NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

维 (維) wéi

  1. wéi verb to preserve / to maintain / to hold together
    Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Actions 行为
  2. wéi noun dimension
    Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Scale 规模

Contained in

玻利维亚马拉维玻利维亚比索马拉维克瓦查维持维护维修王维多种维生素思维维基百科纤维维新维生素万维网万维网联盟维摩诘经新疆维吾尔自治区维吾尔维他命维摩经维摩诘维摩屋大维克洛维塞尔维亚马基雅维里明治维新百日维新占萨末旦维寺布翁尼维寺占萨末旦维维吾尔族阿维斯陀语维摩诘所说经维祇难维也纳维那维摩经玄疏阇维迦维罗卫维基维也纳大学水溶性维生素脂溶性维生素杨维桢特拉维夫维吉尼亚维吉尼亚州维权维权律师

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 《十誦律》 Scroll 16 20
Ji Gu Jin Fodao Lun Heng 《集古今佛道論衡》 Scroll 4 15
Śrīkaṇṭhasūtra (Fo Shuo Chu Kong Zai Huan Jing) 《佛說除恐災患經》 Scroll 1 14
Mahāyānopadeśa (Bao Nu Suo Wen Jing) 《寶女所問經》 Scroll 2 14
Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 Scroll 1 13
Ratnajālīparipṛcchā (Fo Shuo Bao Wang Jing) 《佛說寶網經》 Scroll 1 13
Qi Fo Fumu Xing Zi Jing 《七佛父母姓字經》 Scroll 1 11
Collection of Writings about the Six Pāramitās (Liu Du Ji Jing) 《六度集經》 Scroll 3 10
Guang Hong Ming Ji 《廣弘明集》 Scroll 18 10

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
维习 維習 維習安大德提供 Foshuo Sheng Fa Yin Jing 《佛說聖法印經》 Scroll 1 180
维卫 維衛 第一佛字維衛佛 Qi Fo Fumu Xing Zi Jing 《七佛父母姓字經》 Scroll 1 40
迦维 迦維 佛在釋翅提國迦維林中 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 12 22
八维 八維 八維上下無空缺處 Older Sutra of Parables 《舊雜譬喻經》 Scroll 2 12
维罗 維羅 在釋迦迦維羅越國 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 13 11
维上下 維上下 八維上下無空缺處 Older Sutra of Parables 《舊雜譬喻經》 Scroll 2 8
维蓝 維藍 名曰維藍 Collection of Writings about the Six Pāramitās (Liu Du Ji Jing) 《六度集經》 Scroll 3 8
蛇维 蛇維 蛇維訖畢 Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 Scroll 2 8
维颜 維顏 最究興成阿維顏地 Tathāgatotpattisambhavanirdeśasūtra (Rulai Xing Xian Jing) 《佛說如來興顯經》 Scroll 2 5
维林 維林 佛在釋翅提國迦維林中 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 12 5

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
無數 Scroll 1 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
Scroll 12 in Dīrghāgama 《長阿含經》 6
釋迦 Scroll 13 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
Scroll 18 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
一者出於 Scroll 22 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
第一 Scroll 1 in Qi Fo Fumu Xing Zi Jing 《七佛父母姓字經》 11
Scroll 1 in Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 13
Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 4
Scroll 1 in Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 9
大國 Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 4
Scroll 1 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 2
Scroll 4 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 5
鬼神 Scroll 5 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 2
Scroll 14 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1
尼拘類 Scroll 25 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1
上下 Scroll 41 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1
Scroll 53 in Madhyamāgama 《中阿含經》 3
Scroll 1 in Gu Lai Shi Shi Jing 《古來世時經》 1
Scroll 1 in Analu Ba Nian Jing (Anurudda Sutta) 《阿那律八念經》 1
Scroll 1 in Bi Mo Shi Mulian Jing (Māratajjaniyasūtta) 《弊魔試目連經》 3
Scroll 1 in Laizhaheluo Jing (Raṭṭhapālasutta) 《賴吒和羅經》 2
丞相 Scroll 1 in Zhai Jing 《齋經》 6
大德提供 Scroll 1 in Foshuo Sheng Fa Yin Jing 《佛說聖法印經》 1
大德提供 Scroll 1 in Wuyin Piyu Jing 《五陰譬喻經》 1
大德提供 Scroll 1 in Zhuan Falun Jing (Dharmacakrapravartanasūtra) 《佛說轉法輪經》 1