tán

 1. tán noun sandalwood / Indian sandalwood
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Botany 植物学 , Concept: Tree 树
  Notes: Species: Santalum album; in the sense of 檀香 (Unihan '檀'; XHZD '檀')
 2. tán proper noun Tan
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Names 名字 , Concept: Surname 姓氏
  Notes: (Unihan '檀')
 3. tán noun dana / the practice of giving / generosity
  Domain: Buddhism 佛教
  Notes: See 檀那

Contained in

吠檀多檀香栴檀宝檀华菩萨檀那波罗蜜檀那悉檀四悉檀世界悉檀各各为人悉檀对治悉檀第一义悉檀檀波罗蜜紫檀檀越檀越主檀那主檀主檀树白檀宝檀花旃檀檀溪寺耨檀国究羅檀頭经檀特罗优檀那檀特山阿弥陀三耶三佛萨楼佛檀过度人道经佛说栴檀树经栴檀树经佛说栴檀香身陀罗尼经栴檀香身陀罗尼经佛说檀特罗麻油述经檀特罗麻油述经功德归于檀那栴檀林檀林赖吒拔檀檀讲师檀香山输头檀那阅头檀悦头檀青檀白旃檀檀檀欃檀预备檀讲师研习会北美地区干部即准檀讲师讲习会檀信楼

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

 • Scroll 11 Mahāprajñāpāramitāśāstra (Da Zhi Du Lun) 《大智度論》 — count: 58
 • Scroll 53 Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 — count: 49
 • Scroll 52 Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 — count: 33
 • Scroll 6 Wei Mo Jing Lue Shu 《維摩經略疏》 — count: 31
 • Scroll 1 Da Ban Niepan Jing Yi Ji 《大般涅槃經義記》 — count: 30
 • Scroll 8 Mahāyānasūtralāṃkāraśāstra (Dacheng Zhuangyan Jinglun) 《大乘莊嚴經論》 — count: 29
 • Scroll 2 Jingang Xian Lun 《金剛仙論》 — count: 29
 • Scroll 15 Dīrghāgama 《長阿含經》 — count: 27
 • Scroll 8 Samantapāsādikā (Shan Jian Lu Pi Po Sha) 《善見律毘婆沙》 — count: 26
 • Scroll 55 Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 — count: 25

Collocations

 • 尼师檀 (尼師檀) 更就餘樹敷尼師檀 — Madhyamāgama 《中阿含經》, Scroll 1 — count: 80
 • 檀王 (檀王) 那和檀王有子 — Dalou Tan Jing 《大樓炭經》, Scroll 6 — count: 78
 • 输檀 (輸檀) 牧羅輸檀尼 — Bei Hua Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《悲華經》, Scroll 1 — count: 76
 • 阎浮檀 (閻浮檀) 閻浮檀金以為妙輦輿 — Qishi Jing 《起世經》, Scroll 10 — count: 29
 • 檀头 (檀頭) 有婆羅門名究羅檀頭 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 15 — count: 28
 • 罗檀 (羅檀) 六閉俱薩梨阿樓伽陵倚伽夷羅檀醯罪否符野福都盧梨灑先陀步 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 12 — count: 27
 • 檀金 (檀金) 有閻浮那檀金聚 — Qishi Jing 《起世經》, Scroll 1 — count: 17
 • 檀荼 (檀荼) 姓檀荼氏 — Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》, Scroll 13 — count: 11
 • 难檀 (難檀) 有遊戲處名曰難檀桓 — Dalou Tan Jing 《大樓炭經》, Scroll 3 — count: 10
 • 头檀 (頭檀) 輸頭檀是也 — Jātaka stories (Sheng Jing) 《生經》, Scroll 2 — count: 8