NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

 1. verb to stop up
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Actions 行为
 2. measure word measure word for walls
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Quantity 数量
 3. noun a wall
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: Synonymous with 墙 in this sense.
 4. verb to feel suffocated or oppressed
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: 堵 is synonymous with 憋气 in this sense.

Contained in

堵车堵塞窣堵波堵住窣堵婆交通堵塞围堵七堵七堵区堵死

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Jingang Ding Yujia Qian Shou Qian Yan Guanzizai Pusa Xiuxing Yi Gui Jing 《金剛頂瑜伽千手千眼觀自在菩薩修行儀軌經》 Scroll 2 15
The Great T'ang Dynasty Record of the Western Regions 《大唐西域記》 Scroll 6 11
Gaṇḍīstotragāthā (Jian Zhi Fan Zan) 《犍稚梵讚》 Scroll 1 9
A Biography of the Tripitaka Master of the Great Ci'en Monastery of the Great Tang Dynasty 《大唐大慈恩寺三藏法師傳》 Scroll 2 7
The Great T'ang Dynasty Record of the Western Regions 《大唐西域記》 Scroll 2 7
The Great T'ang Dynasty Record of the Western Regions 《大唐西域記》 Scroll 1 6
The Great T'ang Dynasty Record of the Western Regions 《大唐西域記》 Scroll 3 6
Fa Hua Zhuanji 《法華傳記》 Scroll 6 5
The Great T'ang Dynasty Record of the Western Regions 《大唐西域記》 Scroll 9 5
The Great T'ang Dynasty Record of the Western Regions 《大唐西域記》 Scroll 8 5

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
窣堵 窣堵 若舍利窣堵 Sarvadurgatipariśodhana-uṣṇīṣavijayadhāraṇī (Zui Sheng Fo Ding Tuoluoni Jing Chu Yezhang Zhou Jing) 《最勝佛頂陀羅尼淨除業障呪經》 Scroll 1 100
堵波 堵波 堵波高廣嚴麗 Zui Wubi Jing 《最無比經》 Scroll 1 43
安堵 安堵 所以者何於無色界無有安堵宮殿等 Abhidharmasamuccayavyākhyā (Dasheng Apidamo Za Ji Lun) 《大乘阿毘達磨雜集論》 Scroll 9 19
率堵 率堵 故此率堵 Jingang Ding Yujia San Shi Qi Zun Chusheng Yi 《金剛頂瑜伽三十七尊出生義》 Scroll 1 10
基堵 基堵 如先立基堵 Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 13 7
堵国 堵國 堵國 A Biography of the Tripitaka Master of the Great Ci'en Monastery of the Great Tang Dynasty 《大唐大慈恩寺三藏法師傳》 Scroll 3 7
堵婆 堵婆 叱電堵婆呵那 Ratnaketudhāraṇī (Bao Xing Tuoluoni Jing) 《寶星陀羅尼經》 Scroll 6 7
环堵 環堵 原憲居于環堵蓬戶不掩 Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 Scroll 2 6
堵罗 堵羅 如堵羅綿隨風飄颺 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 311 6
堵墙 堵牆 一堵牆百堵 Rentian Yan Mu 《人天眼目》 Scroll 2 6

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
綿隨風 Scroll 311 in The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 1
綿隨風 Scroll 511 in The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 1
綿隨風 Scroll 548 in The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 1
綿隨風 Scroll 561 in The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 1
Scroll 1 in Chinese-Sanskrit Phonetic Comparison for the Prajñāpāramitāhṛdayasūtra 《唐梵翻對字音般若波羅蜜多心經》 1
Scroll 13 in Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 1
Scroll 101 in Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 1
樹木 Scroll 28 in Bodhisattvapiṭaka (Dasheng Pusa Cang Zhengfa Jing) 《佛說大乘菩薩藏正法經》 1
Scroll 2 in Ratnaketudhāraṇī (Bao Xing Tuoluoni Jing) 《寶星陀羅尼經》 2
阿婆 Scroll 6 in Ratnaketudhāraṇī (Bao Xing Tuoluoni Jing) 《寶星陀羅尼經》 3
廣嚴 Scroll 1 in Zui Wubi Jing 《最無比經》 1
Scroll 1 in Jingang Ding Yujia San Shi Qi Zun Chusheng Yi 《金剛頂瑜伽三十七尊出生義》 1
Scroll 1 in Usnisa Vijaya Dharani Sutra (Fo Ding Zun Sheng Tuoluoni Jing) 《佛頂尊勝陀羅尼經》 2
舍利 Scroll 1 in Sarvadurgatipariśodhana-uṣṇīṣavijayadhāraṇī (Zui Sheng Fo Ding Tuoluoni Jing Chu Yezhang Zhou Jing) 《最勝佛頂陀羅尼淨除業障呪經》 1
Scroll 3 in Mahāmayūrīvidyārājñīsūtra (Fomu Da Kongque Ming Wang Jing) 《佛母大孔雀明王經》 1
充滿 Scroll 1 in Ren Wang Hu Guo Boreluomi Jing Tuoluoni Niansong Yi Gui 《仁王護國般若波羅蜜多經陀羅尼念誦儀軌》 1
充滿 Scroll 1 in Ren Wang Bore Niansong Fa 《仁王般若念誦法》 1
栴檀多伽羅 Scroll 1 in Mahāmaṇivipulavimānaviśvasupratiṣṭhitaguhyaparamarahasyakalparājadhāraṇī (Mou Li Mantuoluo Zhou Jing) 《牟梨曼陀羅呪經》 2
Scroll 1 in Bodhimaṇḍalalakṣālaṁkāranāmadhāraṇī (Puti Chang Zhuangyan Tuoluoni Jing) 《菩提場莊嚴陀羅尼經》 2
Scroll 1 in Sarvatathāgatādhiṣṭhānahṛdayaguhyadhātukaraṇḍamudrādhāraṇī (Yiqie Rulai Xin Mimi Quanshen Sheli Bao Qie Yin Tuoluoni Jing) 《一切如來心祕密全身舍利寶篋印陀羅尼經》 1
十萬 Scroll 1 in Jingang Kongbu Jihui Fangguang Gui Yi Guanzizai Pusa San Shi Zui Sheng Xin Ming Wang Jing 《金剛恐怖集會方廣軌儀觀自在菩薩三世最勝心明王經》 1
其中金寶 Scroll 2 in Avalokiteśvaraguṇakāraṇḍavyūhasūtra (Fo Shuo Dacheng Zhuangyan Bao Wang Jing) 《佛說大乘莊嚴寶王經》 1
Scroll 2 in Jingang Ding Yujia Qian Shou Qian Yan Guanzizai Pusa Xiuxing Yi Gui Jing 《金剛頂瑜伽千手千眼觀自在菩薩修行儀軌經》 15
Scroll 1 in Tārādevīnāmāṣṭaśatakasūtra (Sheng Duoluo Pusa Yibai Ba Ming Tuoluoni Jing) 《聖多羅菩薩一百八名陀羅尼經》 3
Scroll 1 in Sumukhanāmadhāraṇīsūtra (Hu Ming Famen Shen Zhou Jing) 《護命法門神呪經》 1