NTI Reader
NTI Reader

门外 (門外) ménwài

ménwài noun outside the door
Domain: Modern Chinese 现代汉语
Notes: (CC-CEDICT '門外')

Contained in

门外汉门裏门外

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Fa Hua Xuan Lun 《法華玄論》 Scroll 6 22
Miaofa Lianhua Jing Xuan Zan 《妙法蓮華經玄贊》 Scroll 5 10
Fa Hua Yi Shu 《法華義疏》 Scroll 6 9
Treatise on the Mystery of the Mahayana 《大乘玄論》 Scroll 3 8
Fa Hua Jing Yi Ji 《法華經義記》 Scroll 4 8
Vinayavastu (Genben Shuo Yiqie You Bu Pi Nai Ye Po Seng Shi) 《根本說一切有部毘奈耶破僧事》 Scroll 9 7
A Record of Buddhist Monasteries in Luoyang 《洛陽伽藍記》 Scroll 2 7
Chu Yao Jing (Dharmapada) 《出曜經》 Scroll 4 7
Fa Hua Yi Shu 《法華義疏》 Scroll 5 6
Miaofa Lianhua Jing Wen Ju 《妙法蓮華經文句》 Scroll 5 6

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
在门外 在門外 當知尼揵親子與大尼揵眾五百人俱住在門外 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 32 82
门外立 門外立 在門外立 Fenbie Shan E Bao Ying Jing (Śukasūtra)《分別善惡報應經》 Scroll 1 29
宫门外 宮門外 到已在宮門外齊行而立 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 6 12
门外住 門外住 祇陀王子聞流離王在門外住 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 26 11
住门外 住門外 淨天住門外 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 4 8
中门外 中門外 有餘婆羅門五百人在中門外坐 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 15 7
祇洹门外 祇洹門外 彷徉行住祇洹門外 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 42 6
舍门外 捨門外 見一女人在舍門外 Hu Guo Jing 《護國經》 Scroll 1 6
门外边 門外邊 在佛別門外邊而住 Ratnakūṭasūtra (Ru Fajie Tixing Jing) 《入法界體性經》 Scroll 1 6
立门外 立門外 住立門外 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 28 4