chá

 1. chá verb to examine; to inquire; to inspect
  Domain: Modern Chinese 现代汉语
  Notes: In the sense of 调查; as in 审察 or 考察 (Guoyu '察' v 1; Mathews 1931 '察', p. 12; NCCED '察', p. 205; Unihan '察'; XHZD '察', p. 71)
 2. chá verb to observe; to notice
  Domain: Modern Chinese 现代汉语
  Notes: As in 观察 (Guoyu '察' v 2; Unihan '察')
 3. chá verb to understand
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 了解 (Guoyu '察' v 3)
 4. chá verb to evaluate and promote
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Guoyu '察' v 4)
 5. chá proper noun Cha
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Names , Concept: Surname 姓氏
  Notes: (Guoyu '察')
 6. chá adjective clean
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 清晰 (Guoyu '察' adj)
 7. chá verb searched; understood; vicita
  Domain: Buddhism 佛教
  Notes: Sanskrit equivalent: vicita, or: vidita, Japanese: zatsu (BCSD '察', p. 386; DJBT '察', p. 423; Mahāvyutpatti 'vicitaḥ'; MW 'vicita')

Contained in

Also contained in

监察部考察船察雅县刚察县侦察性考察洞察察究警察局察看监察考察团肉眼观察察言观色人民警察察度刑事警察察察警察学校中共中央纪委监察部观察哨检察官观察人士察找察尔汗盐湖察合检察长察哈尔察布查尔锡伯自治县鉴察不可不察观察力察知姚察监察院检察总长晋察冀勘察秘密警察警察察访使察理觉察乌兰察布侦察兵

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

 • Scroll 1 Niyatāniyatagatimudrāvatārasūtra (Bubi Ding Dingzhi Ru Yin Jing) 不必定入定入印經 — count: 37
 • Scroll 7 Sāgaramatiparipṛcchāsūtra (Haiyi Pusa Suo Wen Jing Yin Famen Jing) 佛說海意菩薩所問淨印法門經 — count: 32
 • Scroll 8 Sāgaramatiparipṛcchāsūtra (Haiyi Pusa Suo Wen Jing Yin Famen Jing) 佛說海意菩薩所問淨印法門經 — count: 31
 • Scroll 3 Guang Zan Jing 光讚經 — count: 30 , has English translation
 • Scroll 1 Nidānasūtra (Fo Shuo Jiu Cheng Yu Jing) 佛說舊城喻經 — count: 19
 • Scroll 8 Abhidharmadharmaskandhapādaśāstra (Apidamo Fa Yun Zu Lun) 阿毘達磨法蘊足論 — count: 18
 • Scroll 1 Wangfa Zheng Lilun 王法正理論 — count: 18
 • Scroll 61 Yogācāryabhūmiśāstra (Yujia Shi Di Lun) 瑜伽師地論 — count: 17
 • Scroll 4 Akṣayamatinirdeśasūtra (Echamo Pusa Jing) 阿差末菩薩經 — count: 15
 • Scroll 4 San Guo Yi Shi 三國遺事 — count: 15

Collocations

 • 如是观察 (如是觀察) 如是觀察則為真實 — Long Discourses (Chang Ahan Jing) 長阿含經, Scroll 12 — count: 24
 • 善观察 (善觀察) 於中復善觀察 — Long Discourses (Chang Ahan Jing) 長阿含經, Scroll 9 — count: 18
 • 伺察 (伺察) 伺察所得 — Long Discourses (Chang Ahan Jing) 長阿含經, Scroll 6 — count: 16
 • 谛观察 (諦觀察) 諦觀察諸行 — Saṃyuktāgama 雜阿含經, Scroll 45 — count: 11
 • 察所得 (察所得) 伺察所得 — Long Discourses (Chang Ahan Jing) 長阿含經, Scroll 6 — count: 8
 • 自省察 (自省察) 彼若不依正思惟自省察者 — Saṃyuktāgama 雜阿含經, Scroll 18 — count: 6
 • 正观察 (正觀察) 謂正觀察 — Reciting in Concert (Daji Famen Jing) 大集法門經, Scroll 2 — count: 6
 • 察帝 (察帝) 為察帝利 — Sutra on the Causes and Beginning of the World (Qi Shi Yin Ben Jing) 起世因本經, Scroll 2 — count: 5
 • 察思惟 (察思惟) 當善觀察思惟於心 — Saṃyuktāgama 雜阿含經, Scroll 10 — count: 4
 • 善察 (善察) 善察人根 — Ekottarāgama 增壹阿含經, Scroll 3 — count: 4