NTI Reader
NTI Reader

差别 (差別) chābié

chābié noun difference / disparity
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Comparison 比较
Notes: (CC-CEDICT '差別')

Contained in

佛为首迦长者说业报差别经大乘法界无差别论大乘法界无差别论疏没有差别二种差别法差别相违过法差别相违因有法差别相违过有法差别相违因心无差别

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Śraddhābāladhānāavatāramudrāsūtra (Xin Li Ru Yin Famen Jing) 《信力入印法門經》 Scroll 1 166
Daśabhūmikasūtraśāstra (Treatise on the Scripture of the Ten Stages) 《十地經論》 Scroll 11 160
Miaofa Lianhua Jing Wen Ju 《妙法蓮華經文句》 Scroll 7 98
Commentary on the Abhidharmakośabhāṣya 《俱舍論疏》 Scroll 1 89
Notes on the Abhidharmakośabhāṣya 《俱舍論記》 Scroll 4 89
Commentary on the Yogācārabhūmiśāstra 《瑜伽論記》 Scroll 5 85
Daśabhūmikasūtraśāstra (Treatise on the Scripture of the Ten Stages) 《十地經論》 Scroll 10 84
Commentary on the Yogācārabhūmiśāstra 《瑜伽論記》 Scroll 22 82
Huayan Jing Tan Xuan Ji 《華嚴經探玄記》 Scroll 14 79
Notes on the Abhidharmakośabhāṣya 《俱舍論記》 Scroll 1 76

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
无有差别 無有差別 此三解脫無有差別 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 36 19
谓差别 謂差別 是謂差別 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 58 9
趣差别 趣差別 亦各不知界趣差別 Śakraparipṛcchā Sūtra 《帝釋所問經》 Scroll 1 6
心行差别 心行差別 以佗心智能了有情意樂煩惱心行差別 Dasheng Bensheng Xin Di Guan Jing 《大乘本生心地觀經》 Scroll 7 6
知差别 知差別 不善知差別 Yangjuemoluo Jing (Aṅgulimālīyasūtra) 《央掘魔羅經》 Scroll 2 5
三聚差别 三聚差別 見諸有情三聚差別 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 330 4
劣差别 劣差別 若隨實義皆無此彼勝劣差別 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 351 3
四生差别 四生差別 見諸有情四生差別 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 331 3
形色差别 形色差別 見諸有情端正醜陋形色差別 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 330 3
品类差别 品類差別 及餘一切有情無情品類差別 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 1 3