NTI Reader
NTI Reader

  1. adverb entirely / without exception
    Domain: Literary Chinese 文言文
    Notes: (Guoyu '俱' adv; Unihan '俱')
  2. adverb both / together
    Domain: Literary Chinese 文言文
    Notes: 俱 may be used adverbially in Literary Chinese. For example, 父母俱存 '... his father and mother are both alive.' (Mengzi: 13.20/69/9, translation by Legge; Guoyu '俱' v; Pulleyblank 1995, p. 129; Unihan '俱')

Contained in

家俱与时俱进俱乐部面面俱到佛说俱利伽罗大龙胜外道伏陀罗尼经七俱胝佛母所说淮提陀罗尼经薄俱罗与生俱来万念俱灰拘赏波俱提精舍犍陀俱提精舍帕耆俱提卡耆俱提梨俱吠陀俱胝北俱卢洲俱卢俱舍论阿毗达磨俱舍论与日俱增沤和俱舍罗沤惒俱舍罗俱支曩摩诃俱絺罗摩诃俱瑟祉罗俱婆罗阿毘达磨俱舍论尼俱律尼俱卢陀 俱尸那肝胆俱裂佛说七俱胝佛母准提大明陀罗尼经七俱胝佛母准提大明陀罗尼经七俱胝佛母所说准提陀罗尼经佛说七俱胝佛母心大准提陀罗尼经七俱胝佛母心大准提陀罗尼经七佛俱胝佛母心大准提陀罗尼法七俱胝独部法毘俱胝菩萨一百八名经俱力迦罗龙王仪轨佛说无量寿佛化身大忿迅俱摩罗金刚念诵瑜伽仪轨法无量寿佛化身大忿迅俱摩罗金刚念诵瑜伽仪轨法阿吒薄俱元帅大将上佛陀罗尼经修行仪轨金俱吒佛说俱枳罗陀罗尼经俱枳罗陀罗尼经阿毘达磨俱舍释论阿毘达磨俱舍论本颂俱舍论实义疏俱舍论记俱舍论疏

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Notes on the Viṁśatikāvṛtti 《成唯識論述記》 Scroll 6 397
Notes on the Viṁśatikāvṛtti 《成唯識論述記》 Scroll 5 355
Notes on the Abhidharmakośabhāṣya 《俱舍論記》 Scroll 6 268
Cheng Weishi Lun Liaoyi Deng 《成唯識論了義燈》 Scroll 5 264
Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 Scroll 2 234
Notes on the Viṁśatikāvṛtti 《成唯識論述記》 Scroll 7 230
Abhidharmajñānaprasthānaśāstra (Apitan Ba Jiandu Lun) 《阿毘曇八犍度論》 Scroll 25 200
Commentary on Nyāyamukha 《因明入正理論疏》 Scroll 2 197
Abhidharmamahāvibhāṣaśāstra (Apidamo Dapiposha Lun) 《阿毘達磨大毘婆沙論》 Scroll 159 190
Notes on the Viṁśatikāvṛtti 《成唯識論述記》 Scroll 4 180