NTI Reader
NTI Reader

譬如 pì rú

pì rú phrase to make an analogy, such as
Domain: Literary Chinese 文言文
Notes: MWE: 譬 'to make an analogy' + 如 'such as'

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 30 105
Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 59 101
Zong Jing Lu 《宗鏡錄》 Scroll 93 97
Dao Di Jing 《道地經》 Scroll 1 94
Gaṇḍavyūhasūtra (Luomojia Jing) 《佛說羅摩伽經》 Scroll 36 83
Mahāparinirvāṇasūtra (Mahayana Mahaparinirvana sutra) 《大般涅槃經》 Scroll 5 74
Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 78 73
Mahāparinirvāṇasūtra (Mahaparinirvana Sutra) 《大般涅槃經》 Scroll 5 73
Kāśyapaparivarta (Yi Ri Monibao Jing) 《遺日摩尼寶經》 Scroll 1 68
Tarkaśāstra (Rushi Lun) 《如實論》 Scroll 1 67

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
譬如力士 譬如力士 譬如力士屈伸臂頃 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 9
譬如人 譬如人 譬如人夢 Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 Scroll 1 8
譬如大树 譬如大樹 譬如大樹根拔 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 4 4
譬如天 譬如天 譬如天名為自明 Chang Ahan Shi Bao Fa Jing 《長阿含十報法經》 Scroll 1 4
譬如飞鸟 譬如飛鳥 譬如飛鳥 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 14 4
譬如净 譬如淨 譬如淨潔白氈易為受色 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 2 4
譬如白 譬如白 譬如白華 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 9 3
譬如国王 譬如國王 譬如國王 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 20 3
譬如异 譬如異 譬如異道人 Brahmajālasūtra 《梵網六十二見經》 Scroll 1 3
譬如殑伽 譬如殑伽 譬如殑伽河水閻牟那河水流注大海增長無盡 Da Jiangu Poluomen Jing 《大堅固婆羅門緣起經》 Scroll 1 3