NTI Reader
NTI Reader

愚人 yúrén

yúrén noun stupid person / ignoramus
Domain: Literary Chinese 文言文
Notes: (CC-CEDICT '愚人')

Contained in

丹愚人愚人节

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Hundred Parables Sutra (Saṅghasena) 《百喻經》 Scroll 1 38
Hundred Parables Sutra (Saṅghasena) 《百喻經》 Scroll 4 34
Pu Yao Jing (Lalitavistara) 《普曜經》 Scroll 4 26
Lushan Lian Zong Bao Jian 《廬山蓮宗寶鑑》 Scroll 10 17
Sarvavaidalyasaṃgraha (Dasheng Fang Guang Zong Chi Jing) 《大乘方廣總持經》 Scroll 1 15
Hundred Parables Sutra (Saṅghasena) 《百喻經》 Scroll 2 14
Bahudhātukasūtra (Fo Shuo Si Pin Famen Jing) 《佛說四品法門經》 Scroll 1 14
Mahāsaṅghikavinaya (Mohesengzhi Lu) 《摩訶僧祇律》 Scroll 3 14
Da Ban Niepan Jing Yi Ji 《大般涅槃經義記》 Scroll 9 13
Fo Shuo E Duo He Duo Qi Jing 《佛說頞多和多耆經》 Scroll 1 12

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
提婆达兜愚人 提婆達兜愚人 彼提婆達兜愚人 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 5 13
一愚人 一愚人 此一愚人如是過已 Zhanpo Biqiu Jing (Kāraṇḍavasutta) 《瞻婆比丘經》 Scroll 1 8
凡夫愚人 凡夫愚人 然凡夫愚人不得聞正法 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 2 5
愚人作 愚人作 若有一愚人作是念過已 Zhanpo Biqiu Jing (Kāraṇḍavasutta) 《瞻婆比丘經》 Scroll 1 3
比丘愚人 比丘愚人 彼提舍比丘愚人 Si Nili Jing 《四泥犁經》 Scroll 1 3
愚人心 愚人心 比丘莫隨天下愚人心 Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 Scroll 1 3
愚人力 愚人力 毀呰愚人力 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 26 3
毁呰愚人 毀呰愚人 毀呰愚人力 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 26 3
今愚人 今愚人 汝今愚人 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 11 3
愚人多 愚人多 愚人多貪不知其禍 Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 Scroll 2 2