NTI Reader
NTI Reader

shāng

 1. shāng noun commerce / trade
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 生意 (XHZD '商' 2; Unihan '商')
 2. shāng proper noun Shang Dynasty
  Domain: History 历史 , Subdomain: China 中国 , Concept: Dynasty 朝代
  Notes: Before 1700 to 1045 BCE (XHZD '商' 6; GCED, p. 1364)
 3. shāng verb to consult / to discuss
  Domain: Modern Chinese 现代汉语
  Notes: In the sense of 商量 (XHZD '商' 1)
 4. shāng noun a merchant / a dealer
  Domain: Literary Chinese 文言文
 5. shāng noun a merchant / a businessman
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 商人 (XHZD '商' 3)
 6. shāng noun a quotient
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Mathematics 数学
  Notes: (XHZD '商' 4)
 7. shāng verb to use a number as a quotient
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Mathematics 数学
  Notes: (XHZD '商' 5)
 8. shāng noun shang
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: A tone in the ancient Chinese five tone scale (XHZD '商' 7)
 9. shāng proper noun Shang
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: The 15th of the 28 constellations (XHZD '商' 7)

Contained in

商城招商银行商品商店电子商务商业商标商务贸易商开发商券商厂商协商供应商中国国际电子商务中心制造商供货商承包商经销商系统集成商商场商家应用服务提供商商业机构商业机构对商业机构商家对商家商业机构对消费者商量電子商业商议商人独立软件开发商互联网服务提供商磋商经商商讨通商商务部商务印书馆李商隐商鞅会商赞助商代理商商船行商工商工商银行商朝官商商旅

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Vinayavastu (Genben Shuo Yiqie You Bu Pi Nai Ye Yao Shi) 《根本說一切有部毘奈耶藥事》 Scroll 3 52
Mūlasarvāstivādavinayavibhaṅga (Genben Shuo Yiqie You Bu Pi Nai Ye) 《根本說一切有部毘奈耶》 Scroll 32 52
Vinayavastu (Genben Shuo Yiqie You Bu Pi Nai Ye Pige Shi) 《根本說一切有部毘奈耶皮革事》 Scroll 1 36
Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 32 36
Xu Qingliang Chuan 《續清涼傳》 Scroll 1 34
Dhāraṇīsamuccaya (Tuoluoni Ji Jing) 《陀羅尼集經》 Scroll 7 33
Mahākaruṇāpuṇḍarīkasūtra (Dabei Jing) 《大悲經》 Scroll 1 31
Shi Shi Ji Gu Lue 《釋氏稽古略》 Scroll 1 31
Suvarṇavarṇāvadāna (Jinse Tongzi Yinyuan Jing) 《金色童子因緣經》 Scroll 9 27
Mūlasarvāstivādavinayavibhaṅga (Genben Shuo Yiqie You Bu Pi Nai Ye) 《根本說一切有部毘奈耶》 Scroll 48 27

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
商主 商主 時商主念言 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 7 224
商客 商客 譬如商客以酥油膏以膏其車 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 21 35
二商 二商 我念往昔有二商主 Dazhengju Wang Jing (Pāyāsisuttanta) 《大正句王經》 Scroll 2 31
商佉 商佉 名曰商佉 Fenbie Shan E Bao Ying Jing (Śukasūtra)《分別善惡報應經》 Scroll 1 26
一商 一商 告一商主言 Dazhengju Wang Jing (Pāyāsisuttanta) 《大正句王經》 Scroll 2 18
时商 時商 時商主念言 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 7 17
大商 大商 當有大商主 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 25 17
商众 商眾 彼商眾悉於諸法 Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 Scroll 2 11
众商 眾商 彼商主語眾商言 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 7 10
商主言 商主言 商主言 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 7 8