NTI Reader
NTI Reader

梨子 lízǐ

lízǐ noun pear
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Food and Drink 饮食 , Concept: Fruit 水果
Notes: (CC-CEDICT '梨子')

Contained in

舍梨子末伽梨俱舍梨子

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 11 22
Supplement to the Sounds and Meanings of all the Terms in the Canonical Texts 《續一切經音義》 Scroll 4 2
Dasheng Yujia Jingang Xing Hai Manshushili Qian Bi Qian Bo Da Jiao Wang Jing 《大乘瑜伽金剛性海曼殊室利千臂千鉢大教王經》 Scroll 10 2
Shi Zhu Pi Po Sha Lun 《十住毘婆沙論》 Scroll 11 2
Weimo Yi Ji 《維摩義記》 Scroll 2 2
Aluohan Ju De Jing 《佛說阿羅漢具德經》 Scroll 1 2
Dharmaguputakavinaya (Si Fen Lu) 《四分律》 Scroll 51 1
Commentary on the Hundred Treatise 《百論疏》 Scroll 1 1
Dharmaguptabhikṣukarman (Seng Jiemo) 《僧羯磨》 Scroll 3 1
Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 17 1

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
波梨子 波梨子 名曰波梨子 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 11 24
赊梨子 賒梨子 末伽利拘賒梨子 Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 Scroll 3 8
賖梨子 賖梨子 末伽梨拘賖梨子 Zhu Weimojie Jing 《注維摩詰經》 Scroll 3 4
梨子言 梨子言 汝詣道頭林中語波梨子言 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 11 4
波罗梨子 波羅梨子 爾時阿難在波羅梨子城雞園中 Dharmaguputakavinaya (Si Fen Lu) 《四分律》 Scroll 58 3
诃梨子 訶梨子 波訶梨子 Suvarṇaprabhāsauttamarājasūtra (Jin Guangming Jing) 《金光明經》 Scroll 3 3
梨子城 梨子城 爾時阿難在波羅梨子城雞園中 Dharmaguputakavinaya (Si Fen Lu) 《四分律》 Scroll 58 3
多梨子 多梨子 多梨子梵志問娑摩提 Shi Zhu Pi Po Sha Lun 《十住毘婆沙論》 Scroll 11 2
梨子苾刍 梨子苾蒭 烏波細那末朅梨子苾芻是 Aluohan Ju De Jing 《佛說阿羅漢具德經》 Scroll 1 2
吒梨子 吒梨子 波吒梨子處 Mahāmayūrīvidyārājñīsūtra (Fomu Da Kongque Ming Wang Jing) 《佛母大孔雀明王經》 Scroll 2 2