NTI Reader
NTI Reader

贪爱 (貪愛) tānài

tānài noun passion / desire / rāga
Domain: Buddhism 佛教
Notes: Sanskrit equivalent: rāga, Pali: rāga, Japanese: ton (BL 'rāga'; Ding '貪愛'; FGDB '貪愛'; SH '貪愛')

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 313 83
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 445 72
Bodhisattvapiṭaka (Dasheng Pusa Cang Zhengfa Jing) 《佛說大乘菩薩藏正法經》 Scroll 24 23
Lakṣaṇānusāraśāstra (Sui Xiang Lun) 《隨相論》 Scroll 1 22
Catuḥsatyaśāstra (Si Di Lun) 《四諦論》 Scroll 2 21
Catuḥsatyaśāstra (Si Di Lun) 《四諦論》 Scroll 1 17
Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 Scroll 44 16
Abhidharmakośaśāstra (Apidamo Ju She Shi Lun) 《阿毘達磨俱舍釋論》 Scroll 16 16
Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 13 15
Fo Shuo Li Shi Apitan Lun 《佛說立世阿毘曇論》 Scroll 9 15

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
生贪爱 生貪愛 凡夫於此妄生貪愛 Fang Guang Da Zhuangyan Jing (Lalitavistara) 《方廣大莊嚴經》 Scroll 6 99
可贪爱 可貪愛 識非可貪愛 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 313 53
贪爱心 貪愛心 息除貪愛心 Vipaśyin Buddha Sūtra 《毘婆尸佛經》 Scroll 1 5
贪爱系缚 貪愛繫縛 隨順煩惱貪愛繫縛暗鈍之法 Pusa Bensheng Man Lun (Jātakamālā) 《菩薩本生鬘論》 Scroll 5 4
远离贪爱 遠離貪愛 遠離貪愛 Saptasūryodasūtra 《薩鉢多酥哩踰捺野經》 Scroll 1 4
起贪爱 起貪愛 常起貪愛及瞋恚心 Nijutuo Fanzhi Jing 《尼拘陀梵》 Scroll 2 4
迷贪爱 迷貪愛 愚迷貪愛著 Fa Ji Yao Song Jing (Dharmapada) 《法集要頌經》 Scroll 1 4
多贪爱 多貪愛 小財多貪愛 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 48 3
贪爱嗜欲 貪愛嗜慾 貪愛嗜欲 Xiuxing Ben Qi Jing 《修行本起經》 Scroll 2 2
无明贪爱 無明貪愛 無明貪愛增上勢力分別執著斷常二邊 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 538 2