qín

 1. qín adverb diligently / industriously
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (CCD '勤' 1, p. 1560; Guoyu '勤' adv 1; Unihan '勤'; XHZD '勤' 1, p. 608)
 2. qín noun attendance
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (CCD '勤' 4, p. 1561; XHZD '勤' 2, p. 608)
 3. qín noun diligence / perseverance / vīrya
  Domain: Buddhism 佛教 , Concept: Mental Factor 心所
  Notes: Sanskrit equivalent: vīrya, Pāli: viriya; in this sense x is synonymous with 精进 (SH '勤', p. 396)
 4. qín noun duty / work
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (CCD '勤' 3, p. 1561; Guoyu '勤' n 2; XHZD '勤' 3, p. 608)
 5. qín adverb freqently / often
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 常常 (CCD '勤' 2, p. 1561; Guoyu '勤' adv 2)
 6. qín proper noun Qin
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Names 名字 , Concept: Surname 姓氏
  Notes: (CCD '勤' 5, p. 1561; Guoyu '勤' n 3)
 7. qín verb to force to do physical labor
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 使劳动 (Guoyu '勤' v 1)
 8. qín verb to help out recover from a disaster
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Guoyu '勤' v 2)
 9. qín noun labor
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Guoyu '勤' n 1)
 10. qín noun sincere
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 诚恳 (Guoyu '勤' adj)

Contained in

后勤考勤辛勤勤劳勤恳勤奋勤俭勤工俭学执勤颜勤礼碑四正勤勤王勤息精勤勤勉殷勤勤劝克勤圜悟克勤勤苦勤求勤行正勤正勤勤力勤快辛勤耕耘全勤勤俭持家勤务地勤值勤特勤勤俭节约缺勤勤俭朴实地勤人员勤奋刻苦勤俭朴素外勤勤劳致富勤勤勤谨勤俭起家窣禄勤那国窣禄勤那四体不勤,五谷不分一忍可当百勇 一静可别百动 一勤可成百事 一善可消百恶一日之计在于晨 一生之计在于勤 一事之计在于明 一家之计在于和世人二十苦 忍者苦口难言 愚者苦海无边 病者苦不堪言 盲者苦于无光 佞者苦心积虑 孤者苦无照顾 老者苦有代沟 贪者苦求无着 贫者苦雨淒风 邪者苦事无穷 犯者苦陷牢狱 恶者苦果必然 业者苦心经营 师者苦口婆心 达者苦中有乐 勇者苦忍有力 学者苦心研究 勤者苦尽甘来 智者苦能转乐 仁者苦节飘香世间自然的法则 春花秋月是季节的美景 地水火风是宇宙的条件 江湖河海是大地的活力 人我是非是社会的现象 喜怒哀乐是感受的表情 悲欢离合是自然的状况 老病死生是生命的循环 善恶报应是因果的法则 贫富贵贱是人生的际遇 福禄寿喜是生存的愿望 功成名就是勤奋的成绩 瞋恨嫉妒是情绪的恶习 忠孝仁爱是伦理的要素 成住坏空是事物的无常 礼义廉耻是做人的根本 悲智愿行是修行的纲目 忍辱持戒是自我的要求 信解行证是行者的次第 惭愧忏悔是内心的净化 慈悲喜舍是菩萨的心肠

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

 • Scroll 4 Abhidharmadharmaskandhapādaśāstra (Apidamo Fa Yun Zu Lun) 《阿毘達磨法蘊足論》 — count: 144
 • Scroll 590 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 — count: 54
 • Scroll 3 The Baizhang Zen Monastic Regulations 《勅修百丈清規》 — count: 53
 • Scroll 14 Notes on the Abhidharmakośabhāṣya 《俱舍論記》 — count: 53
 • Scroll 104 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 — count: 49
 • Scroll 31 Gaṇḍavyūhasūtra 《大方廣佛華嚴經》 — count: 49
 • Scroll 1 Notes on Nyāyamukha 《理門論述記》 — count: 47
 • Scroll 2 Commentary on Nyāyamukha 《因明入正理論疏》 — count: 45
 • Scroll 1 Bodhisattvagocaropāyaviṣayavikurvāṇanirdeśa (Pusa Xing Fangbian Jingjie Shentong Bianhua Jing) 《佛說菩薩行方便境界神通變化經》 — count: 44
 • Scroll 3 Bhadrakalpikasūtra (Xian Jie Jing) 《賢劫經》 — count: 38