NTI Reader
NTI Reader

jīn

 1. jīn noun sinew / ligament
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Health 健康
  Notes: In the sense of 韧带 (CC-CEDICT '筋'; Guoyu '筋' n 1)
 2. jīn noun muscle
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Health 健康
  Notes: (Guoyu '筋' n 2)
 3. jīn noun veins
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Health 健康
  Notes: (Guoyu '筋' n 3)
 4. jīn noun a band
  Domain: Modern Chinese 现代汉语
  Notes: For example, 橡皮筋 'elastic band' (Guoyu '筋' n 4)

Contained in

脑筋伤脑筋钢筋钢筋水泥筋肉筋骨面筋动脑筋橡皮筋转筋抽筋筋节皮筋筋斗死脑筋筋脉

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
筋脉 筋脈 所有肌肉及諸筋脈 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 3 49
筋力 筋力 趣支命不用作筋力 Brahmajālasūtra 《梵網六十二見經》 Scroll 1 30
筋缠 筋纏 為筋纏 Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 - one scroll by an unknown translator Scroll 1 18
烧筋 燒筋 燒膚已燒筋 Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 1 10
大筋 大筋 有大筋力 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 19 8
筋相连 筋相連 唯筋相連 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 20 7
及筋 及筋 猶如雞毛及筋 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 21 6
筋皮 筋皮 唯有筋皮纏裹其形 Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 53 5
牛筋 牛筋 彼為是牛筋 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 60 5
筋血 筋血 從肉團時須觀筋血 Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 Scroll 109 4