NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

chàng

chàng verb to sing / to call loudly / to chant
Domain: Music 音乐

Contained in

唱歌合唱合唱团演唱会唱片歌唱演唱唱言唱诵唱和说唱文学黄河大合唱宝唱万松老人评唱天童觉和尚颂古从容庵录评唱吟唱唱反调唱导唱说宣唱唱念高唱唱腔唱戏说唱唱机唱高调引唱人独唱电唱机大合唱传唱歌唱家清唱伴唱唱法唱曲假唱

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 Scroll 1 102
Si Fen Lu Shan Fan Bu Que Xingshi Chao 《四分律刪繁補闕行事鈔》 Scroll 1 75
Fang Guang Da Zhuangyan Jing (Lalitavistara) 《方廣大莊嚴經》 Scroll 4 53
Collection of Meanings and Terms in Translation (Fanyi Mingyi Ji) 《翻譯名義集》 Scroll 5 46
Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 57 44
Gaṇḍavyūhasūtra (Luomojia Jing) 《佛說羅摩伽經》 Scroll 31 44
Gaṇḍavyūhasūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing Ru Fajie Pin) 《大方廣佛華嚴經入法界品》 Scroll 1 44
Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 76 44
Gaṇḍavyūhasūtra (Luomojia Jing) 《佛說羅摩伽經》 Scroll 31 44
Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 11 42

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
唱令 唱令 聲鼓唱令 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 6 24
唱曰 唱曰 平旦敷床唱曰 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 12 7
鼓唱 鼓唱 聲鼓唱令 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 6 6
咸唱 鹹唱 咸唱是言 Baiyi Jin Chuang Er Poluomen Yuanqi Jing 《白衣金幢二婆羅門緣起經》 Scroll 2 5
唱婆 唱婆 唱婆 Fang Guang Da Zhuangyan Jing (Lalitavistara) 《方廣大莊嚴經》 Scroll 4 5
声唱 聲唱 悉皆同聲唱如是言 Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 Scroll 2 5
唱唤 唱喚 舉聲唱喚者 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 43 5
高声唱 高聲唱 高聲唱傳 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 21 5
唱传 唱傳 高聲唱傳 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 21 4
唱声 唱聲 爾時眾人聞是唱聲 Dafangbian Fo Bao'en Jing 《大方便佛報恩經》 Scroll 2 3

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
地神 Scroll 1 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
Scroll 6 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
善哉 Scroll 8 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
Scroll 11 in Dīrghāgama 《長阿含經》 3
如是 Scroll 1 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 1
悉皆如是 Scroll 2 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 4
Scroll 3 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 2
Scroll 2 in Baiyi Jin Chuang Er Poluomen Yuanqi Jing 《白衣金幢二婆羅門緣起經》 4
打鼓 Scroll 4 in Madhyamāgama 《中阿含經》 2
平旦 Scroll 12 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1
高聲 Scroll 21 in Madhyamāgama 《中阿含經》 4
調異學等同 Scroll 26 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1
我等空中 Scroll 34 in Madhyamāgama 《中阿含經》 4
憍慢婆羅門大眾靜默 Scroll 4 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 1
地神 Scroll 15 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 1
國界 Scroll 23 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 2
Scroll 25 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 1
如是 Scroll 35 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 1
如是 Scroll 11 in An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 1
指髻舍衛城街巷 Scroll 1 in Yangjueji Jing (Aṅgulimālīyasūtra) 《佛說鴦崛髻經》 2
Scroll 14 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 2
Scroll 36 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 1
傳告 Scroll 43 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 1
使說戒 Scroll 44 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 2
賢聖虛空之中伎樂 Scroll 1 in Xumoti Nu Jing (Sumāgadhāvadānasūtra) 《須摩提女經》 1