chéng

 1. chéng noun a city / a town
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Geography 地理学
  Notes: In the sense of 城市 (Guoyu '城' n 2; Unihan '城')
 2. chéng noun a city wall
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Architecture 建筑学
  Notes: (Guoyu '城' n 1)
 3. chéng verb to fortify
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Guoyu '城' v)

Contained in

Also contained in

城市商城城镇城乡长城众志成城万里长城紫禁城东城区县城彭城蒙城城铁九城城市化价值连城城隍城邦古城钓鱼城之战城邑护城河都城城门城墙列城汉安城拜城媲摩城丹城面天城文城文名城平城故城楼兰故城大城王朝横城高城汉城

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

 • Scroll 1 Shijia Fangzhi 《釋迦方志》 — count: 127
 • Scroll 8 Translating Sanskrit (Fan Fanyu) 《翻梵語》 — count: 101
 • Scroll 7 Bhadrakalpikasūtra (Xian Jie Jing) 《賢劫經》 — count: 99
 • Scroll 2 Mahāparinirvāṇasūtra (Da Ban Niepan Jing Hou Fen) 《大般涅槃經後分》 — count: 70
 • Scroll 29 Fa Yuan Zhu Lin 《法苑珠林》 — count: 64
 • Scroll 1 You Fang Ji Chao 《遊方記抄》 — count: 59
 • Scroll 1 The Journey of the Eminent Monk Faxian 《高僧法顯傳》 — count: 56
 • Scroll 50 Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 — count: 55
 • Scroll 4 Shi Shi Ji Gu Lue 《釋氏稽古略》 — count: 51
 • Scroll 2 Shijia Fangzhi 《釋迦方志》 — count: 51

Collocations

 • 尸城 (屍城) 俱詣拘尸城 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 3 — count: 17
 • 城内 (城內) 當入槃頭城內 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 1 — count: 15
 • 入城 (入城) 汝可入城 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 1 — count: 15
 • 瞻婆城 (瞻婆城) 鴦伽瞻婆城 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 5 — count: 13
 • 城七 (城七) 其城七重 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 3 — count: 11
 • 婆城 (婆城) 告賢者阿難俱詣波婆城 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 3 — count: 10
 • 城乞食 (城乞食) 入那伽城乞食已 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 5 — count: 9
 • 槃头城 (槃頭城) 當入槃頭城內 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 1 — count: 9
 • 治城 (治城) 王所治城名曰槃頭婆提 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 1 — count: 6
 • 城伽 (城伽) 止宿瞻婆城伽伽池側 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 15 — count: 5