NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

tán

 1. tán noun sandalwood / hardwood
  Domain: Botany 植物学 , Subdomain: Dendrology 树木学 , Concept: Tree 树
  Notes: (Unihan '檀')
 2. tán proper noun Tan
  Domain: Names 名字 , Concept: Surname 姓氏
  Notes: (Unihan '檀')
 3. tán noun dana / the practice of giving / generosity
  Domain: Buddhism 佛教
  Notes: See 檀那

Contained in

吠檀多檀香栴檀宝檀华菩萨檀那波罗蜜檀那悉檀四悉檀世界悉檀各各为人悉檀对治悉檀第一义悉檀檀波罗蜜紫檀檀越檀越主檀那主檀主白檀宝檀花旃檀檀溪寺耨檀国究羅檀頭经檀特罗优檀那檀特山阿弥陀三耶三佛萨楼佛檀过度人道经佛说栴檀树经栴檀树经佛说栴檀香身陀罗尼经栴檀香身陀罗尼经佛说檀特罗麻油述经檀特罗麻油述经功德归于檀那栴檀林檀林赖吒拔檀檀讲师檀香山输头檀那阅头檀悦头檀青檀预备檀讲师研习会北美地区干部即准檀讲师讲习会檀信楼

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Mahāprajñāpāramitāśāstra (Da Zhi Du Lun) 《大智度論》 Scroll 11 58
Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 53 49
Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 52 33
Wei Mo Jing Lue Shu 《維摩經略疏》 Scroll 6 31
Da Ban Niepan Jing Yi Ji 《大般涅槃經義記》 Scroll 1 30
Mahāyānasūtralāṃkāraśāstra (Dacheng Zhuangyan Jinglun) 《大乘莊嚴經論》 Scroll 8 29
Jingang Xian Lun 《金剛仙論》 Scroll 2 29
Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 15 27
Samantapāsādikā (Shan Jian Lu Pi Po Sha) 《善見律毘婆沙》 Scroll 8 26

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
罗檀 羅檀 六閉俱薩梨阿樓伽陵倚伽夷羅檀醯罪否符野福都盧梨灑先陀步 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 12 27
檀头 檀頭 有婆羅門名究羅檀頭 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 15 27

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
Scroll 3 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
汝等 Scroll 4 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
Scroll 5 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
Scroll 12 in Dīrghāgama 《長阿含經》 2
婆羅門 Scroll 15 in Dīrghāgama 《長阿含經》 27
殿波羅 Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 5
比丘 Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 2
遊戲名曰 Scroll 3 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 3
Scroll 6 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 2
閻浮 Scroll 1 in Qishi Jing 《起世經》 3
閻浮以為輦輿 Scroll 10 in Qishi Jing 《起世經》 4
閻浮 Scroll 1 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 3
Scroll 8 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 1
閻浮出生 Scroll 10 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 5
尼師 Scroll 1 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1
如來尼師 Scroll 2 in Madhyamāgama 《中阿含經》 5
尼師 Scroll 4 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1
尼師 Scroll 6 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1
尼師 Scroll 8 in Madhyamāgama 《中阿含經》 4
Scroll 1 in Ding Sheng Wang Gushi Jing 《頂生王故事經》 1
第八泥犁 Scroll 1 in Tie Cheng Nili Jing 《鐵城泥犁經》 1
尼師趺坐 Scroll 1 in Shu Jing (Gaṇakamoggallāānasutta) 《數經》 1
尼師 Scroll 1 in Zun Shang Jing (Lomasakaṅgiyabhaddekarattasutta)《尊上經》 2
了知信施有益無益 Scroll 2 in Fenbie Shan E Bao Ying Jing (Śukasūtra)《分別善惡報應經》 1
第八泥犁 Scroll 1 in Nili Jing (Bālapaṇḍitasutta) 《泥犁經》 1