NTI Reader
NTI Reader

三宝 (三寶) Sān Bǎo

Sān Bǎo noun The Triple Gem / triple gem / three treasures / ratnatraya
Domain: Buddhism 佛教
Notes: Sanskrit equivalent: ratnatraya or triratna, Pali: ratanattaya or tiratana, Japanese: sanbō; Buddha, Darma, and Sangha; FGS translation standard: The Triple Gem (BL 'ratnatraya'; Faxiang; FGDB '三寶')

Contained in

三宝典礼甘露灌顶皈依三宝典礼三宝严印母三宝寺刹华严经明法品内立三宝章历代三宝纪三宝感应要略录集神州三宝感通录开皇三宝录三宝录真实三宝住持三宝化相三宝三宝恩三宝太监三宝颂三宝放光最上三宝归命三宝

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Commentary on the Hundred Treatise 《百論疏》 Scroll 1 50
Huayan Jing Ming Fa Pin Nei Li San Bao Zhang 《華嚴經明法品內立三寶章》 Scroll 1 42
Lotus Samādhi Repentance Ceremony 《法華三昧懺儀》 Scroll 1 40
Ji Zhu Jing Li Chan Yi 《集諸經禮懺儀》 Scroll 1 38
Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 Scroll 2 37
Da Ban Niepan Jing Ji Jie 《大般涅槃經集解》 Scroll 19 37
Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 Scroll 1 35
Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 Scroll 3 32
Si Fen Lu Shan Fan Bu Que Xingshi Chao 《四分律刪繁補闕行事鈔》 Scroll 2 31
Jin Guangming Chanfa Buzhu Yi 《金光明懺法補助儀》 Scroll 1 31

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
归依三宝 歸依三寶 歸依三寶 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 8 26
供养三宝 供養三寶 供養三寶 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 5 9
三宝种 三寶種 令三寶種不斷絕故 Bei Hua Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《悲華經》 Scroll 9 7
信三宝 信三寶 知有後世及信三寶 Dazhengju Wang Jing (Pāyāsisuttanta) 《大正句王經》 Scroll 2 7
三宝中 三寶中 於三寶中 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 23 7
不信三宝 不信三寶 貪惜財物不信三寶 Fenbie Shan E Bao Ying Jing (Śukasūtra)《分別善惡報應經》 Scroll 1 6
归三宝 歸三寶 諸信心歸三寶者 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 39 5
三宝安住 三寶安住 三寶安住無傾動故 Pusa Bensheng Man Lun (Jātakamālā) 《菩薩本生鬘論》 Scroll 8 4
绍三宝 紹三寶 紹三寶種使不斷絕 Dasheng Bensheng Xin Di Guan Jing 《大乘本生心地觀經》 Scroll 1 4
事三宝 事三寶 奉行十善敬事三寶 Jie De Xiang Jing (Gandha) 《佛說戒德香經》 Scroll 1 3