NTI Reader
NTI Reader

qǔ qū

 1. noun tune / song
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Music 音乐
  Notes: In the sense of 歌曲 (CCD '曲' qǔ 2)
 2. adjective bent / crooked / curved
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 弯曲 (CCD '曲' 1 qū 1; Unihan '曲')
 3. measure word measure word for tunes or songs
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Quantity 数量
 4. verb to bend
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (CCD '曲' 1 qū 2)
 5. adjective wrong / unjust
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (CCD '曲' 1 qū 4; Unihan '曲')
 6. proper noun Qu
  Domain: Literature 文学 , Subdomain: China 中国 , Concept: Genre 体裁
  Notes: Qu is a form of poetry that appeared in the Jin and Yuan dynasties and was characteristic of Old Mandarin (CCD '曲' qǔ 1; Norman 1988, p. 48).
 7. noun a bend
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (CCD '曲' 1 qū 3)
 8. proper noun Qu
  Domain: Names 名字 , Concept: Surname 姓氏
  Notes: (CCD '曲' 1 qū 5)

Contained in

歌曲曲折曲棍球乐曲曲子插曲歪曲弯曲谱曲曲线卷曲曲目曲躬谄曲讇曲曲解元曲戏曲元曲四大家神曲作曲家散曲扭曲曲撇曲捺曲折纹屈曲圆舞曲单曲编曲曲先叙事曲序曲曲尺曲木据位是非曲直三部曲昆曲曲调佛曲曲女城曲沃曲直乡曲曲周河曲曲阳曲阜曲艺委曲曲柄

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 Scroll 1 35
Fajie Tu Ji Cong Sui Lu 《法界圖記叢髓錄》 Scroll 1 25
Abhidharmamahāvibhāṣaśāstra (Apidamo Dapiposha Lun) 《阿毘達磨大毘婆沙論》 Scroll 117 22
Abhidharmajñānaprasthānaśāstra (Apitan Ba Jiandu Lun) 《阿毘曇八犍度論》 Scroll 15 22
Da Ban Niepan Jing Yi Ji 《大般涅槃經義記》 Scroll 6 18
Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 Scroll 2 16
Dasheng Yi Zhang 《大乘義章》 Scroll 17 15
Si Shamen Xuan Zang Shang Biao Ji 《寺沙門玄奘上表記》 Scroll 1 15
Si Fen Lu Shan Fan Bu Que Xingshi Chao 《四分律刪繁補闕行事鈔》 Scroll 1 14
Chuan Fa Zhengzong Lun 《傳法正宗論》 Scroll 2 14

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
曲箱 曲箱 其門上有曲箱蓋 Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 1 19
邪曲 邪曲 教他正行令邪曲 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 4 13
树曲 樹曲 有樹曲合如交露 Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 4 11
曲枝 曲枝 樹垂曲枝 Dafangbian Fo Bao'en Jing 《大方便佛報恩經》 Scroll 7 7
曲枥 曲櫪 若並生曲戾惡不直者 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 50 7
身曲 身曲 身曲脚戾 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 5 6
街曲 街曲 城中街曲大樂 Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 Scroll 1 5
曲脚 曲腳 身曲脚戾 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 5 4
意曲 意曲 二者依意曲離 Qi Chu San Guan Jing 《七處三觀經》 Scroll 1 4
背曲 背曲 膊傴背曲 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 4 4