NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

  1. adjective wild / rude
    Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Nature 大自然
  2. noun field / plain / open space / limit / boundary
    Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Nature 大自然

Contained in

视野长野越野田野野兽野生野外野心野蛮越野车牧野牧野之战鹿野苑鹿野粗野荒野新野四居别传旷野寺藤野送孟东野序顾野王野牛乌波野萨钵多酥哩踰捺野经酥哩踰捺野于瑟抳沙毘左野陀罗尼圣贺野纥哩缚大威怒王立成大神验供养念诵仪轨法品摩诃吠室罗末那野提婆喝罗阇陀罗尼仪轨吽迦陀野仪轨中野小野鹿野园山野分野在野野人沃野大野野战野豕旷野巨野郊野野火野合野鸡新野野草野狗原野野生动物

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Amoghapāśakalparājasūtra (Bu Kong Juan Suo Shenbian Zhenyan Jing) 《不空羂索神變真言經》 Scroll 10 141
Rāṣṭrapālaparipṛcchāsūtra (Fo Shuo Jingang Xiang Pusa Da Ming Chengjiu Yi Gui Jing) 《佛說金剛香菩薩大明成就儀軌經》 Scroll 3 128
Mahāvajrameruśikharakūṭāgāradhāraṇī (Da Jingang Miao Gao Shan Louge Tuoluoni) 《大金剛妙高山樓閣陀羅尼》 Scroll 1 126
Mahābalasūtra (Fo Shuo Chusheng Yiqie Rulai Fayan Bian Zhao Dali Ming Wang Jing) 《佛說出生一切如來法眼遍照大力明王經》 Scroll 1 125
Mahāpratisarādhāraṇīsūtra (Pubian Guangming Qing Jing Chisheng Ruyi Bao Yin Xin Wu Neng Sheng Da Ming Wang Da Sui Qiu Tuoluoni Jing) 《普遍光明清淨熾盛如意寶印心無能勝大明王大隨求陀羅尼經》 Scroll 2 112
Mañjuśrīmūlakalpa (Miao Jixiang Pingdeng Mimi Zuishang Guan Men Da Jiao Wang Jing) 《妙吉祥平等祕密最上觀門大教王經》 Scroll 3 94
Sarvatathāgatakāyavākcittarahasyaguhyasamājamahākalparāja (Fo Shuo Yiqie Rulai Jingang San Ye Zuishang Mimi Da Jiao Wang Jing) 《佛說一切如來金剛三業最上祕密大教王經》 Scroll 4 85
Mañjuśrīmūlakalpa (Miao Jixiang Pingdeng Mimi Zuishang Guan Men Da Jiao Wang Jing) 《妙吉祥平等祕密最上觀門大教王經》 Scroll 1 84
Jingang Ding Yujia Zui Sheng Mimi Cheng Fo Sui Qiu Ji De Shenbian Jia Chi Chengjiu Tuoluoni Yi Gui 《金剛頂瑜伽最勝祕密成佛隨求即得神變加持成就陀羅尼儀軌》 Scroll 1 84
Māyājālamahātantra (Fo Shuo Yujia Da Jiao Wang Jing) 《佛說瑜伽大教王經》 Scroll 3 82

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
野干 野乾 譬如野干疥癩衰病 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 11 36
野象 野象 為我捕取野象將來 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 52 32
野马 野馬 野馬流動 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 10 22
林野 林野 若有比丘在林野中寂靜而居 Fenbie Shan E Bao Ying Jing (Śukasūtra)《分別善惡報應經》 Scroll 2 13
野狐 野狐 鷄猪狗野狐 Yingwu Jing (Śukasūtra)《鸚鵡經》 Scroll 1 13
空野 空野 出家之人獨在空野 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 5 12
儞野 儞野 至兜儞野子輸迦長者舍 Fenbie Shan E Bao Ying Jing (Śukasūtra)《分別善惡報應經》 Scroll 1 10
野鹿 野鹿 猶如野鹿 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 56 8
野中 野中 或復擲著空曠野中 Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 Scroll 8 8
犹如野 猶如野 猶如野象從調象師 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 52 7

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
出家 Scroll 5 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
譬如 Scroll 11 in Dīrghāgama 《長阿含經》 7
Scroll 12 in Dīrghāgama 《長阿含經》 5
Scroll 1 in Sutra of the Seven Buddhas 《七佛經》 8
四分 Scroll 1 in Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 1
Scroll 1 in Śakraparipṛcchā Sūtra 《帝釋所問經》 2
所謂 Scroll 1 in Mahāsamājasūtra 《大三摩惹經》 1
Scroll 1 in Sāmaññaphalasutta 《寂志果經》 1
泥犁 Scroll 2 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 3
譬如之中麋鹿 Scroll 5 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 1
空曠 Scroll 8 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 1
Scroll 5 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1
便入山 Scroll 15 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1
牧牛 Scroll 25 in Madhyamāgama 《中阿含經》 2
禽獸 Scroll 29 in Madhyamāgama 《中阿含經》 2
Scroll 32 in Madhyamāgama 《中阿含經》 3
三者田鼠 Scroll 1 in Heng Shui Jing (Uposatha) 《恒水經》 3
深山 Scroll 2 in Dazhengju Wang Jing (Pāyāsisuttanta) 《大正句王經》 1
猪狗 Scroll 1 in Yingwu Jing (Śukasūtra)《鸚鵡經》 1
長者 Scroll 1 in Fenbie Shan E Bao Ying Jing (Śukasūtra)《分別善惡報應經》 9
比丘寂靜 Scroll 2 in Fenbie Shan E Bao Ying Jing (Śukasūtra)《分別善惡報應經》 3
Scroll 1 in Nili Jing (Bālapaṇḍitasutta) 《泥犁經》 1
思念豐饒 Scroll 1 in Zhai Jing 《齋經》 1
流動 Scroll 10 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 2
眾生 Scroll 17 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 1