NTI Reader
NTI Reader

宫 (宮) gōng

 1. gōng noun palace / temple
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Unihan '宮')
 2. gōng proper noun Gong
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Names 名字 , Concept: proper noun 姓名
 3. gōng noun a dwelling
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Unihan '宮')

Contained in

宫中皇宫故宫卢浮宫宫殿宫话九成宫醴泉铭宫室后宫雍和宫布达拉宫劳动人民文化宫白宫阿房宫王宫宫廷坤宁宫乾清宫龙宫天宫宫女佛宫寺佛宫寺释迦塔中宫宫毗罗昊天宫忉利天宫玉清昭应宫阊阖宫兴圣宫隆福宫湘宫寺天宫寺邺宫宫刑天妃宫宫体诗阿房宫赋地宫南宫离宫宫观宫人守宫宫阙子宫后宫宫掖宫主春宫行宫

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Shijia Pu 《釋迦譜》 Scroll 1 59
Mañjuśrīmūlakalpa (Dafangguang Pusa Zangwen Shu Shi Ligen Ben Yi Gui Jing) 《大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經》 Scroll 3 49
Wenshushili Ji Zhu Xian Suo Shuo Jixiong Shi Ri Shan E Su Yao Jing 《文殊師利菩薩及諸仙所說吉凶時日善惡宿曜經》 Scroll 1 45
Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 21 43
Shi Shi Ji Gu Lue 《釋氏稽古略》 Scroll 3 40
Niepan Xuan Yi Fa Yuan Ji Yao 《涅槃玄義發源機要》 Scroll 4 36
Shi Shi Ji Gu Lue 《釋氏稽古略》 Scroll 2 36
Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 15 32
Shi Shi Ji Gu Lue 《釋氏稽古略》 Scroll 4 32
Qi Yao Rang Zai Jue 《七曜攘災決》 Scroll 1 31

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
宫墙 宮牆 宮牆七重 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 18 23
宫内 宮內 可照宮內 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 3 23
龙王宫 龍王宮 大海水底有娑竭龍王宮 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 19 15
宫门 宮門 金輪寶在宮門上虛空中住 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 3 11
日宫 日宮 第二日宮從東出西沒 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 22 9
金翅鸟宫 金翅鳥宮 卵生金翅鳥宮 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 19 9
阿修罗宫 阿修羅宮 我願還歸阿修羅宮 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 8 8
入宫 入宮 然後入宮作倡伎樂 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 5 8
宫宫 宮宮 使宮宮相拍 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 21 8
梵天宫 梵天宮 從梵天宮忽然來下 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 8