NTI Reader
NTI Reader

jīn

jīn noun sinew / muscle
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Health 健康

Contained in

脑筋伤脑筋钢筋钢筋水泥筋肉筋骨面筋动脑筋橡皮筋转筋抽筋筋节皮筋筋斗死脑筋

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Mahāsaṅghikavinaya (Mohesengzhi Lu) 《摩訶僧祇律》 Scroll 23 15
Saddharmasmṛtyupasthānasūtra (Sutra of the Right Mindfulness of Dharma) 《正法念處經》 Scroll 65 14
Saddharmasmṛtyupasthānasūtra (Sutra of the Right Mindfulness of Dharma) 《正法念處經》 Scroll 66 13
Da Wei De Tuoluoni Jing 《大威德陀羅尼經》 Scroll 1 13
Zhu Jing Yao Ji 《諸經要集》 Scroll 20 12
Yogacārabhūmi (Xiuxing Dao Di Jing) 《修行道地經》 Scroll 1 11
Sutra on the Parable of the Arrow (Cūlamāluṅkyasutta) 《箭喻經》 Scroll 1 11
The Sounds and Meanings of all the Terms in the Canonical Texts 《一切經音義》 Scroll 32 11
Saddharmasmṛtyupasthānasūtra (Sutra of the Right Mindfulness of Dharma) 《正法念處經》 Scroll 13 10
Śāriputrābhidharmaśāstra (Shelifu Apitan Lun) 《舍利弗阿毘曇論》 Scroll 15 10

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
筋脉 筋脈 遂有白骨筋脉相連 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 19 61
筋力 筋力 趣支命不用作筋力 Brahmajālasūtra 《梵網六十二見經》 Scroll 1 30
筋缠 筋纏 為筋纏 Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 - one scroll by an unknown translator Scroll 1 18
烧筋 燒筋 燒膚已燒筋 Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 1 10
大筋 大筋 有大筋力 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 19 8
筋相连 筋相連 唯筋相連 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 20 7
及筋 及筋 猶如雞毛及筋 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 21 6
牛筋 牛筋 彼為是牛筋 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 60 5
师子筋 師子筋 譬如有人用師子筋以為琴絃 Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 59 4
骨筋 骨筋 此中無骨筋 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 34 4