NTI Reader
NTI Reader

chuí

 1. chuí verb to hang / to suspend / to droop
  Domain: Modern Chinese 现代汉语
  Notes: (Kroll '垂' 1; Unihan '垂'; XHZD '垂' 1)
 2. chuí adverb almost / nearly / about to
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 将要 (Guoyu '垂' adv 1; Kroll '垂' 4; XHZD '垂' 3)
 3. chuí verb to hand down / to bequeath
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 留传 or 传下去; for example, 名垂青史 'fame will be passed down in history' (Guoyu '垂' v 2; Unihan '垂'; XHZD '垂' 2)
 4. chuí verb to approach
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 接近 (XHZD '垂' 3)
 5. chuí verb to descend / to drop / to fall
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 掉落 (Guoyu '垂' v 1; Kroll '垂' 2)
 6. chuí verb to condescend / to be so kind to
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Kroll '垂' 3)
 7. chuí adverb honoring previous generations
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Guoyu '垂' adv 4)

Contained in

永垂不朽垂头丧气垂露竖垂直耳垂下垂垂足而坐垂挂低垂垂帐纹垂泣悬垂垂下佛垂般涅槃略说教诫经维摩经略疏垂裕记垂示垂语垂说垂众垂拱垂钓垂泪夜幕低垂垂涎垂危功败垂成垂青垂老垂涎欲滴垂死胃下垂垂柳垂髫垂垂披垂垂感垂诫名垂青史垂爱垂询垂念垂手愿将佛手双垂下

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Si Shamen Xuan Zang Shang Biao Ji 《寺沙門玄奘上表記》 Scroll 1 28
Shi Shi Ji Gu Lue 《釋氏稽古略》 Scroll 2 23
Yaoshi Qi Fo Gongyang Yi Gui Ruyi Wang Jing 《藥師七佛供養儀軌如意王經》 Scroll 1 22
Guang Hong Ming Ji 《廣弘明集》 Scroll 25 21
Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 1 21
Fa Hua Yi Shu 《法華義疏》 Scroll 7 20
Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 Scroll 3 19
A Biography of the Tripitaka Master of the Great Ci'en Monastery of the Great Tang Dynasty 《大唐大慈恩寺三藏法師傳》 Scroll 9 18
Record of the Teaching and Practices of Siming (Siming Zunzhe Jiao Xing Lu) 《四明尊者教行錄》 Scroll 7 17
Miaofa Lianhua Jing Xuan Yi 《妙法蓮華經玄義》 Scroll 7 17

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
垂珞 垂珞 金交露者銀垂珞 Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 1 28
愿垂 願垂 願垂納受 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 2 15
垂覆 垂覆 枝葉垂覆五十由旬 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 1 12
枝叶垂 枝葉垂 枝葉垂覆五十由旬 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 1 9
垂愍 垂愍 唯願世尊與諸大眾垂愍屈顧 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 2 8
垂哀 垂哀 垂哀納受 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 2 6
真珠垂 真珠垂 馬瑙刀分者赤真珠垂 Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 1 5
垂尽 垂儘 後夜垂盡 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 9 5
宝垂 寶垂 車璩刀分者一切寶垂 Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 1 5
琉璃垂 琉璃垂 水精刀分者琉璃垂 Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 1 5