biàn

 1. biàn verb to distinguish; to recognize
  Domain: Modern Chinese 现代汉语
  Notes: In the sense of 分别 or 判别 (Guoyu '辨' v 1; Kroll 2015 '辨' 1, p. 22; Unihan '辨'; Wu and Tee 2015, loc. 2310; XHZD '辨', p. 45)
 2. biàn verb to debate; to argue
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: As a variant of 辩 (Guoyu '辨' v 2; Kroll 2015 '辨' 2, p. 22)
 3. biàn noun argument
  Domain: Literature 文学
  Notes: As a genre of literature (Guoyu '辨' n)
 4. biàn adjective distinct
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Kroll 2015 '辨' 1b, p. 22)
 5. biàn verb distinguish; vibhāga
  Domain: Buddhism 佛教
  Notes: Sanskrit equivalent: vibhāga, Japanese: ben, or: hen Tibetan: dbye ba (BCSD '辨', p. 1140; Mahāvyutpatti 'vibhāgaḥ'; MW 'vibhāga'; SH '辨', p. 451; Unihan '辨')

Contained in

Also contained in

高分辨率辨证施治八纲辨证不辨菽麦辨别鉴毛辨色真假难辨分辨辨折辨识辨证鉴貌辨色分辨率是非莫辨折辨明辨辨正见貌辨色辨明辨证论治辨士真伪莫辨明辨是非辨理辨别力辨析辨认

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

 • Scroll 4 Dafang Guang Fo Huayan Jing Sou Xuan Fen Qi Tong Zhi Fang Gui 大方廣佛華嚴經搜玄分齊通智方軌 — count: 322
 • Scroll 10 Da Ban Niepan Jing Yi Ji 大般涅槃經義記 — count: 279
 • Scroll 2 Dafang Guang Fo Huayan Jing Sou Xuan Fen Qi Tong Zhi Fang Gui 大方廣佛華嚴經搜玄分齊通智方軌 — count: 252
 • Scroll 1 Dafang Guang Fo Huayan Jing Sou Xuan Fen Qi Tong Zhi Fang Gui 大方廣佛華嚴經搜玄分齊通智方軌 — count: 241
 • Scroll 5 Dafang Guang Fo Huayan Jing Sou Xuan Fen Qi Tong Zhi Fang Gui 大方廣佛華嚴經搜玄分齊通智方軌 — count: 211
 • Scroll 9 Da Ban Niepan Jing Yi Ji 大般涅槃經義記 — count: 187
 • Scroll 5 Jin Guang Ming Zui Sheng Wang Jing Shu 金光明最勝王經疏 — count: 169
 • Scroll 20 Commentary on the Yogācārabhūmiśāstra 瑜伽論記 — count: 160
 • Scroll 4 Weimo Yi Ji 維摩義記 — count: 146
 • Scroll 18 Commentary on the Yogācārabhūmiśāstra 瑜伽論記 — count: 136

Collocations

 • 能辨 (能辨) 實能辨諸事 — An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 別譯雜阿含經, Scroll 11 — count: 29
 • 成辨 (成辨) 則能成辨十種大事 — Avataṃsakasūtra (Flower Garland Sūtra) 大方廣佛華嚴經, Scroll 40 — count: 20
 • 辨事 (辨事) 辨事有閑 — Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 佛本行集經, Scroll 37 — count: 5
 • 随辨 (隨辨) 諸佛菩薩隨辨香華而為供 — Mahavairocana Buddha Chanting Summary (Da Piluzhena Fo Shuo Yao Lue Niansong Jing) 大毘盧遮那佛說要略念誦經, Scroll 1 — count: 4
 • 辨众生 (辨眾生) 能辨眾生無量事業 — Avataṃsakasūtra (Flower Garland Sūtra) 大方廣佛華嚴經, Scroll 47 — count: 4
 • 辨说 (辨說) 辨說同於牙 — Vairocana Sutra Lotus Platform Matrix Assembly Compassion Mandala Liturgy (She Da Piluzhena Cheng Fo Shenbian Jia Chi Jing Ru Lianhua Tai Cang Hai Hui Bei Sheng Man Tu Luo Guangda Niansong Yi Gui Gongyang Fangbian Hui) 攝大毘盧遮那成佛神變加持經入蓮華胎藏海會悲生曼荼攞廣大念誦儀軌供養方便會, Scroll 2 — count: 3
 • 辨义 (辨義) 正名辨義 — Avataṃsakasūtra (Flower Garland Sūtra) 大方廣佛華嚴經, Scroll 76 — count: 3
 • 南无辨 (南無辨) 南無辨意長者子所問經 — Sutra on the Names of the Buddhas (Fo Shuo Fo Ming Jing) 佛說佛名經, Scroll 6 — count: 3
 • 分明辨 (分明辨) 一一分明辨其道趣 — Chu Yao Jing (Dharmapada) 出曜經, Scroll 30 — count: 3
 • 辨上 (辨上) 辨上中下 — Susiddhikara Sutra (Su Xi Di Jie Luo Jing) 蘇悉地羯羅經, Scroll 3 — count: 3