NTI Reader
NTI Reader

不如法 bùrú fǎ

bùrú fǎ set phrase counterto moral principles
Domain: Buddhism 佛教
Notes: (Ding '不如法'; FGDB '不如法')

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 《十誦律》 Scroll 30 25
Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 《十誦律》 Scroll 20 20
Subāhuparipṛcchā (Su Po Hu Tongzi Qingwen Jing) 《蘇婆呼童子請問經》 Scroll 1 17
Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 40 16
Mahāsaṅghikavinaya (Mohesengzhi Lu) 《摩訶僧祇律》 Scroll 25 16
Dharmaguputakavinaya (Si Fen Lu) 《四分律》 Scroll 28 15
Pi Ni Mu Jing 《毘尼母經》 Scroll 7 14
Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 52 14
Mahīśāsakavinaya 《彌沙塞部和醯五分律》 Scroll 24 12
Mahīśāsakavinaya 《彌沙塞部和醯五分律》 Scroll 23 11

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
不如法行 不如法行 其中多有不如法行 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 8 19
不如法业 不如法業 是不如法業 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 52 18
多不如法 多不如法 是人出家受戒多不如法 Buddhapiṭakaduḥśīlanirgraha (Fo Cang Jing) 《佛藏經》 Scroll 3 14
作不如法 作不如法 勿作不如法語 Ratnaketudhāraṇī (Bao Xing Tuoluoni Jing) 《寶星陀羅尼經》 Scroll 6 12
不如法住 不如法住 不如法住者 Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 Scroll 2 11
不如法说 不如法說 不如法說 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 9 9
不如法治 不如法治 不如法治者當得幾許罪報 Mahāsaṃnipātasūtra (Great Compilation) 《大方等大集經》 Scroll 34 4
威仪不如法 威儀不如法 三千威儀不如法業 Fo Shuo Fo Ming Jing 《佛說佛名經》 Scroll 4 3
不如法悔 不如法悔 不如法悔 Mahīśāsakavinaya 《彌沙塞部和醯五分律》 Scroll 8 3
不如法行者 不如法行者 不如法行者為不如也 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 1 3