NTI Reader
NTI Reader

非一 fēi yī

fēi yī adjective not unified / not the same
Domain: Literary Chinese 文言文
Notes: In the sense of 不一 (Guoyu '非一')

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 71 50
Notes on the Viṁśatikāvṛtti 《成唯識論述記》 Scroll 1 43
Abhidharmavibhāṣāśāstra (Apitan Pi Po Sha Lun) 《阿毘曇毘婆沙論》 Scroll 11 41
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 91 35
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 423 32
Abhidharmavibhāṣāśāstra (Apitan Pi Po Sha Lun) 《阿毘曇毘婆沙論》 Scroll 31 28
Notes on the Viṁśatikāvṛtti 《成唯識論述記》 Scroll 2 26
Zhu Huayan Fajie Guan Men 《註華嚴法界觀門》 Scroll 1 25
Dasheng Guang Bai Lun Shi Lun 《大乘廣百論釋論》 Scroll 8 25
The Great Calming and Contemplation (Mohe Zhi Guan) 《摩訶止觀》 Scroll 5 24

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
非一切 非一切 非一切種智 Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 Scroll 3 283
灭法非一 滅法非一 以不滅法非一 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 71 44
非一来 非一來 此既不生則非一來 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 84 43
法非一 法非一 以不生法非一 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 70 29
因缘非一 因緣非一 亦從邪見因緣非一 Chang Ahan Shi Bao Fa Jing 《長阿含十報法經》 Scroll 2 18
非一义 非一義 非一義也 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 22 14
法界非一 法界非一 法界非一切陀羅尼門 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 385 8
世间非一 世間非一 於諸世間非一界種種界皆如實知 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 380 7
究竟即非一 究竟即非一 一切智究竟即非一切智 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 314 6
非一人 非一人 非一人所識 Qiu Yu Jing (Anaṅgaṇasutta) 《求欲經》 Scroll 1 6