NTI Reader
NTI Reader

跃 (躍) yuè

 1. yuè verb to jump / to leap
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: (Unihan '躍')
 2. yuè verb to skip
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: (Unihan '躍')
 3. yuè verb to frolic
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: (Unihan '躍')

Contained in

活跃踊跃飞跃跃进跳跃大跃进跃然腾跃踊跃踊跃雀跃跃马跃居欢呼雀跃喜跃跃龙

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Shijia Pu 《釋迦譜》 Scroll 1 28
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 401 23
Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 Scroll 37 16
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 2 14
Hongming Ji (Collection on the Propagation and Clarification of Buddhism) 《弘明集》 Scroll 10 12
Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 Scroll 38 11
Si Shamen Xuan Zang Shang Biao Ji 《寺沙門玄奘上表記》 Scroll 1 11
Fo Shuo Dao Shenzu Wu Ji Bianhua Jing 《佛說道神足無極變化經》 Scroll 2 11
Jātaka Stories of the Bodhisattva (Pusa Ben Xing Jing) 《菩薩本行經》 Scroll 2 10
A Biography of the Tripitaka Master of the Great Ci'en Monastery of the Great Tang Dynasty 《大唐大慈恩寺三藏法師傳》 Scroll 9 10

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
踊跃 踴躍 歡喜踊躍 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 980
跃欢喜 躍歡喜 諸忉利天皆踊躍歡喜言 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 5 104
跃无量 躍無量 生大歡喜踊躍無量 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 2 57
跃不能 躍不能 歡喜踊躍不能自勝 Shou Xin Sui Jing (Pravāraṇasūtra) 《受新歲經》 Scroll 1 33
跃歎 躍歎 歡喜踊躍歎未曾有 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 1 26
跃白言 躍白言 歡喜踊躍白言 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 401 12
跃言 躍言 轉輪王甚歡喜踊躍言 Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 1 11
跃重 躍重 歡喜踊躍重白佛言 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 1 10
跃意 躍意 若以踊躍意 Chu Yao Jing (Dharmapada) 《出曜經》 Scroll 28 9
跃充 躍充 踊躍充遍不能自勝 Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 7 8