NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

恶心 (惡心) èxīn

  1. èxīn noun bad habit / vice
    Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Morality 道德
  2. èxīn verb to feel sick
    Domain: Health 健康 , Concept: Symptom 症状
  3. èxīn adjective to feel sick
    Domain: Health 健康

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Commentary on the Bodhisattva Precepts 《菩薩戒本疏》 Scroll 2 20
Commentary on the Fanwang Jing Bodhisattva Precepts 《梵網經菩薩戒本疏》 Scroll 5 19
Youposai Wu Jie Weiyi Jing 《優婆塞五戒威儀經》 Scroll 1 17
Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 《十誦律》 Scroll 52 16
Da Ban Niepan Jing Yi Ji 《大般涅槃經義記》 Scroll 5 15
Jing Lu Yi Xiang 《經律異相》 Scroll 50 15

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
起恶心 起惡心 若於父母起惡心 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 4 30
生恶心 生惡心 大目揵連比丘生惡心 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 48 20
怀恶心 懷惡心 但諸民物多懷惡心 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 15 19
言恶心 言惡心 是人身行惡口言惡心念惡 Sāmaññaphalasutta 《寂志果經》 Scroll 1 10
恶心念 惡心念 是人身行惡口言惡心念惡 Sāmaññaphalasutta 《寂志果經》 Scroll 1 9
恶心自然 惡心自然 是佛神力令彼惡心自然敗壞 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 8 7
恶心来 惡心來 悉以惡心來至我所 Bei Hua Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《悲華經》 Scroll 6 7
嫉恶心 嫉惡心 生嫉惡心 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 6 5
恶心生死 惡心生死 是菩薩摩訶薩所起惡心生死罪苦 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 337 5
一念恶心 一念惡心 乃至不生一念惡心 Jātaka stories of the Bodhisattva (Pusa Benyuan Jing) 《菩薩本緣經》 Scroll 3 5

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
惡心 Scroll 6 in Dīrghāgama 《長阿含經》 2
神力惡心自然敗壞 Scroll 8 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
惡心眾生 Scroll 10 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
惡心 Scroll 15 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
比丘惡心 Scroll 19 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
惡心 Scroll 1 in Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 2
人身行惡惡心 Scroll 1 in Sāmaññaphalasutta 《寂志果經》 1
人身行惡惡心 Scroll 2 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 1
無得瞋恚惡心 Scroll 3 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 2
有人身行惡口惡心 Scroll 4 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 4
身行惡口惡心 Scroll 6 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 2
父母惡心 Scroll 4 in Qishi Jing 《起世經》 3
惡心利益 Scroll 9 in Qishi Jing 《起世經》 1
父母惡心 Scroll 4 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 3
惡心 Scroll 9 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 1
惡心 Scroll 47 in Madhyamāgama 《中阿含經》 2
世間作惡惡心 Scroll 1 in Tie Cheng Nili Jing 《鐵城泥犁經》 1
人身行惡惡心 Scroll 1 in Yan Luo Wang Wu Tian Shizhe Jing (Devadūtasutta) 《閻羅王五天使者經》 1
名譽惡心 Scroll 1 in Fo Weishou Jia Zhengzhe Shuo Yebao Chabie Jing (Śukasūtra)《佛為首迦長者說業報差別經》 2
惡心瞋恨 Scroll 1 in Fenbie Shan E Bao Ying Jing (Śukasūtra)《分別善惡報應經》 3
惡心 Scroll 13 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 1
惡心變易惡言 Scroll 18 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 1
惡心佛身 Scroll 28 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 1
有人長夜惡心饒益 Scroll 32 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 1
惡心 Scroll 37 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 6