NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

三宝 (三寶) Sān Bǎo

Sān Bǎo noun The Triple Gem / triple gem / three treasures / ratnatraya
Domain: Buddhism 佛教
Notes: Sanskrit equivalent: ratnatraya or triratna, Pali: ratanattaya or tiratana, Japanese: sanbō; Buddha, Darma, and Sangha; FGS translation standard: The Triple Gem (BL 'ratnatraya'; Faxiang; FGDB '三寶')

Contained in

三宝典礼甘露灌顶皈依三宝典礼三宝严印母三宝寺刹华严经明法品内立三宝章历代三宝纪三宝感应要略录集神州三宝感通录开皇三宝录三宝录真实三宝住持三宝化相三宝三宝恩三宝太监三宝颂三宝放光最上三宝归命三宝

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Commentary on the Hundred Treatise 《百論疏》 Scroll 1 50
Huayan Jing Ming Fa Pin Nei Li San Bao Zhang 《華嚴經明法品內立三寶章》 Scroll 1 42
Lotus Samādhi Repentance Ceremony 《法華三昧懺儀》 Scroll 1 40
Ji Zhu Jing Li Chan Yi 《集諸經禮懺儀》 Scroll 1 38
Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 Scroll 2 37
Da Ban Niepan Jing Ji Jie 《大般涅槃經集解》 Scroll 19 37

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
归依三宝 歸依三寶 歸依三寶 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 8 26
供养三宝 供養三寶 供養三寶 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 5 9
信三宝 信三寶 知有後世及信三寶 Dazhengju Wang Jing (Pāyāsisuttanta) 《大正句王經》 Scroll 2 7
三宝种 三寶種 令三寶種不斷絕故 Bei Hua Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《悲華經》 Scroll 9 7
三宝中 三寶中 於三寶中 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 23 7
不信三宝 不信三寶 貪惜財物不信三寶 Fenbie Shan E Bao Ying Jing (Śukasūtra)《分別善惡報應經》 Scroll 1 6
归三宝 歸三寶 諸信心歸三寶者 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 39 5
三宝安住 三寶安住 三寶安住無傾動故 Pusa Bensheng Man Lun (Jātakamālā) 《菩薩本生鬘論》 Scroll 8 4
绍三宝 紹三寶 紹三寶種使不斷絕 Dasheng Bensheng Xin Di Guan Jing 《大乘本生心地觀經》 Scroll 1 4
尊重三宝 尊重三寶 四尊重三寶 Fenbie Shan E Bao Ying Jing (Śukasūtra)《分別善惡報應經》 Scroll 1 3

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
供養三寶 Scroll 5 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
供養三寶 Scroll 15 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
三寶住處 Scroll 1 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 1
深信三寶 Scroll 3 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 1
歸依三寶 Scroll 8 in Qishi Jing 《起世經》 1
歸依三寶 Scroll 8 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 1
後世三寶 Scroll 2 in Dazhengju Wang Jing (Pāyāsisuttanta) 《大正句王經》 1
三寶弟子提供新式標點 Scroll 1 in Fo Weishou Jia Zhengzhe Shuo Yebao Chabie Jing (Śukasūtra)《佛為首迦長者說業報差別經》 1
財物不信三寶 Scroll 1 in Fenbie Shan E Bao Ying Jing (Śukasūtra)《分別善惡報應經》 12
紹隆三寶 Scroll 2 in Fenbie Shan E Bao Ying Jing (Śukasūtra)《分別善惡報應經》 1
清淨歸依三寶 Scroll 1 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 1
歸依三寶 Scroll 5 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 1
今日歸依三寶 Scroll 9 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 1
三寶 Scroll 23 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 3
以此閻浮提施與三寶 Scroll 25 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 5
三寶 Scroll 3 in An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 3
尊崇三寶 Scroll 4 in An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 2
歸依三寶優婆夷 Scroll 5 in An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 1
歸依三寶 Scroll 7 in An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 2
在家白衣歸依三寶 Scroll 8 in An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 6
奉行十善三寶 Scroll 1 in Jie De Xiang Jing (Gandha) 《佛說戒德香經》 1
三寶無所罣礙 Scroll 4 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 1
三寶第二十 Scroll 12 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 1
供養三寶 Scroll 44 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 2
恭敬三寶 Scroll 47 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 1