NTI Reader
NTI Reader

dōng

dōng noun winter
Domain: Literary Chinese 文言文 , Concept: Season 季节
Notes: (Unihan '冬')

Contained in

立冬冬至冬天冬瓜冬季越冬冬奥会春夏秋冬忍冬冬蛰冬夏冬令救济冬令寒冬冬王山冬眠洪冬桂季冬冬月隆冬严冬过冬冬粉冬宫冬山冬菇冬烘冬衣冬笋佳冬天门冬冬节冬虫夏草收冬门冬冬青麦门冬山麦冬属冬官盛冬秋收冬藏巴西如来之子冬令营冬去春来冬梅传香行如冬阳语如冬阳

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Shi Shi Ji Gu Lue 《釋氏稽古略》 Scroll 4 40
Mahāsaṅghikavinaya (Mohesengzhi Lu) 《摩訶僧祇律》 Scroll 25 18
Jin Guangming Jing Wen Ju 《金光明經文句》 Scroll 6 16
Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 Scroll 1 15
Jin Guangming Jing Shu 《金光明經疏》 Scroll 1 14
Si Fen Lu Shan Fan Bu Que Xingshi Chao 《四分律刪繁補闕行事鈔》 Scroll 1 11
Fa Yuan Zhu Lin 《法苑珠林》 Scroll 4 10
You Fang Ji Chao 《遊方記抄》 Scroll 1 10
Shi Shi Ji Gu Lue 《釋氏稽古略》 Scroll 3 10
Quotations from Abbot Xu Tang 《虛堂和尚語錄》 Scroll 9 9

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
冬时 冬時 冬時身則溫 Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 2 22
冬日 冬日 何故冬日宮殿寒而不可近 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 22 21
秋冬 秋冬 令天下為秋冬寒 Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 6 14
冬寒 冬寒 令天下為秋冬寒 Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 6 13
冬分 冬分 其冬分中 Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 Scroll 10 8
孟冬 孟冬 孟冬枯悴 Mahāparinirvāṇasūtra (Mahaparinirvana Sutra) 《大般涅槃經》 Scroll 30 8
夏冬 夏冬 春夏冬各自異殿 Collection of Writings about the Six Pāramitās (Liu Du Ji Jing) 《六度集經》 Scroll 7 6
冬温 冬溫 冬溫夏涼 Sutra on the Wise and Foolish (Damamūka) 《賢愚經》 Scroll 8 6
冬坐 冬坐 擬冬坐者殿一向煖 Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 12 6
犹如冬 猶如冬 猶如冬時以香塗身 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 23 5