apitan Pi Po Sha Lun) 《阿毘曇毘婆沙論》 Scroll 16 58
Mūlasarvāstivādavinayakṣudrakavastu (Genben Shuo Yiqie You Bu Pi Nai Ye Za Shi) 《根本說一切有部毘奈耶雜事》 Scroll 22 45
Mūlasarvāstivādavinayakṣudrakavastu (Genben Shuo Yiqie You Bu Pi Nai Ye Za Shi) 《根本說一切有部毘奈耶雜事》 Scroll 24 31
Dasheng Fa Yuan Yi Lin Zhang 《大乘法苑義林章》 Scroll 3 24
Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 《十誦律》 Scroll 3 23
Abhidharmamahāvibhāṣaśāstra (Apidamo Dapiposha Lun) 《阿毘達磨大毘婆沙論》 Scroll 42 23
Da Boreluomiduo Jing Bore Li Qu Fen Shu Zan 《大般若波羅蜜多經般若理趣分述讚》 Scroll 3 21
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 578 20
Yogācāryabhūmiśāstra (Yujia Shi Di Lun) 《瑜伽師地論》 Scroll 23 20
Abhidharmavibhāṣāśāstra (Apitan Pi Po Sha Lun) 《阿毘曇毘婆沙論》 Scroll 22 19

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
应供养 應供養 斯四應供養 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 3 23
养众 養眾 不能養眾 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 9 11
能养 能養 能養眾 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 9 10
设供养 設供養 諸末羅設供養已 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 4 9
所长养 所長養 樂所長養 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 3 8
正养 正養 正養 Śṛgālavādasūtra 《善生子經》 Scroll 1 6
易养 易養 不得易養 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 22 5
养易 養易 某處白衣舍利養易得 Xi Zheng Yinyuan Jing (Sāmagāmasutta) 《息諍因緣經》 Scroll 1 4
侍养 侍養 侍養於父母 Sutra of the Seven Buddhas 《七佛經》 Scroll 1 4
正理养 正理養 四正理養命 An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 Scroll 5 4