1. noun wilderness
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Unihan '野')
 2. noun open country / field
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Unihan '野')

Contained in

Also contained in

视野长野越野田野野兽野生野外野心野蛮越野车牧野牧野之战粗野荒野新野四居别传藤野送孟东野序顾野王野牛中野小野山野分野在野野人沃野野战野豕旷野巨野郊野野火野合野鸡新野野草野狗原野野生动物

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

 • Scroll 10 Amoghapāśakalparājasūtra (Bu Kong Juan Suo Shenbian Zhenyan Jing) 《不空羂索神變真言經》 — count: 141
 • Scroll 3 Rāṣṭrapālaparipṛcchāsūtra (Fo Shuo Jingang Xiang Pusa Da Ming Chengjiu Yi Gui Jing) 《佛說金剛香菩薩大明成就儀軌經》 — count: 128
 • Scroll 1 Mahāvajrameruśikharakūṭāgāradhāraṇī (Da Jingang Miao Gao Shan Louge Tuoluoni) 《大金剛妙高山樓閣陀羅尼》 — count: 126
 • Scroll 1 Mahābalasūtra (Fo Shuo Chusheng Yiqie Rulai Fayan Bian Zhao Dali Ming Wang Jing) 《佛說出生一切如來法眼遍照大力明王經》 — count: 125
 • Scroll 2 Mahāpratisarādhāraṇīsūtra (Pubian Guangming Qing Jing Chisheng Ruyi Bao Yin Xin Wu Neng Sheng Da Ming Wang Da Sui Qiu Tuoluoni Jing) 《普遍光明清淨熾盛如意寶印心無能勝大明王大隨求陀羅尼經》 — count: 112
 • Scroll 3 Mañjuśrīmūlakalpa (Miao Jixiang Pingdeng Mimi Zuishang Guan Men Da Jiao Wang Jing) 《妙吉祥平等祕密最上觀門大教王經》 — count: 94
 • Scroll 4 Sarvatathāgatakāyavākcittarahasyaguhyasamājamahākalparāja (Fo Shuo Yiqie Rulai Jingang San Ye Zuishang Mimi Da Jiao Wang Jing) 《佛說一切如來金剛三業最上祕密大教王經》 — count: 85
 • Scroll 1 Jingang Ding Yujia Zui Sheng Mimi Cheng Fo Sui Qiu Ji De Shenbian Jia Chi Chengjiu Tuoluoni Yi Gui 《金剛頂瑜伽最勝祕密成佛隨求即得神變加持成就陀羅尼儀軌》 — count: 84
 • Scroll 1 Mañjuśrīmūlakalpa (Miao Jixiang Pingdeng Mimi Zuishang Guan Men Da Jiao Wang Jing) 《妙吉祥平等祕密最上觀門大教王經》 — count: 84
 • Scroll 3 Māyājālamahātantra (Fo Shuo Yujia Da Jiao Wang Jing) 《佛說瑜伽大教王經》 — count: 82

Collocations

 • 野干 (野乾) 譬如野干疥癩衰病 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 11 — count: 36
 • 野象 (野象) 為我捕取野象將來 — Madhyamāgama 《中阿含經》, Scroll 52 — count: 32
 • 林野 (林野) 若有比丘在林野中寂靜而居 — Fenbie Shan E Bao Ying Jing (Śukasūtra)《分別善惡報應經》, Scroll 2 — count: 15
 • 野狐 (野狐) 鷄猪狗野狐 — Yingwu Jing (Śukasūtra)《鸚鵡經》, Scroll 1 — count: 13
 • 空野 (空野) 出家之人獨在空野 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 5 — count: 12
 • 儞野 (儞野) 至兜儞野子輸迦長者舍 — Fenbie Shan E Bao Ying Jing (Śukasūtra)《分別善惡報應經》, Scroll 1 — count: 10
 • 野鹿 (野鹿) 猶如野鹿 — Madhyamāgama 《中阿含經》, Scroll 56 — count: 10
 • 犹如野 (猶如野) 猶如野象從調象師 — Madhyamāgama 《中阿含經》, Scroll 52 — count: 9
 • 野中 (野中) 或復擲著空曠野中 — Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》, Scroll 8 — count: 8
 • 草野 (草野) 草野遐邇猶日之明 — Collection of Writings about the Six Pāramitās (Liu Du Ji Jing) 《六度集經》, Scroll 4 — count: 6