NTI Reader
NTI Reader

chàng

 1. chàng verb to sing / to chant
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Music 音乐
  Notes: As in 唱歌 (Guoyu '唱' v 1; Unihan '唱')
 2. chàng verb to call
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 呼叫; for example, 唱票 'call names from a ballot' (Guoyu '唱' v 2; Unihan '唱')
 3. chàng verb to advocate
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 倡導; also written as 倡 (Guoyu '唱' v 3)
 4. chàng noun a song
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 歌曲 (Guoyu '唱' n)

Contained in

唱歌合唱合唱团演唱会唱片歌唱演唱唱言唱诵唱和说唱文学黄河大合唱宝唱万松老人评唱天童觉和尚颂古从容庵录评唱吟唱唱反调唱导唱说宣唱唱念高唱唱腔唱戏说唱唱机唱高调引唱人独唱电唱机大合唱传唱歌唱家清唱伴唱唱法唱曲假唱唱名唱票绝唱小唱

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 Scroll 1 102
Si Fen Lu Shan Fan Bu Que Xingshi Chao 《四分律刪繁補闕行事鈔》 Scroll 1 75
Fang Guang Da Zhuangyan Jing (Lalitavistara) 《方廣大莊嚴經》 Scroll 4 53
Collection of Meanings and Terms in Translation (Fanyi Mingyi Ji) 《翻譯名義集》 Scroll 5 46
Gaṇḍavyūhasūtra (Luomojia Jing) 《佛說羅摩伽經》 Scroll 31 44
Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 76 44
Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 57 44
Gaṇḍavyūhasūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing Ru Fajie Pin) 《大方廣佛華嚴經入法界品》 Scroll 1 44
Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 11 42
Fahua Wen Ju Ji 《法華文句記》 Scroll 10 41

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
唱令 唱令 聲鼓唱令 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 6 24
唱曰 唱曰 平旦敷床唱曰 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 12 7
鼓唱 鼓唱 聲鼓唱令 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 6 6
高声唱 高聲唱 高聲唱傳 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 21 5
咸唱 鹹唱 咸唱是言 Baiyi Jin Chuang Er Poluomen Yuanqi Jing 《白衣金幢二婆羅門緣起經》 Scroll 2 5
唱唤 唱喚 舉聲唱喚者 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 43 5
唱婆 唱婆 唱婆 Fang Guang Da Zhuangyan Jing (Lalitavistara) 《方廣大莊嚴經》 Scroll 4 5
声唱 聲唱 悉皆同聲唱如是言 Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 Scroll 2 5
唱传 唱傳 高聲唱傳 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 21 4
唱陀 唱陀 唱陀 Fang Guang Da Zhuangyan Jing (Lalitavistara) 《方廣大莊嚴經》 Scroll 4 3