NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

颂 (頌) sòng

 1. sòng verb to praise / to laud / to acclaim
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: Wade-Giles: sung; in the sense of 颂扬 or 赞美 (ABC 2 'sòng' 1; GCED '頌'; GHC '颂' 1; Kroll '頌' 1; Unihan '頌')
 2. sòng proper noun Song / Hymns
  Domain: Poetry 诗 , Subdomain: China 中国
  Notes: Song is a section of the Shijing 诗经, an early collection of Chinese poems from circa 1000 to 600 BCE. Song contains poems that are thought to have been recited during religious ceremonies (GHC '颂' 3; Idema and Haft, 1997, p. 94; Kroll '頌' 1b).
 3. sòng noun a hymn / an ode / a eulogy
  Domain: Poetry 诗
  Notes: (ABC 2 'sòng' 2; Denecke, Li, and Tian 2017, p. 163; GCED '頌'; GHC '颂' 4; Kroll '頌' 1a; Unihan '頌')
 4. sòng noun a speech in praise of somebody
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: (ABC 2 'sòng' 3; GCED '頌')
 5. sòng noun a divination
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: (Kroll '頌' 2; GHC '颂' 2)
 6. sòng verb to recite
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: As a variant of 诵 (GHC '颂' 5; Kroll '頌' 3)

Contained in

颂歌称颂歌颂颂昙苏颂颂吽度母重颂能断金刚般若波罗蜜多经论颂颂扬赞颂圣八千颂般若波罗蜜多一百八名真实圆义陀罗尼经佛说五十颂圣般若波罗蜜经法集要颂经百千颂大集经地藏菩萨请问法身赞赞观世音菩萨颂五字陀罗尼颂根本说一切有部毘奈耶尼陀那目得迦摄颂根本说一切有部略毘奈耶杂事摄颂根本说一切有部毘奈耶颂圣佛母般若波罗蜜多九颂精义论阿毘达磨俱舍论本颂六十颂如理论大乘二十颂论唯识三十论颂辩中边论颂显扬圣教论颂观总相论颂因缘心论颂因缘心论释止观门论颂龙树菩萨劝诫王颂赞法界颂广大发愿颂一百五十赞佛颂贤圣集伽陀一百颂事师法五十颂密迹力士大权神王经偈颂新译华严经七处九会颂释章略明般若末后一颂赞述俱舍论颂疏论本注华严经题法界观门颂万松老人评唱天童觉和尚颂古从容庵录大秦景教流行中国碑颂颂古颂赞偈颂传颂颂赞可颂颂辞祝颂八识规矩颂

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Huayan Jing Tan Xuan Ji 《華嚴經探玄記》 Scroll 2 374
Miaofa Lianhua Jing Xuan Zan 《妙法蓮華經玄贊》 Scroll 7 354
Miaofa Lianhua Jing Xuan Zan 《妙法蓮華經玄贊》 Scroll 9 307
Fa Hua Jing Yi Ji 《法華經義記》 Scroll 6 306
Miaofa Lianhua Jing Xuan Zan 《妙法蓮華經玄贊》 Scroll 4 298
Miaofa Lianhua Jing Xuan Zan 《妙法蓮華經玄贊》 Scroll 8 293
Jin Guang Ming Zui Sheng Wang Jing Shu 《金光明最勝王經疏》 Scroll 6 292
Commentary on the Yogācārabhūmiśāstra 《瑜伽論記》 Scroll 5 290
Miaofa Lianhua Jing Xuan Zan 《妙法蓮華經玄贊》 Scroll 6 290
Miaofa Lianhua Jing Xuan Zan 《妙法蓮華經玄贊》 Scroll 2 271

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
颂曰 頌曰 佛時頌曰 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 604
说颂 說頌 即說頌曰 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 474
颂言 頌言 佛答頌言 Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 Scroll 2 221
作颂 作頌 世尊為婆羅門而作頌曰 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 2 73
歎颂 歎頌 天人即歎頌曰 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 45 40
时颂 時頌 佛時頌曰 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 36
文颂 文頌 是文頌者妄所製造 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 44 21
一颂 一頌 於此經中受持一頌 Diamond Sūtra 《佛說能斷金剛般若波羅蜜多經》 Scroll 1 19
颂答曰 頌答曰 世尊以頌答曰 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 41 16
应颂 應頌 應頌 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 3 13

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
Scroll 1 in Dīrghāgama 《長阿含經》 43
Scroll 2 in Dīrghāgama 《長阿含經》 3
Scroll 3 in Dīrghāgama 《長阿含經》 7
世尊 Scroll 4 in Dīrghāgama 《長阿含經》 20
即為忉利諸天 Scroll 5 in Dīrghāgama 《長阿含經》 6
Scroll 1 in Sutra of the Seven Buddhas 《七佛經》 24
世尊 Scroll 1 in Vipaśyin Buddha Sūtra 《毘婆尸佛經》 10
世尊 Scroll 2 in Vipaśyin Buddha Sūtra 《毘婆尸佛經》 8
Scroll 1 in Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 3
Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 10
Scroll 1 in Śṛgālavādasūtra 《善生子經》 15
四大梵王伽陀佛德 Scroll 1 in Mahāsamājasūtra 《大三摩惹經》 5
Scroll 10 in Qishi Jing 《起世經》 1
Scroll 10 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 1
世尊 Scroll 2 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1
世尊 Scroll 3 in Madhyamāgama 《中阿含經》 3
Scroll 6 in Madhyamāgama 《中阿含經》 3
於是 Scroll 7 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1
尊者阿難 Scroll 8 in Madhyamāgama 《中阿含經》 2
Scroll 1 in Qi Zhi Jing (Dhammaññusutta) 《七知經》 1
於是 Scroll 1 in Gu Lai Shi Shi Jing 《古來世時經》 1
Scroll 1 in Xin Sui Jing (Pravāraṇasūtra) 《新歲經》 3
Scroll 1 in Fu Yin Jing (Kāmabhogī) 《伏婬經》 1
Scroll 1 in Fenbie Shan E Bao Ying Jing (Śukasūtra)《分別善惡報應經》 2
世尊 Scroll 4 in An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 1