noun a woven mat / a seat / a place
Domain: Literary Chinese 文言文
Notes: Variant of 席 (CC-CEDICT '蓆'; Unihan '蓆')

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

 • Scroll 2 Quotations from Chan Master Ming Jue 《明覺禪師語錄》 — count: 3
 • Scroll 6 Beishan Record 《北山錄》 — count: 2
 • Scroll 6 The Blue Cliff Record (Biyanlu) 《佛果圜悟禪師碧巖錄》 — count: 2
 • Scroll 2 Gu Qingliang Chuan 《古清涼傳》 — count: 2
 • Scroll 7 Miaofa Lianhua Jing Xuan Zan 《妙法蓮華經玄贊》 — count: 2
 • Scroll 2 Shi Shi Yao Lan 《釋氏要覽》 — count: 2
 • Scroll 34 Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 《十誦律》 — count: 2
 • Scroll 2 Zhe Yi Lun 《折疑論》 — count: 2
 • Scroll 27 The Sounds and Meanings of all the Terms in the Canonical Texts 《一切經音義》 — count: 2
 • Scroll 8 The Lotus Sutra (Zheng Fa Hua Jing) 《正法華經》 — count: 1

Collocations

 • 床蓆 (床蓆) 收卷床席 — Madhyamāgama 《中阿含經》, Scroll 17 — count: 32
 • 退蓆 (退蓆) 拘憐退席對曰 — Zhong Benqi Jing 《中本起經》, Scroll 1 — count: 15
 • 蓆上 (蓆上) 然後坐於菖蒲席上 — Dhāraṇīsamuccaya (Tuoluoni Ji Jing) 《陀羅尼集經》, Scroll 9 — count: 9
 • 蓆白佛 (蓆白佛) 拘憐退席白佛 — Zhong Benqi Jing 《中本起經》, Scroll 1 — count: 8
 • 卧床蓆 (臥床蓆) 寢臥床席 — Mahāparinirvāṇasūtra (Mahaparinirvana Sutra) 《大般涅槃經》, Scroll 3 — count: 6
 • 蓆塔 (蓆塔) 葛末席塔由吉說囉哆呼哆呼尾 — Fan Dabei Shen Zhou 《番大悲神呪》, Scroll 1 — count: 6
 • 茅草蓆 (茅草蓆) 坐茅草席右手持一新淨之劍 — Yizi Fo Ding Lunwang Jing 《一字佛頂輪王經》, Scroll 4 — count: 6
 • 蓆等 (蓆等) 不坐僧家床席等物 — Ratnameghasūtra (Fo Shuo Bao Yu Jing) 《佛說寶雨經》, Scroll 8 — count: 5
 • 离蓆 (離蓆) 時二迦葉既覩其兄離席迎接 — Zhong Xu Mohe Di Jing 《佛本行集經》, Scroll 10 — count: 4
 • 卧不安蓆 (臥不安蓆) 臥不安席 — Zhong Benqi Jing 《中本起經》, Scroll 1 — count: 4