NTI Reader
NTI Reader

坏色 (壞色) huàisè

huàisè noun kasaya / kaṣāya
Domain: Buddhism 佛教
Notes: See 袈裟

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Dharmaguputakavinaya (Si Fen Lu) 《四分律》 Scroll 8 16
Si Fen Lu Shan Fan Bu Que Xingshi Chao 《四分律刪繁補闕行事鈔》 Scroll 3 9
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 389 9
Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 Scroll 3 8
Mūlasarvāstivādavinayayasangraha (Genben Sapoduo Bu Lu She) 《根本薩婆多部律攝》 Scroll 12 7
Vibhāṣāśāstra (Bing Po Sha Lun) 《鞞婆沙論》 Scroll 12 7
Mahāsaṅghikavinaya (Mohesengzhi Lu) 《摩訶僧祇律》 Scroll 18 6
Si Fen Lu Shan Fan Bu Que Xingshi Chao 《四分律刪繁補闕行事鈔》 Scroll 2 6
Sarvāstivādaprātimokṣasūtra (Shi Song Biqiu Boluo Ti Mu Cha Jie Ben) 《十誦比丘波羅提木叉戒本》 Scroll 1 6
Commentary on the Bodhisattva Precepts 《菩薩戒本疏》 Scroll 2 5

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
坏色衣 壞色衣 孤遊持鉢乞食活命著壞色衣 Yangjuemoluo Jing (Aṅgulimālīyasūtra) 《央掘魔羅經》 Scroll 1 49
种坏色 種壞色 又歎三種壞色之服 Mahāparinirvāṇasūtra (Da Ban Niepan Jing) 《大般泥洹經》 Scroll 3 28
染坏色 染壞色 況今染壞色 Mahāsaṅghikavinaya (Mohesengzhi Lu) 《摩訶僧祇律》 Scroll 9 21
坏色身 壞色身 一切時現種種不壞色身 Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 57 12
坏色等 壞色等 不壞色等諸法相 The Perfection of Wisdom in 25,000 Lines 《摩訶般若波羅蜜經》 Scroll 25 5
灭坏色 滅壞色 亦不為滅壞色故學 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 500 5
坏色作 壞色作 不壞色作比丘 Mahīśāsakavinaya 《彌沙塞部和醯五分律》 Scroll 21 5
用坏色 用壞色 用壞色故 Dharmaguputakavinaya (Si Fen Lu) 《四分律》 Scroll 8 5
服坏色 服壞色 服壞色袈裟 Vipaśyin Buddha Sūtra 《毘婆尸佛經》 Scroll 1 5
坏色界 壞色界 亦不壞色界若空若不空 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 389 4