hǎo

 1. hǎo proper noun Hao
  Domain: History 历史 , Concept: Village 村
  Notes: An ancient village in present-day Shaanxi (Unihan '郝')
 2. hǎo proper noun Hao
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Names , Concept: Surname 姓氏
  Notes: (Unihan '郝')

Contained in

Also contained in

郝明义郝海东

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

 • Scroll 2 Rāṣṭrapālaparipṛcchāsūtra (Fo Shuo Jingang Xiang Pusa Da Ming Chengjiu Yi Gui Jing) 佛說金剛香菩薩大明成就儀軌經 — count: 20
 • Scroll 3 Guhyasamayagarbharāja (Fo Shuo Mimi Sanmei Da Jiao Wang Jing) 佛說祕密三昧大教王經 — count: 8
 • Scroll 3 Rāṣṭrapālaparipṛcchāsūtra (Fo Shuo Jingang Xiang Pusa Da Ming Chengjiu Yi Gui Jing) 佛說金剛香菩薩大明成就儀軌經 — count: 6
 • Scroll 11 Sarvatathāgatatattvasaṁgraha (Compendium of True Principles of all Tathāgatas) 佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教王經 — count: 5
 • Scroll 1 Rāṣṭrapālaparipṛcchāsūtra (Fo Shuo Jingang Xiang Pusa Da Ming Chengjiu Yi Gui Jing) 佛說金剛香菩薩大明成就儀軌經 — count: 5
 • Scroll 18 Sarvatathāgatatattvasaṁgraha (Compendium of True Principles of all Tathāgatas) 佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教王經 — count: 4
 • Scroll 3 Śriparamādhyamantrākalpakhaṇḍa 佛說最上根本大樂金剛不空三昧大教王經 — count: 3
 • Scroll 37 A Chronicle of Buddhism in China 佛祖統紀 — count: 3 , has English translation
 • Scroll 2 Wang Sheng Ji 往生集 — count: 3
 • Scroll 2 Ji Shenzhou San Bao Gan Tong Lu 集神州三寶感通錄 — count: 3 , has English translation

Collocations

 • 郝郝 (郝郝) 郝郝 — Śriparamādhyamantrākalpakhaṇḍa 佛說最上根本大樂金剛不空三昧大教王經, Scroll 3 — count: 56
 • 郝氏 (郝氏) 姓郝氏 — Le Bang Yigao 樂邦遺稿, Scroll 1 — count: 11
 • 姓郝 (姓郝) 姓郝氏 — Le Bang Yigao 樂邦遺稿, Scroll 1 — count: 9
 • 郝骞 (郝騫) 遣郝騫等 — A Chronicle of Buddhism in China 佛祖統紀, Scroll 37 — count: 8
 • 遣郝 (遣郝) 遣郝騫等 — A Chronicle of Buddhism in China 佛祖統紀, Scroll 37 — count: 5
 • 吽郝 (吽郝) 吽郝 — Vairocana Sutra Lotus Platform Matrix Assembly Compassion Mandala Attainment Ritual Manual (Da Pi Lushena Cheng Fo Shenbian Jia Chi Jing Lianhua Tai Cang Bei Sheng Mantuluo Guangda Chengjiu Yi Gui) 大毘盧舍那成佛神變加持經蓮華胎藏悲生曼荼羅廣大成就儀軌, Scroll 2 — count: 5
 • 郝处 (郝處) 奉常寺丞劉慶道主簿郝處傑等議狀一 — Ji Shamen Bu Ying Bai Su Deng Shi 集沙門不應拜俗等事, Scroll 4 — count: 4
 • 郝吽 (郝吽) 郝郝吽 — Sarvatathāgatatattvasaṁgraha (Compendium of True Principles of all Tathāgatas) 佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教王經, Scroll 11 — count: 4
 • 郝子 (郝子) 適吾郝子 — Tan Jin Wenji 鐔津文集, Scroll 7 — count: 3
 • 州郝 (州郝) 曹州郝鄉人也 — Shi Shi Ji Gu Lue 釋氏稽古略, Scroll 3 — count: 3