NTI Reader
NTI Reader

重修 chóngxiū

chóngxiū verb to reconstruct / to repair / to revamp
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Architecture 建筑学

Contained in

重修旧好

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Lushan Ji 《廬山記》 Scroll 2 5
Yogācāryabhūmiśāstra (Yujia Shi Di Lun) 《瑜伽師地論》 Scroll 29 4
Dasheng Fa Yuan Yi Lin Zhang 《大乘法苑義林章》 Scroll 3 3
Le Bang Wenlei 《樂邦文類》 Scroll 3 3
Xian Sheng Ji Jiatuo Yibai Song 《賢聖集伽陀一百頌》 Scroll 1 3
A Chronicle of Buddhism in China 《佛祖統紀》 Scroll 37 2
A Chronicle of Buddhism in China 《佛祖統紀》 Scroll 43 2
Wei Mo Jing Lue Shu 《維摩經略疏》 Scroll 1 2
Cheng Weishi Lun Liaoyi Deng 《成唯識論了義燈》 Scroll 5 2
Yogācāryabhūmiśāstra (Yujia Shi Di Lun) 《瑜伽師地論》 Scroll 53 2

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
殷重修 殷重修 殷重修習 Abhidharmasaṅgītīparyāyapādaśāstra (Apidamo Ji Yi Men Zu Lun) 《阿毘達磨集異門足論》 Scroll 14 22
重修习 重修習 殷重修習 Abhidharmasaṅgītīparyāyapādaśāstra (Apidamo Ji Yi Men Zu Lun) 《阿毘達磨集異門足論》 Scroll 14 7
慇重修 慇重修 求法慇重修道證知 Bhadrapālasūtra (Dafangdeng Da Ji Jing Xianhu Fen) 《大方等大集經賢護分》 Scroll 1 7
重修行 重修行 無間修行殷重修行 Yogācāryabhūmiśāstra (Yujia Shi Di Lun) 《瑜伽師地論》 Scroll 26 6
受重修 受重修 三違越所受重修行支 Yogācāryabhūmiśāstra (Yujia Shi Di Lun) 《瑜伽師地論》 Scroll 53 4
劫重修 劫重修 門千萬億劫重修凡事 Wei Mo Jing Lue Shu 《維摩經略疏》 Scroll 1 3
重修前 重修前 準此乃是重修前本 Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 Scroll 1 3
中重修 中重修 說法中重修習者 Commentary on the Yogācārabhūmiśāstra 《瑜伽論記》 Scroll 24 2
重修理 重修理 宜重修理 Fo Shuo Zaoxiang Liangdu Jing Jie 《佛說造像量度經解》 Scroll 1 2
御制重修 御製重修 御製重修佛 A Chronicle of Buddhism in China 《佛祖統紀》 Scroll 44 2