NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

chàng

chàng verb to sing / to call loudly / to chant
Domain: Music 音乐

Contained in

唱歌合唱合唱团演唱会唱片歌唱演唱唱言唱诵唱和说唱文学黄河大合唱宝唱万松老人评唱天童觉和尚颂古从容庵录评唱吟唱

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 Scroll 1 110
Si Fen Lu Shan Fan Bu Que Xingshi Chao 《四分律刪繁補闕行事鈔》 Scroll 1 78
Fang Guang Da Zhuangyan Jing (Lalitavistara) 《方廣大莊嚴經》 Scroll 4 53
Collection of Meanings and Terms in Translation (Fanyi Mingyi Ji) 《翻譯名義集》 Scroll 5 46
Gaṇḍavyūhasūtra (Luomojia Jing) 《佛說羅摩伽經》 Scroll 31 44
Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 57 44
Gaṇḍavyūhasūtra (Luomojia Jing) 《佛說羅摩伽經》 Scroll 31 44
Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 76 44
Gaṇḍavyūhasūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing Ru Fajie Pin) 《大方廣佛華嚴經入法界品》 Scroll 1 44
Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 11 42

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
唱令 唱令 聲鼓唱令 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 6 24
鼓唱 鼓唱 聲鼓唱令 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 6 8
声唱 聲唱 悉皆同聲唱如是言 Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 Scroll 2 7
唱曰 唱曰 平旦敷床唱曰 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 12 7
大众唱 大眾唱 彼大眾唱高大音聲 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 37 6
唱导 唱導 欲為當來一切唱導 Gu Lai Shi Shi Jing 《古來世時經》 Scroll 1 6
咸唱 鹹唱 咸唱是言 Baiyi Jin Chuang Er Poluomen Yuanqi Jing 《白衣金幢二婆羅門緣起經》 Scroll 2 5
唱唤 唱喚 舉聲唱喚者 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 43 5
唱婆 唱婆 唱婆 Fang Guang Da Zhuangyan Jing (Lalitavistara) 《方廣大莊嚴經》 Scroll 4 5
唱传 唱傳 高聲唱傳 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 21 4

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
地神 Scroll 1 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
Scroll 6 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
善哉 Scroll 8 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
Scroll 11 in Dīrghāgama 《長阿含經》 3
如是 Scroll 1 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 1
悉皆如是 Scroll 2 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 4
Scroll 3 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 2
Scroll 2 in Baiyi Jin Chuang Er Poluomen Yuanqi Jing 《白衣金幢二婆羅門緣起經》 4
Scroll 4 in Madhyamāgama 《中阿含經》 2
平旦 Scroll 12 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1
高聲 Scroll 21 in Madhyamāgama 《中阿含經》 4
調等同 Scroll 26 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1
我等空中 Scroll 34 in Madhyamāgama 《中阿含經》 4
一切 Scroll 1 in Gu Lai Shi Shi Jing 《古來世時經》 1
憍慢婆羅門大眾靜默 Scroll 4 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 1
Scroll 14 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 1
地神 Scroll 15 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 2
Scroll 17 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 1
Scroll 23 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 2
如是 Scroll 11 in An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 1
指髻舍衛城 Scroll 1 in Yangjueji Jing (Aṅgulimālīyasūtra) 《佛說鴦崛髻經》 2
Scroll 2 in Yangjuemoluo Jing (Aṅgulimālīyasūtra) 《央掘魔羅經》 1
如是 Scroll 4 in Yangjuemoluo Jing (Aṅgulimālīyasūtra) 《央掘魔羅經》 1
Scroll 14 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 2
Scroll 36 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 1