NTI Reader
NTI Reader

不如 bùrú

  1. bùrú verb not equal to / not as good as
    Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Comparison 比较
    Notes: For example, in literary Chinese, 巧詐不如拙誠 'it is better to be simplictically honest than cleverly deceitful', from Han Feizi's Shuo Lin Shang (DCP 'Q102'; GHC '不如' 1; NCCED '不如' 1).
  2. bùrú adverb inferior to / it would be better to
    Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Comparison 比较 , Concept: Correlative 关联词
    Notes: This adverb is often used as a connecting word in the main clause of subordinate complex sentences (NCCED '不如' 2).

Contained in

还不如巧诈不如拙诚不如法猪狗不如禽兽不如

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Zhangzhe Shi Bao Jing (Velāma) 《長者施報經》 Scroll 1 171
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 290 54
Mahāsaṅghikavinaya (Mohesengzhi Lu) 《摩訶僧祇律》 Scroll 35 35
Abhidharmavijñānakāyapādaśāstra (Apidamo Shi Shen Zu Lun) 《阿毘達磨識身足論》 Scroll 10 31
Shijia Pu 《釋迦譜》 Scroll 1 31
Mahāparinirvāṇasūtra (Da Ban Niepan Jing) 《大般泥洹經》 Scroll 3 30
Jingang Xian Lun 《金剛仙論》 Scroll 5 26
Weishi Ershi Lun Shu Ji 《唯識二十論述記》 Scroll 2 25
Mahāprajñāpāramitāśāstra (Da Zhi Du Lun) 《大智度論》 Scroll 60 25
Zhu Jing Yao Ji 《諸經要集》 Scroll 7 24

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
不如律 不如律 不如律教 Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 Scroll 1 15
光明不如 光明不如 三十三天光明不如焰摩天光明 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 20 15
色不如 色不如 汝色不如 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 22 9
明不如 明不如 螢火之明不如燈燭 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 20 6
不如人 不如人 莫令不如人訶我犯戒 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 22 6
不如余 不如餘 不如餘者所說 Brahmajālasūtra 《梵網六十二見經》 Scroll 1 5
王不如 王不如 帝釋天王不如退還 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 8 4
国不如 國不如 彼國不如 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 13 4
梵志不如 梵志不如 梵志不如是心行於布施 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 38 4
不如意 不如意 恐不如意 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 13 3