NTI Reader
NTI Reader

 1. verb to stop up
  Domain: Modern Chinese 现代汉语
 2. measure word measure word for walls
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Quantity 数量
 3. noun a wall
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: Synonymous with 墙 in this sense.
 4. verb to feel suffocated or oppressed
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: 堵 is synonymous with 憋气 in this sense.

Contained in

堵车堵塞窣堵波堵住窣堵婆交通堵塞围堵七堵七堵区堵死劫比罗伐窣堵劫比罗伐窣堵国

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Jingang Ding Yujia Qian Shou Qian Yan Guanzizai Pusa Xiuxing Yi Gui Jing 《金剛頂瑜伽千手千眼觀自在菩薩修行儀軌經》 Scroll 2 15
Gaṇḍīstotragāthā (Jian Zhi Fan Zan) 《犍稚梵讚》 Scroll 1 9
A Biography of the Tripitaka Master of the Great Ci'en Monastery of the Great Tang Dynasty 《大唐大慈恩寺三藏法師傳》 Scroll 2 7
Fa Hua Zhuanji 《法華傳記》 Scroll 6 5
The Great T'ang Dynasty Record of the Western Regions 《大唐西域記》 Scroll 1 4
Commentary on the Fanwang Jing Bodhisattva Precepts 《梵網經菩薩戒本疏》 Scroll 2 4
The Sounds and Meanings of all the Terms in the Canonical Texts 《一切經音義》 Scroll 21 4
A Biography of the Tripitaka Master of the Great Ci'en Monastery of the Great Tang Dynasty 《大唐大慈恩寺三藏法師傳》 Scroll 3 4
Dafang Guang Fo Huayan Jing Shu 《大方廣佛華嚴經疏》 Scroll 15 4
The Sounds and Meanings of all the Terms in the Canonical Texts 《一切經音義》 Scroll 92 3

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
窣堵 窣堵 若舍利窣堵 Sarvadurgatipariśodhana-uṣṇīṣavijayadhāraṇī (Zui Sheng Fo Ding Tuoluoni Jing Chu Yezhang Zhou Jing) 《最勝佛頂陀羅尼淨除業障呪經》 Scroll 1 75
堵波 堵波 堵波高廣嚴麗 Zui Wubi Jing 《最無比經》 Scroll 1 28
安堵 安堵 所以者何於無色界無有安堵宮殿等 Abhidharmasamuccayavyākhyā (Dasheng Apidamo Za Ji Lun) 《大乘阿毘達磨雜集論》 Scroll 9 19
率堵 率堵 故此率堵 Jingang Ding Yujia San Shi Qi Zun Chusheng Yi 《金剛頂瑜伽三十七尊出生義》 Scroll 1 10
堵婆 堵婆 叱電堵婆呵那 Ratnaketudhāraṇī (Bao Xing Tuoluoni Jing) 《寶星陀羅尼經》 Scroll 6 7
基堵 基堵 如先立基堵 Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 13 7
堵罗 堵羅 如堵羅綿隨風飄颺 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 311 6
堵墙 堵牆 一堵牆百堵 Rentian Yan Mu 《人天眼目》 Scroll 2 6
环堵 環堵 原憲居于環堵蓬戶不掩 Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 Scroll 2 6
堵利 堵利 至窣堵利瑟那國 A Biography of the Tripitaka Master of the Great Ci'en Monastery of the Great Tang Dynasty 《大唐大慈恩寺三藏法師傳》 Scroll 2 5