NTI Reader
NTI Reader

suō

 1. suō verb to dance / to frolic
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Unihan '娑')
 2. suō verb to lounge
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Unihan '娑')
 3. suō verb to saunter
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Unihan '娑')
 4. suō phonetic suo
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: Used in transliteration of Buddhist terms from Sanskrit (Unihan '娑')

Contained in

娑罗树王佛娑婆国土娑罗娑婆世界娑婆商诺迦缚娑娑竭罗龙王娑伽罗龙王娑摩吠陀罗刹娑逻刹娑罗叉娑罗乞察娑阿落刹娑频婆娑罗婆娑罗娑斯娑婆婆布吒娑楼经频婆娑罗王经频毘娑罗王诣佛供养经娑罗树娑罗双频婆娑罗王师子素驮娑王斷肉经毘耶娑毘耶娑问经佛为娑伽罗龙王所说大乘经大乘舍黎娑担摩经优婆娑罗谓娑迦遮延毘婆娑娑婆世界主娑罗双树苏罗娑大毗婆娑论摩娑娑度娑门婆娑婆陀神婆娑婆陀兜率娑婆,来去不动金刚座,琉璃安养,左右同尊大法王

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Mahāmayūrīvidyārājñīsūtra (Fomu Da Kongque Ming Wang Jing) 《佛母大孔雀明王經》 Scroll 2 192
She Da Piluzhena Cheng Fo Shenbian Jia Chi Jing Ru Lianhua Tai Cang Hai Hui Bei Sheng Man Tu Luo Guangda Niansong Yi Gui Gongyang Fangbian Hui 《攝大毘盧遮那成佛神變加持經入蓮華胎藏海會悲生曼荼攞廣大念誦儀軌供養方便會》 Scroll 2 179
Da Piluzhena Jing Guangda Yi Gui 《大毘盧遮那經廣大儀軌》 Scroll 2 147
Da Piluzhena Cheng Fo Shenbian Jia Chi Jing Lianhua Tai Cang Bei Sheng Mantuluo Guangda Chengjiu Yi Gui Gongyang Fangbian Hui 《大毘盧遮那成佛神變加持經蓮華胎藏悲生曼荼羅廣大成就儀軌供養方便會》 Scroll 1 135
Da Piluzhena Cheng Fo Shenbian Jia Chi Jing Lianhua Tai Cang Bei Sheng Mantuluo Guangda Chengjiu Yi Gui Gongyang Fangbian Hui 《大毘盧遮那成佛神變加持經蓮華胎藏悲生曼荼羅廣大成就儀軌供養方便會》 Scroll 2 132
Da Pi Lushena Cheng Fo Shenbian Jia Chi Jing Lianhua Tai Cang Bei Sheng Mantuluo Guangda Chengjiu Yi Gui 《大毘盧舍那成佛神變加持經蓮華胎藏悲生曼荼羅廣大成就儀軌》 Scroll 2 130
Fanyu Qian Zi Wen 《梵語千字文》 Scroll 1 121
Mahābalasūtra (Fo Shuo Chusheng Yiqie Rulai Fayan Bian Zhao Dali Ming Wang Jing) 《佛說出生一切如來法眼遍照大力明王經》 Scroll 1 118
Da Pi Lushena Cheng Fo Shenbian Jia Chi Jing Lianhua Tai Cang Bei Sheng Mantuluo Guangda Chengjiu Yi Gui 《大毘盧舍那成佛神變加持經蓮華胎藏悲生曼荼羅廣大成就儀軌》 Scroll 1 95
Jambhalajalendrayathālabdhakalpasūtra (Fo Shuo Baozang Shen Da Ming Man Na Luo Yi Gui Jing) 《佛說寶藏神大明曼拏羅儀軌經》 Scroll 2 94

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
娑诃 娑訶 此初梵天名娑訶波帝 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 9 77
陀娑 陀娑 有陀娑比丘為瞻病者 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 5 24
娑多 娑多 娑多儗里 Mahāsamājasūtra 《大三摩惹經》 Scroll 1 23
娑比丘 娑比丘 有陀娑比丘為瞻病者 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 5 20
娑逻 娑邏 中阿含王相應品頻鞞娑邏王迎佛經第五 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 11 16
迦娑 迦娑 名弗迦娑 Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 Scroll 2 13
鞞娑 鞞娑 中阿含王相應品頻鞞娑邏王迎佛經第五 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 11 13
逻娑 邏娑 尊者弗迦邏娑利先已在彼住陶屋中 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 42 12
娑天女 娑天女 拘迦那娑天女聞佛所說 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 48 12
娑利 娑利 尊者弗迦邏娑利先已在彼住陶屋中 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 42 12