NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

愚人 yúrén

yúrén noun stupid person / ignoramus
Domain: Classical Chinese 古文
Notes: (CC-CEDICT '愚人')

Contained in

丹愚人愚人节

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Hundred Parables Sutra (Saṅghasena) 《百喻經》 Scroll 1 38
Hundred Parables Sutra (Saṅghasena) 《百喻經》 Scroll 4 34
Pu Yao Jing (Lalitavistara) 《普曜經》 Scroll 4 26
Lushan Lian Zong Bao Jian 《廬山蓮宗寶鑑》 Scroll 10 17
Sarvavaidalyasaṃgraha (Dasheng Fang Guang Zong Chi Jing) 《大乘方廣總持經》 Scroll 1 15
Mahāsaṅghikavinaya (Mohesengzhi Lu) 《摩訶僧祇律》 Scroll 3 14
Hundred Parables Sutra (Saṅghasena) 《百喻經》 Scroll 2 14
Bahudhātukasūtra (Fo Shuo Si Pin Famen Jing) 《佛說四品法門經》 Scroll 1 14
Da Ban Niepan Jing Yi Ji 《大般涅槃經義記》 Scroll 9 13
Hundred Parables Sutra (Saṅghasena) 《百喻經》 Scroll 3 12

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
提婆达兜愚人 提婆達兜愚人 彼提婆達兜愚人 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 5 13
一愚人 一愚人 此一愚人如是過已 Zhanpo Biqiu Jing (Kāraṇḍavasutta) 《瞻婆比丘經》 Scroll 1 8
愚人见 愚人見 愚人見勉如屠枻畜 Pu Yao Jing (Lalitavistara) 《普曜經》 Scroll 4 6
凡夫愚人 凡夫愚人 然凡夫愚人不得聞正法 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 2 5
愚人答言 愚人答言 愚人答言 Hundred Parables Sutra (Saṅghasena) 《百喻經》 Scroll 1 3
愚人力 愚人力 毀呰愚人力 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 26 3
比丘愚人 比丘愚人 彼提舍比丘愚人 Si Nili Jing 《四泥犁經》 Scroll 1 3
今愚人 今愚人 汝今愚人 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 11 3
毁呰愚人 毀呰愚人 毀呰愚人力 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 26 3
愚人心 愚人心 比丘莫隨天下愚人心 Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 Scroll 1 3

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
愚人不能 Scroll 8 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
愚人 Scroll 11 in Dīrghāgama 《長阿含經》 9
比丘天下愚人 Scroll 1 in Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 3
愚人天地 Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 2
愚人 Scroll 1 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 1
愚人 Scroll 1 in Ambaṭṭhasutta 《佛開解梵志阿颰經》 1
愚人 Scroll 6 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 1
凡夫愚人不得正法 Scroll 2 in Madhyamāgama 《中阿含經》 3
愚人 Scroll 1 in Zhanpo Biqiu Jing (Kāraṇḍavasutta) 《瞻婆比丘經》 8
愚人 Scroll 1 in Mo Rao Luan Jing 《魔嬈亂經》 2
可以愚人 Scroll 1 in Laizhaheluo Jing (Raṭṭhapālasutta) 《賴吒和羅經》 3
愚人以為真諦 Scroll 1 in Fanmoyu Jing (Brahmāyusutta) 《梵摩渝經》 1
愚人貪著 Scroll 23 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 2
毀呰愚人 Scroll 26 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 4
如是愚人 Scroll 3 in An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 5
汝等愚人 Scroll 6 in An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 2
婆羅門一時愚人 Scroll 1 in Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 - one scroll by an unknown translator 1
愚人 Scroll 5 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 7
愚人沙門 Scroll 7 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 2
提婆達兜愚人王子使 Scroll 8 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 1
愚人 Scroll 12 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 2
愚人 Scroll 13 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 5
提舍比丘愚人 Scroll 1 in Si Nili Jing 《四泥犁經》 6
愚人 Scroll 1 in Qi Chu San Guan Jing 《七處三觀經》 1
愚人 Scroll 1 in Jātaka stories of the Bodhisattva (Pusa Benyuan Jing) 《菩薩本緣經》 1