zhōu

 1. zhōu noun boat / ship
  Domain: Literary Chinese 文言文 , Concept: Means of Transportation 交通工具
  Notes: This term applies to small boats, like canoes (Unihan '舟').
 2. zhōu noun Kangxi radical 137
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Radicals 部首
  Notes: (ABC back cover; GHC p. 7; Unihan '舟')

Contained in

Also contained in

舟山独木舟刻舟求剑木已成舟龙舟漕舟舟楫舟檝泛舟方舟操舟荡舟扁舟舟山群岛兰舟飞舟舟船舟次划龙舟破釜沉舟孟晚舟轻舟破釜沈舟舟师

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

 • Scroll 1 You Fang Ji Chao 《遊方記抄》 — count: 51
 • Scroll 8 Hong Zhi Chan Shi Guang Lu 《宏智禪師廣錄》 — count: 20
 • Scroll 46 The Sounds and Meanings of all the Terms in the Canonical Texts 《一切經音義》 — count: 14
 • Scroll 4 Wan Song Laoren Ping Chang Tian Tong Jue Heshang Song Gu Congrong An Lu 《萬松老人評唱天童覺和尚頌古從容庵錄》 — count: 13
 • Scroll 81 The Sounds and Meanings of all the Terms in the Canonical Texts 《一切經音義》 — count: 13
 • Scroll 3 Nan Yue Zong Sheng Ji 《南嶽總勝集》 — count: 12
 • Scroll 67 The Sounds and Meanings of all the Terms in the Canonical Texts 《一切經音義》 — count: 12
 • Scroll 2 Supplement to the Sounds and Meanings of all the Terms in the Canonical Texts 《續一切經音義》 — count: 12
 • Scroll 44 The Sounds and Meanings of all the Terms in the Canonical Texts 《一切經音義》 — count: 12
 • Scroll 1 Shi Shi Ji Gu Lue 《釋氏稽古略》 — count: 12

Collocations

 • 舟航 (舟航) 為作舟航 — Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》, Scroll 1 — count: 15
 • 大舟 (大舟) 行為大舟 — Jātaka stories (Sheng Jing) 《生經》, Scroll 4 — count: 9
 • 智慧舟 (智慧舟) 乘輕智慧舟 — Fo Suo Xing Zan (Buddhacarita) 《佛所行讚》, Scroll 1 — count: 9
 • 腰舟 (腰舟) 欲愛而未得腰舟 — Yogācāryabhūmiśāstra (Yujia Shi Di Lun) 《瑜伽師地論》, Scroll 17 — count: 7
 • 乘舟 (乘舟) 乘舟水行 — Collection of Writings about the Six Pāramitās (Liu Du Ji Jing) 《六度集經》, Scroll 6 — count: 4
 • 宝舟 (寶舟) 寶舟沈沒重令浮 — Mūlasarvāstivādavinayakārikā (Genben Shuo Yiqie You Bu Pi Nai Ye Song) 《根本說一切有部毘奈耶頌》, Scroll 3 — count: 4
 • 作舟 (作舟) 為作舟航 — Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》, Scroll 1 — count: 4
 • 法舟 (法舟) 法舟俄欲沈 — Ratnaketudhāraṇī (Bao Xing Tuoluoni Jing) 《寶星陀羅尼經》, Scroll 4 — count: 3
 • 汎舟 (汎舟) 浮江汎舟 — Wenshushili Ji Zhu Xian Suo Shuo Jixiong Shi Ri Shan E Su Yao Jing 《文殊師利菩薩及諸仙所說吉凶時日善惡宿曜經》, Scroll 1 — count: 3
 • 舟梁 (舟梁) 為諸漂溺而作舟梁 — Yangjuemoluo Jing (Aṅgulimālīyasūtra) 《央掘魔羅經》, Scroll 1 — count: 3