NTI Reader
NTI Reader

踊跃 (踴躍) yǒngyuè

 1. yǒngyuè adjective eager / enthusiastic
  Domain: Modern Chinese 现代汉语
  Notes: (CC-CEDICT '踴躍'; Guoyu '踴躍' 1)
 2. yǒngyuè verb to leap up
  Domain: Modern Chinese 现代汉语
  Notes: (CC-CEDICT '踴躍'; Guoyu '踴躍' 2)
 3. yǒngyuè adjective eager / enthusiastic
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: Archaic variant: 踊躍 (CC-CEDICT '踴躍'; Guoyu '踴躍')

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Vasudhārādhāraṇīsūtra (Chi Shi Tuoluoni Jing) 《持世陀羅尼經》 Scroll 1 3
Monijiao Xia Bu Zan 《摩尼教下部讚》 Scroll 1 3
Abhidharmasaṅgītīparyāyapādaśāstra (Apidamo Ji Yi Men Zu Lun) 《阿毘達磨集異門足論》 Scroll 16 2
Wenshu Suo Shuo Zui Sheng Mingyi Jing 《文殊所說最勝名義經》 Scroll 1 2
Wenshu Suo Shuo Zui Sheng Mingyi Jing 《文殊所說最勝名義經》 Scroll 2 2
The Sounds and Meanings of all the Terms in the Canonical Texts 《一切經音義》 Scroll 11 2
Fo Shuo Ju Li Zhangzhe Suo Wen Dasheng Jing 《佛說巨力長者所問大乘經》 Scroll 1 2
Mañjuśrīmūlakalpa (Miao Jixiang Pingdeng Mimi Zuishang Guan Men Da Jiao Wang Jing) 《妙吉祥平等祕密最上觀門大教王經》 Scroll 1 2
Outline of the Yogācārabhūmiśāstra 《瑜伽師地論略纂》 Scroll 16 2
Fo Zu Lidai Tong Zai 《佛祖歷代通載》 Scroll 14 2

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
欢喜踊跃 歡喜踴躍 歡喜踊躍 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 257
踊跃欢喜 踴躍歡喜 諸忉利天皆踊躍歡喜言 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 5 50
踊跃无量 踴躍無量 生大歡喜踊躍無量 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 2 47
踊跃不能 踴躍不能 歡喜踊躍不能自勝 Shou Xin Sui Jing (Pravāraṇasūtra) 《受新歲經》 Scroll 1 17
心怀踊跃 心懷踴躍 心懷踊躍 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 18 11
怀踊跃 懷踴躍 又懷踊躍 Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 Scroll 2 10
大踊跃 大踴躍 心懷大踊躍 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 23 8
踊跃充 踴躍充 踊躍充遍不能自勝 Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 7 8
踊跃言 踴躍言 轉輪王甚歡喜踊躍言 Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 1 7
沸踊跃 沸踴躍 熱沸踊躍 Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 2 7