NTI Reader
NTI Reader

惭愧 (慚愧) cánkuì

 1. cánkuì noun repentance / conscience / shame
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Morality 道德
  Notes: One of the seven kinds of spiritual wealth 七圣财; FGS translation standard: conscience (Faxiang)
 2. cánkuì adjective fortunate
  Domain: Modern Chinese 现代汉语
 3. cánkuì phrase Shamefulness
  Domain: Buddhism 佛教 , Subdomain: Fo Guang Shan 佛光山
  Notes: Venerable Master Hsing Yun's One-Stroke Calligraphy, translation by: Ven. Miao Guang 妙光 (FoguangPedia)

Contained in

惭愧之美惭愧为美

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Dharmaguputakavinaya (Si Fen Lu) 《四分律》 Scroll 20 43
Guang Hong Ming Ji 《廣弘明集》 Scroll 27 34
Dharmaguputakavinaya (Si Fen Lu) 《四分律》 Scroll 21 34
Dharmaguputakavinaya (Si Fen Lu) 《四分律》 Scroll 30 31
Bodhisattvabuddhānusmṛtisamādhi (Dafangdeng Da Ji Jing Pusa Nian Fo Sanmei Fen) 《大方等大集經菩薩念佛三昧分》 Scroll 8 30
Dharmaguputakavinaya (Si Fen Lu) 《四分律》 Scroll 29 28
Dharmaguputakavinaya (Si Fen Lu) 《四分律》 Scroll 25 26
Dharmaguputakavinaya (Si Fen Lu) 《四分律》 Scroll 26 25
Dharmaguputakavinaya (Si Fen Lu) 《四分律》 Scroll 49 24
Daśacakrakṣitigarbha (Dasheng Da Ji Dizang Shi Lun Jing) 《大乘大集地藏十輪經》 Scroll 7 24

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
生惭愧 生慚愧 生慚愧心 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 9 22
怀惭愧 懷慚愧 常懷慚愧之意 Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 6 21
知惭愧 知慚愧 不知慚愧 Dou Tiao (Śukasūtra)《兜調經》 Scroll 1 17
惭愧心 慚愧心 生慚愧心 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 9 12
无有惭愧 無有慚愧 無有慚愧 An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 Scroll 1 9
具惭愧 具慚愧 常具慚愧 Baiyi Jin Chuang Er Poluomen Yuanqi Jing 《白衣金幢二婆羅門緣起經》 Scroll 3 9
修惭愧 修慚愧 漸修慚愧 An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 Scroll 6 5
惭愧恐怖 慚愧恐怖 慚愧恐怖 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 39 4
大惭愧 大慚愧 夫人聞之大慚愧 Sanmojie Jing (Sumāgadhāvadānasūtra) 《佛說三摩竭經》 Scroll 1 4
惭愧经 慚愧經 中阿含習相應品慚愧經第四 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 10 4