1. verb to stop up
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain:
  Notes: In the sense of 阻塞, as in 堵塞 (Guoyu '堵' v 1; Unihan '堵')
 2. verb to stop / to prevent
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain:
  Notes: (Guoyu '堵' v 2; Unihan '堵')
 3. noun a wall
  Domain: Literary Chinese 文言文 , Subdomain:
  Notes: Synonymous with 墙 in this sense (Guoyu '堵' n 1; Unihan '堵')
 4. measure word a section [of wall]
  Domain: Literary Chinese 文言文 , Subdomain:
  Notes: A measure word for walls (Guoyu '堵' n 2)
 5. proper noun Du
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: , Concept: Surname 姓氏
  Notes: (Guoyu '堵' n 3)

Contained in

Also contained in

堵死堵塞费堵塞小洞不堵,大洞受苦填堵堵车小洞不堵,大洞吃苦小洞不堵,大洞难补阿堵物环堵萧然防堵七堵阿堵堵击围堵环堵萧然添堵拥堵七堵区交通堵塞七堵区拥堵堵住围堵小洞不堵,大洞难补堵床上堵击堵车安堵堵塞费

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

 • Scroll 2 Jingang Ding Yujia Qian Shou Qian Yan Guanzizai Pusa Xiuxing Yi Gui Jing 《金剛頂瑜伽千手千眼觀自在菩薩修行儀軌經》 — count: 15
 • Scroll 1 Gaṇḍīstotragāthā (Jian Zhi Fan Zan) 《犍稚梵讚》 — count: 9
 • Scroll 2 A Biography of the Tripitaka Master of the Great Ci'en Monastery of the Great Tang Dynasty 《大唐大慈恩寺三藏法師傳》 — count: 7
 • Scroll 6 Fa Hua Zhuanji 《法華傳記》 — count: 5
 • Scroll 1 The Great T'ang Dynasty Record of the Western Regions 《大唐西域記》 — count: 4
 • Scroll 21 The Sounds and Meanings of all the Terms in the Canonical Texts 《一切經音義》 — count: 4
 • Scroll 15 Dafang Guang Fo Huayan Jing Shu 《大方廣佛華嚴經疏》 — count: 4
 • Scroll 2 Commentary on the Fanwang Jing Bodhisattva Precepts 《梵網經菩薩戒本疏》 — count: 4
 • Scroll 3 A Biography of the Tripitaka Master of the Great Ci'en Monastery of the Great Tang Dynasty 《大唐大慈恩寺三藏法師傳》 — count: 4
 • Scroll 6 Ratnaketudhāraṇī (Bao Xing Tuoluoni Jing) 《寶星陀羅尼經》 — count: 3

Collocations

 • 窣堵 (窣堵) 若舍利窣堵 — Sarvadurgatipariśodhana-uṣṇīṣavijayadhāraṇī (Zui Sheng Fo Ding Tuoluoni Jing Chu Yezhang Zhou Jing) 《最勝佛頂陀羅尼淨除業障呪經》, Scroll 1 — count: 75
 • 堵波 (堵波) 堵波高廣嚴麗 — Zui Wubi Jing 《最無比經》, Scroll 1 — count: 28
 • 率堵 (率堵) 故此率堵 — Jingang Ding Yujia San Shi Qi Zun Chusheng Yi 《金剛頂瑜伽三十七尊出生義》, Scroll 1 — count: 10
 • 基堵 (基堵) 如先立基堵 — Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》, Scroll 13 — count: 7
 • 堵婆 (堵婆) 叱電堵婆呵那 — Ratnaketudhāraṇī (Bao Xing Tuoluoni Jing) 《寶星陀羅尼經》, Scroll 6 — count: 7
 • 环堵 (環堵) 原憲居于環堵蓬戶不掩 — Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》, Scroll 2 — count: 6
 • 堵罗 (堵羅) 如堵羅綿隨風飄颺 — The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》, Scroll 311 — count: 6
 • 堵墙 (堵牆) 一堵牆百堵 — Rentian Yan Mu 《人天眼目》, Scroll 2 — count: 6
 • 堵利 (堵利) 至窣堵利瑟那國 — A Biography of the Tripitaka Master of the Great Ci'en Monastery of the Great Tang Dynasty 《大唐大慈恩寺三藏法師傳》, Scroll 2 — count: 5
 • 堵城 (堵城) 伐窣堵城求無上智時 — Abhidharmamahāvibhāṣaśāstra (Apidamo Dapiposha Lun) 《阿毘達磨大毘婆沙論》, Scroll 182 — count: 4