NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

jīn

jīn noun sinew / muscle
Domain: Health 健康

Contained in

脑筋伤脑筋钢筋钢筋水泥筋肉筋骨面筋动脑筋橡皮筋转筋抽筋筋节皮筋筋斗

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Mahāsaṅghikavinaya (Mohesengzhi Lu) 《摩訶僧祇律》 Scroll 23 15
Saddharmasmṛtyupasthānasūtra (Sutra of the Right Mindfulness of Dharma) 《正法念處經》 Scroll 65 14
Saddharmasmṛtyupasthānasūtra (Sutra of the Right Mindfulness of Dharma) 《正法念處經》 Scroll 66 13
Da Wei De Tuoluoni Jing 《大威德陀羅尼經》 Scroll 1 13
Zhu Jing Yao Ji 《諸經要集》 Scroll 20 12
Sutra on the Parable of the Arrow (Cūlamāluṅkyasutta) 《箭喻經》 Scroll 1 11
The Sounds and Meanings of all the Terms in the Canonical Texts 《一切經音義》 Scroll 32 11
Yogacārabhūmi (Xiuxing Dao Di Jing) 《修行道地經》 Scroll 1 11
Fa Yuan Zhu Lin 《法苑珠林》 Scroll 67 10
Saddharmasmṛtyupasthānasūtra (Sutra of the Right Mindfulness of Dharma) 《正法念處經》 Scroll 13 10

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
筋脉 筋脈 遂有白骨筋脉相連 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 19 62
筋力 筋力 趣支命不用作筋力 Brahmajālasūtra 《梵網六十二見經》 Scroll 1 30
筋缠 筋纏 為筋纏 Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 - one scroll by an unknown translator Scroll 1 18
烧筋 燒筋 燒膚已燒筋 Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 1 10
大筋 大筋 有大筋力 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 19 8
筋相连 筋相連 唯筋相連 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 20 7
及筋 及筋 猶如雞毛及筋 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 21 6
牛筋 牛筋 彼為是牛筋 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 60 5
筋皮 筋皮 唯有筋皮纏裹其形 Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 53 5
筋血 筋血 從肉團時須觀筋血 Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 Scroll 109 4

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
左右 Scroll 7 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
白骨相連 Scroll 19 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
Scroll 20 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
譬如雞毛 Scroll 1 in Chang Ahan Shi Bao Fa Jing 《長阿含十報法經》 2
Scroll 1 in Xin Fo Gongde Jing 《信佛功德經》 1
不用 Scroll 1 in Brahmajālasūtra 《梵網六十二見經》 1
Scroll 1 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 2
行法 Scroll 5 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 2
Scroll 2 in Qishi Jing 《起世經》 4
Scroll 3 in Qishi Jing 《起世經》 8
Scroll 4 in Qishi Jing 《起世經》 4
皮肉 Scroll 7 in Qishi Jing 《起世經》 1
Scroll 2 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 4
Scroll 3 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 7
Scroll 4 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 2
智慧 Scroll 8 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 1
Scroll 1 in Madhyamāgama 《中阿含經》 6
Scroll 7 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1
Scroll 16 in Madhyamāgama 《中阿含經》 2
Scroll 20 in Madhyamāgama 《中阿含經》 3
猶如雞毛 Scroll 21 in Madhyamāgama 《中阿含經》 5
即使皮肉 Scroll 2 in Dazhengju Wang Jing (Pāyāsisuttanta) 《大正句王經》 2
Scroll 1 in Analu Ba Nian Jing (Anurudda Sutta) 《阿那律八念經》 1
無有皮肉相連 Scroll 1 in Ku Yin Jing (Mahādukkhakāhandhasutta) 《苦陰經》 1
Scroll 1 in Sutra on the Parable of the Arrow (Cūlamāluṅkyasutta) 《箭喻經》 11