NTI Reader
NTI Reader

恶心 (惡心) èxīn

 1. èxīn noun bad habit / vice
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Morality 道德
 2. èxīn verb to feel sick
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Health 健康 , Concept: Symptom 症状
 3. èxīn adjective to feel sick
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Health 健康
 4. ěxīn verb to feel sick
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Health 健康

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
起恶心 起惡心 若於父母起惡心 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 4 29
怀恶心 懷惡心 但諸民物多懷惡心 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 15 17
生恶心 生惡心 大目揵連比丘生惡心 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 48 12
言恶心 言惡心 是人身行惡口言惡心念惡 Sāmaññaphalasutta 《寂志果經》 Scroll 1 10
恶心念 惡心念 是人身行惡口言惡心念惡 Sāmaññaphalasutta 《寂志果經》 Scroll 1 9
恶心自然 惡心自然 是佛神力令彼惡心自然敗壞 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 8 7
恶心来 惡心來 悉以惡心來至我所 Bei Hua Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《悲華經》 Scroll 6 7
不生恶心 不生惡心 終不生惡心 Jātaka stories of the Bodhisattva (Pusa Benyuan Jing) 《菩薩本緣經》 Scroll 3 6
嫉恶心 嫉惡心 生嫉惡心 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 6 5
恶心生死 惡心生死 是菩薩摩訶薩所起惡心生死罪苦 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 337 5