NTI Reader
NTI Reader

日来 (日來) rìlái

rìlái adjective in the past few days / lately
Domain: Modern Chinese 现代汉语
Notes: (CC-CEDICT '日來')

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Mahāsaṅghikavinaya (Mohesengzhi Lu) 《摩訶僧祇律》 Scroll 30 5
Si Fen Lu Shan Fan Bu Que Xingshi Chao 《四分律刪繁補闕行事鈔》 Scroll 1 4
Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 Scroll 1 3
Dasheng Yi Zhang 《大乘義章》 Scroll 8 3
Śuraṅgamasūtra (Da Fo Ding Rulai Mi Yin Xiu Zheng Liaoyi Zhu Pusa Wan Xing Shou Leng Yan Jing) 《大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經》 Scroll 3 2
Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 38 2
A Biography of the Tripitaka Master of the Great Ci'en Monastery of the Great Tang Dynasty 《大唐大慈恩寺三藏法師傳》 Scroll 5 2
Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 33 2
Dharmaguputakavinaya (Si Fen Lu) 《四分律》 Scroll 43 2
Notes on the Meaning of the Śūraṅgama Sūtra 《首楞嚴義疏注經》 Scroll 3 2

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
七日来 七日來 至七日來 Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 12 18
数日来 數日來 數日來歸 Yi Chu Pusa Benqi Jing (Abhiniṣkramaṇa) 《異出菩薩本起經》 Scroll 1 7
十五日来 十五日來 十五日便十五日來 Mahāsaṅghikavinaya (Mohesengzhi Lu) 《摩訶僧祇律》 Scroll 30 6
日来侵害 日來侵害 疾疫惡鬼日來侵害 Scripture for Humane Kings 《佛說仁王般若波羅蜜經》 Scroll 2 6
十四日来 十四日來 從黑月五日至十四日來 Susiddhikaramahātantrasādhanopāyikapaṭala (Su Xi Di Jie Luo Jing) 《蘇悉地羯羅經》 Scroll 3 6
日来供养 日來供養 以婆羅留支王子五百釜食日來供養 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 5 5
恶鬼日来 惡鬼日來 疾疫惡鬼日來侵害 Scripture for Humane Kings 《佛說仁王般若波羅蜜經》 Scroll 2 4
日来应法 日來應法 即日來應法 Dharmaguputakavinaya (Si Fen Lu) 《四分律》 Scroll 43 3
日来月 日來月 以彼童子日來月往 Dazhengju Wang Jing (Pāyāsisuttanta) 《大正句王經》 Scroll 2 3
十八日来 十八日來 十八日來 Da Tang Gu San Zang Xuan Zang Fashi Xing Zhuang 《大唐故三藏玄奘法師行狀》 Scroll 1 3