NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

譬如 pì rú

pì rú phrase to make an analogy, such as
Domain: Classical Chinese 古文
Notes: MWE: 譬 'to make an analogy' + 如 'such as'

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 30 105
Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 59 101
Zong Jing Lu 《宗鏡錄》 Scroll 93 97
Dao Di Jing 《道地經》 Scroll 1 94
Gaṇḍavyūhasūtra (Luomojia Jing) 《佛說羅摩伽經》 Scroll 36 83
Gaṇḍavyūhasūtra (Luomojia Jing) 《佛說羅摩伽經》 Scroll 36 83

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
譬如力士 譬如力士 譬如力士屈伸臂頃 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 9
譬如人 譬如人 譬如人夢 Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 Scroll 1 7
譬如飞鸟 譬如飛鳥 譬如飛鳥 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 14 4
譬如净 譬如淨 譬如淨潔白氈易為受色 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 2 4
譬如天 譬如天 譬如天名為自明 Chang Ahan Shi Bao Fa Jing 《長阿含十報法經》 Scroll 1 4
譬如大树 譬如大樹 譬如大樹根拔 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 4 4
譬如异 譬如異 譬如異道人 Brahmajālasūtra 《梵網六十二見經》 Scroll 1 3
譬如国王 譬如國王 譬如國王 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 20 3
譬如白 譬如白 譬如白華 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 9 3
譬如问 譬如問 譬如問奈以瓜答 Sāmaññaphalasutta 《寂志果經》 Scroll 1 3

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
譬如力士 Scroll 1 in Dīrghāgama 《長阿含經》 4
譬如力士 Scroll 2 in Dīrghāgama 《長阿含經》 4
譬如長者 Scroll 3 in Dīrghāgama 《長阿含經》 3
譬如大樹 Scroll 4 in Dīrghāgama 《長阿含經》 4
譬如恒河 Scroll 5 in Dīrghāgama 《長阿含經》 7
譬如天帝釋 Scroll 1 in Sutra of the Seven Buddhas 《七佛經》 3
譬如 Scroll 2 in Vipaśyin Buddha Sūtra 《毘婆尸佛經》 3
譬如大海 Scroll 1 in Qi Fo Fumu Xing Zi Jing 《七佛父母姓字經》 1
譬如 Scroll 1 in Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 5
譬如天上 Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 1
譬如國王 Scroll 1 in Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 4
譬如力士 Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 1
譬如寶瓶 Scroll 1 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 1
譬如孝子不見慈父 Scroll 3 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 1
譬如殑伽河水河水大海增長無盡 Scroll 1 in Da Jiangu Poluomen Jing 《大堅固婆羅門緣起經》 3
譬如黃金 Scroll 1 in Ren Xian Jing 《人仙經》 5
譬如 Scroll 3 in Baiyi Jin Chuang Er Poluomen Yuanqi Jing 《白衣金幢二婆羅門緣起經》 2
譬如邊際 Scroll 1 in Nijutuo Fanzhi Jing 《尼拘陀梵》 1
譬如蓮華生水 Scroll 1 in Chang Ahan Shi Bao Fa Jing 《長阿含十報法經》 10
譬如名為 Scroll 2 in Chang Ahan Shi Bao Fa Jing 《長阿含十報法經》 5
譬如力士 Scroll 1 in Śakraparipṛcchā Sūtra 《帝釋所問經》 2
譬如 Scroll 1 in Śṛgālavādasūtra 《尸迦羅越六方禮經》 2
譬如日月虛空 Scroll 1 in Xin Fo Gongde Jing 《信佛功德經》 1
譬如孝子喪父 Scroll 1 in Ambaṭṭhasutta 《佛開解梵志阿颰經》 9
譬如道人 Scroll 1 in Brahmajālasūtra 《梵網六十二見經》 11