NTI Reader
NTI Reader

高下 gāoxià

gāoxià noun better or worse / stronger or weaker
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Comparison 比较

Contained in

是法平等 无有高下

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Mahāsaṃnipātasūtra (Great Compilation) 《大方等大集經》 Scroll 23 11
Wei Mo Jing Xuan Shu 《維摩經玄疏》 Scroll 4 10
Pusa Yingluo Jing 《菩薩瓔珞經》 Scroll 6 8
Dasheng Xiuxing Pusa Xing Men Zhu Jing Yao Ji 《大乘修行菩薩行門諸經要集》 Scroll 3 8
The Great Calming and Contemplation (Mohe Zhi Guan) 《摩訶止觀》 Scroll 9 7
Miaofa Lianhua Jing Xuan Yi 《妙法蓮華經玄義》 Scroll 4 7
Siming's Letters on Ten Issues (Siming Shi Yi Shu) 《四明十義書》 Scroll 2 7
Fo Shuo Li Shi Apitan Lun 《佛說立世阿毘曇論》 Scroll 2 7
Si Jiao Yi (The Meaning of the Four Teachings) 《四教義》 Scroll 9 6
Abhidharmanyāyānusāraśāstra (Apidamo Shun Zheng Lilun) 《阿毘達磨順正理論》 Scroll 34 6

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
无有高下 無有高下 無有高下 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 18 33
高下不平 高下不平 感外大地高下不平 Fo Weishou Jia Zhengzhe Shuo Yebao Chabie Jing (Śukasūtra)《佛為首迦長者說業報差別經》 Scroll 1 12
高下纵 高下縱 高下縱廣 Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 Scroll 2 9
尊卑高下 尊卑高下 尊卑高下則不可分別 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 22 8
高下心 高下心 意忍莊嚴於一切眾生無高下心 Dasheng Bei Fen Tuo Li Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《大乘悲分陀利經》 Scroll 5 6
广高下 廣高下 縱廣高下 An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 Scroll 16 5
不生高下 不生高下 不生高下 Mañjuśrī speaks the Large Prajñāpāramitā Sūtra 《文殊師利所說摩訶般若波羅蜜經》 Scroll 1 5
高下处 高下處 眾生隨其高下處妙不妙 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 44 5
地高下 地高下 此地高下 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 57 5
离高下 離高下 勤加讚誦聲離高下 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 568 4