NTI Reader
NTI Reader

qín

 1. qín adjective diligent
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Morality 道德
 2. qín adjective frequent
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Time 时间
 3. qín noun diligence / perseverance / vīrya
  Domain: Buddhism 佛教 , Concept: Mental Factor 心所
  Notes: Sanskrit equivalent: vīrya, Pāli: viriya; in this sense x is synonymous with 精进

Contained in

后勤考勤辛勤勤劳勤恳勤奋勤俭勤工俭学执勤颜勤礼碑四正勤勤王勤息精勤勤勉殷勤勤劝克勤圜悟克勤勤苦勤求勤行正勤正勤勤力勤快辛勤耕耘全勤勤俭持家勤务地勤值勤特勤勤俭节约缺勤勤俭朴实地勤人员勤奋刻苦勤俭朴素外勤勤劳致富勤勤勤谨勤俭起家窣禄勤那国窣禄勤那天道酬勤日勤必成日勤有功日勤有成以勤为富

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Abhidharmadharmaskandhapādaśāstra (Apidamo Fa Yun Zu Lun) 《阿毘達磨法蘊足論》 Scroll 4 144
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 590 54
The Baizhang Zen Monastic Regulations 《勅修百丈清規》 Scroll 3 53
Notes on the Abhidharmakośabhāṣya 《俱舍論記》 Scroll 14 53
Gaṇḍavyūhasūtra (Luomojia Jing) 《佛說羅摩伽經》 Scroll 31 49
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 104 49
Notes on Nyāyamukha 《理門論述記》 Scroll 1 47
Commentary on Nyāyamukha 《因明入正理論疏》 Scroll 2 45
Bodhisattvagocaropāyaviṣayavikurvāṇanirdeśa (Pusa Xing Fangbian Jingjie Shentong Bianhua Jing) 《佛說菩薩行方便境界神通變化經》 Scroll 1 44
Bhadrakalpikasūtra (Xian Jie Jing) 《賢劫經》 Scroll 3 38

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
勤方便 勤方便 是故汝等當勤方便思惟苦聖諦 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 19 68
勤修 勤修 二者貧窮不肯勤修 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 11 50
勤精进 勤精進 宜勤精進坐禪 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 9 19
勤加 勤加 當勤加精進 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 12 16
比丘勤 比丘勤 一者比丘勤於戒行 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 8 12
精进勤 精進勤 精進勤修 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 3 10
勤思 勤思 汝等亦應勤思修習 Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 Scroll 1 7
勤修习 勤修习 應勤修習 Ren Xian Jing 《人仙經》 Scroll 1 7
梵志勤 梵志勤 梵志勤思禪 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 15 6
不肯勤 不肯勤 二者貧窮不肯勤修 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 11 5