NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

只树给孤独园 (祇樹給孤獨園) zhǐshùgěi gūdú yuán

zhǐshùgěi gūdú yuán proper noun Anāthapiṇḍada’s park at Jetavana
Domain: Buddhism 佛教 , Subdomain: Indian Buddhism 印度佛教 , Concept: Place Name 地名
Notes: A place located near the city of Śrāvastī where the Buddha stayed and delivered discourses; FGS translation standard: Jeta Grove (BL 'Jetavana'; Ding '祇樹給孤獨園'; Faxiang; FGDB '祇樹給孤獨園')

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 26 67
Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 36 59
Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 49 48
Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 22 47
Qi Chu San Guan Jing 《七處三觀經》 Scroll 1 46
Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 7 45
An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 Scroll 12 41
Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 28 41
Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 48 39
Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 31 36

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
舍卫国只树给孤独园 舍衛國祇樹給孤獨園 佛在舍衛國祇樹給孤獨園 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 9 2235
照只树给孤独园 照祇樹給孤獨園 身諸光明遍照祇樹給孤獨園 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 22 95
在只树给孤独园 在祇樹給孤獨園 止在祇樹給孤獨園 Brahmajālasūtra 《梵網六十二見經》 Scroll 1 55
舍卫只树给孤独园 舍衛祇樹給孤獨園 佛遊於舍衛祇樹給孤獨園 Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 1 44
舍卫城只树给孤独园 舍衛城祇樹給孤獨園 婆伽婆在舍衛城祇樹給孤獨園 Salt Water Parable Sūtra 《鹹水喻經》 Scroll 1 42
卫国只树给孤独园 衛國祇樹給孤獨園 世尊住舍衛國祇樹給孤獨園 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 18 30
只树给孤独园精舍 祇樹給孤獨園精舍 一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園精舍 Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 Scroll 106 11
诣只树给孤独园 詣祇樹給孤獨園 往詣祇樹給孤獨園 Yingwu Jing (Śukasūtra)《鸚鵡經》 Scroll 1 6
只树给孤独园中 祇樹給孤獨園中 便走出到舍衛祇樹給孤獨園中 Yi Zu Jing (Arthavargīyasūtra) 《佛說義足經》 Scroll 1 5
到只树给孤独园 到祇樹給孤獨園 到祇樹給孤獨園 An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 Scroll 1 4

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
舍衛國祇樹給孤獨園 Scroll 9 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
舍衛國祇樹給孤獨園 Scroll 10 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
舍衛國祇樹給孤獨園 Scroll 16 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
舍衛國祇樹給孤獨園 Scroll 17 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
舍衛國祇樹給孤獨園 Scroll 18 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
舍衛國祇樹給孤獨園 Scroll 1 in Sutra of the Seven Buddhas 《七佛經》 1
舍衛國祇樹給孤獨園 Scroll 1 in Chang Ahan Shi Bao Fa Jing 《長阿含十報法經》 1
一時舍衛國祇樹給孤獨園火界三昧 Scroll 1 in Śakraparipṛcchā Sūtra 《帝釋所問經》 1
祇樹給孤獨園 Scroll 1 in Brahmajālasūtra 《梵網六十二見經》 1
舍衛祇樹給孤獨園 Scroll 1 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 1
舍衛祇樹給孤獨園 Scroll 1 in Qi Zhi Jing (Dhammaññusutta) 《七知經》 1
舍衛國祇樹給孤獨園 Scroll 1 in Yuan Sheng Shu Jing (Pāricchattaka) 《園生樹經》 1
婆伽婆舍衛城祇樹給孤獨園 Scroll 1 in Salt Water Parable Sūtra 《鹹水喻經》 1
舍衛國祇樹給孤獨園 Scroll 1 in Si Di Jing (Catuḥsatyasūtra) 《四諦經》 1
舍衛國祇樹給孤獨園 Scroll 1 in Ben Xiang Yi Zhi Jing 《本相猗致經》 1
舍衛國祇樹給孤獨園 Scroll 1 in Yuan Ben Zhi Jing 《緣本致經》 1
婆伽婆舍衛城祇樹給孤獨園 Scroll 1 in Ding Sheng Wang Gushi Jing 《頂生王故事經》 1
舍衛國祇樹給孤獨園 Scroll 1 in Wentuojie Wang Jing 《文陀竭王經》 1
舍衛國祇樹給孤獨園 Scroll 1 in Yan Luo Wang Wu Tian Shizhe Jing (Devadūtasutta) 《閻羅王五天使者經》 1
舍衛國祇樹給孤獨園 Scroll 1 in Shi Fa Fei Fa Jing (Sappurisasutta) 《是法非法經》 1
舍衛城祇樹給孤獨園 Scroll 1 in Ku Yin Jing (Mahādukkhakāhandhasutta) 《苦陰經》 1
婆伽婆舍衛城祇樹給孤獨園 Scroll 1 in Le Xiang Jing (Mulapariyāyasutta) 《樂想經》 1
舍衛國祇樹給孤獨園 Scroll 1 in Zhu Fa Ben Jing (Mūla Sutta) 《諸法本經》 1
舍衛國祇樹給孤獨園 Scroll 1 in Xin Sui Jing (Pravāraṇasūtra) 《新歲經》 1
舍衛城祇樹給孤獨園 Scroll 1 in Fu Yin Jing (Kāmabhogī) 《伏婬經》 1