NTI Reader
NTI Reader

不见 (不見) bùjiàn bújiàn

  1. bújiàn verb to not see
    Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Observation 观察
    Notes: For example, 稍微远一点儿就看不见 'if it was a little further away then [she] could not see it.' (Ye Shengtao, 1999, p. 10)
  2. bùjiàn verb to not meet
    Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Social Interaction 交际

Contained in

不见得看不见眼不见为净不见经传听不见好久不见

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 89 251
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 349 217
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 88 172
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 85 160
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 311 145
Da Ban Niepan Jing Yi Ji 《大般涅槃經義記》 Scroll 8 140
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 7 132
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 5 129
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 377 127
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 403 114

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
知不见 知不見 無漏心解脫比丘不知不見如是知見 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 10 18
见不见 見不見 有見不見 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 12 15
不见灾患 不見災患 不見災患 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 13 8
不见过去 不見過去 不見過去 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 5 8
不见神 不見神 亦不見神有往來之處 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 7 7
实不见 實不見 然我實不見梵天 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 5 7
一不见 一不見 或復有一不見覺是神 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 24 7
可不见 可不見 我所可不見不知不念是事 Brahmajālasūtra 《梵網六十二見經》 Scroll 1 6
不见一 不見一 百中不見一 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 12 6
不见觉 不見覺 或復有一不見覺是神 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 24 5