NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

不见 (不見) bújiàn bùjiàn

  1. bújiàn verb to not see
    Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Observation 观察
    Notes: For example, 稍微远一点儿就看不见 'if it was a little further away then [she] could not see it.' (Ye Shengtao, 1999, p. 10)
  2. bùjiàn verb to not meet
    Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Social Interaction 交际

Contained in

不见得看不见眼不见为净不见经传听不见好久不见

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 89 251
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 349 217
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 88 172
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 85 160
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 311 145
Da Ban Niepan Jing Yi Ji 《大般涅槃經義記》 Scroll 8 140
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 7 132
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 5 129
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 377 127
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 403 114

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
知不见 知不見 無漏心解脫比丘不知不見如是知見 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 10 18
见不见 見不見 有見不見 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 12 15
不见灾患 不見災患 不見災患 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 13 8
不见过去 不見過去 不見過去 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 5 8
不见神 不見神 亦不見神有往來之處 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 7 7
一不见 一不見 或復有一不見覺是神 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 24 7
实不见 實不見 然我實不見梵天 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 5 7
不见一 不見一 百中不見一 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 12 6
可不见 可不見 我所可不見不知不念是事 Brahmajālasūtra 《梵網六十二見經》 Scroll 1 6
不见觉 不見覺 或復有一不見覺是神 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 24 5

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
不見 Scroll 3 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
不見 Scroll 4 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
不見過去 Scroll 5 in Dīrghāgama 《長阿含經》 9
不見 Scroll 7 in Dīrghāgama 《長阿含經》 13
不見 Scroll 8 in Dīrghāgama 《長阿含經》 3
不見 Scroll 1 in Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 4
自相不見 Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 2
不見 Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 6
不見 Scroll 2 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 2
不見大王 Scroll 3 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 7
不見過去現在有別 Scroll 1 in Da Jiangu Poluomen Jing 《大堅固婆羅門緣起經》 12
不見正法 Scroll 1 in Baiyi Jin Chuang Er Poluomen Yuanqi Jing 《白衣金幢二婆羅門緣起經》 1
不見 Scroll 1 in Sangītisūtra 《大集法門經》 1
不見 Scroll 1 in Ren Ben Yu Sheng Jing 《人本欲生經》 9
不見 Scroll 1 in Śakraparipṛcchā Sūtra 《帝釋所問經》 1
不見沙門婆羅門通力 Scroll 1 in Xin Fo Gongde Jing 《信佛功德經》 1
不見 Scroll 1 in Ambaṭṭhasutta 《佛開解梵志阿颰經》 2
不見 Scroll 1 in Brahmajālasūtra 《梵網六十二見經》 13
不見 Scroll 1 in Sāmaññaphalasutta 《寂志果經》 1
不見 Scroll 1 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 1
不見 Scroll 2 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 6
不見今世 Scroll 3 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 6
邪見不見 Scroll 5 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 2
不見 Scroll 3 in Qishi Jing 《起世經》 6
不見天使出現 Scroll 4 in Qishi Jing 《起世經》 7