shí

 1. shí number ten
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Quantity , Concept: Accounting numeral 大写
  Notes: (Guoyu '拾' n 2; Unihan '拾')
 2. shí verb to pick up
  Domain: Modern Chinese 现代汉语
  Notes: In the sense of 捡取 (CC-CEDICT '拾'; Guoyu '拾' v 1)
 3. shí verb to gather
  Domain: Modern Chinese 现代汉语
  Notes: In the sense of 收集 (Guoyu '拾' v 2)
 4. shí noun an archer's arm guard
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 射韝 (Guoyu '拾' n 1)
 5. shī verb to mix up the order
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: As in 拾翻 (Guoyu '拾' shī)
 6. shè verb to go up or down stairs
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: As in 拾级 (Guoyu '拾' shè)

Contained in

Also contained in

拾音器拾遗收拾残局拾掇众人拾柴火焰高拾零易如拾芥拾荒拾级拾级而上捡拾拾物路不拾遗拾取如拾地芥拾遗记俯拾皆是拾金不昧拾芥拾遗补缺拾人涕唾拾翻重拾收拾拣拾一发不可收拾执拾朝花夕拾不可收拾拾获拾人牙慧道不拾遗

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

 • Scroll 1 Dengyō daishi shōrai daishūroku 傳教大師將來台州錄 — count: 11
 • Scroll 2 Tang Dynasty Zhen Yuan Era Buddhist Teachings Continued Catalog (Da Tang Zhen Yuan Xu Kaiyuan Shijiao Lu) 大唐貞元續開元釋教錄 — count: 10
 • Scroll 2 Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 四分律行事鈔資持記 — count: 7
 • Scroll 3 Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 四分律行事鈔資持記 — count: 7
 • Scroll 27 Records of the Transmission of the Lamp 景德傳燈錄 — count: 6 , has English translation
 • Scroll 2 Nan Yue Zong Sheng Ji 南嶽總勝集 — count: 5
 • Scroll 80 The Sounds and Meanings of all the Terms in the Canonical Texts 一切經音義 — count: 5
 • Scroll 26 Mahīśāsakavinaya 彌沙塞部和醯五分律 — count: 5 , has English translation
 • Scroll 10 Supplement to the Sounds and Meanings of all the Terms in the Canonical Texts 續一切經音義 — count: 5
 • Scroll 20 Mahīśāsakavinaya 彌沙塞部和醯五分律 — count: 4 , has English translation

Collocations

 • 捃拾 (捃拾) 唯仰捃拾客擔生活 — Middle Length Discourses (Zhong Ahan Jing) 中阿含經, Scroll 13 — count: 18
 • 採拾 (採拾) 不為樵伐之所採拾 — Saṃyuktāgama 雜阿含經, Scroll 10 — count: 17
 • 拾薪 (拾薪) 遂投山谷拾薪採菓貨鬻自給 — Dasheng Bensheng Xin Di Guan Jing 大乘本生心地觀經, Scroll 4 — count: 12
 • 拾弊 (拾弊) 摭拾弊 — Dasheng Bao Yun Jing 大乘寶雲經, Scroll 5 — count: 5
 • 中拾 (中拾) 若糞掃中拾用作之 — Mahīśāsakavinaya 彌沙塞部和醯五分律, Scroll 9 — count: 5
 • 诸比丘拾 (諸比丘拾) 諸比丘拾糞掃衣 — Mahīśāsakavinaya 彌沙塞部和醯五分律, Scroll 20 — count: 4
 • 拾残 (拾殘) 恒拾殘食 — Mahīśāsakavinaya 彌沙塞部和醯五分律, Scroll 17 — count: 4
 • 拾粪扫衣 (拾糞掃衣) 有諸比丘欲於街巷中拾糞掃衣 — Mahīśāsakavinaya 彌沙塞部和醯五分律, Scroll 20 — count: 4
 • 拾花 (拾花) 猴採拾花菓 — Zhi Chan Bing Mi Yao Fa 治禪病祕要法, Scroll 2 — count: 3
 • 拾去 (拾去) 拾去蜂蟲 — Sutra on the Wise and Foolish (Damamūka) 賢愚經, Scroll 12 — count: 3