bàn

 1. bàn number half
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Quantity 数量
  Notes: (Unihan '半'; XHZD '半' 1)
 2. bàn adjective mid- / in the middle
  Domain: Modern Chinese 现代汉语
  Notes: (XHZD '半' 2)
 3. bàn adverb semi- / partly
  Domain: Modern Chinese 现代汉语
  Notes: (XHZD '半' 3)

Contained in

Also contained in

赭衣半道半数半边半决赛半天半导体半拉半夜一半半岛大半多半互补金属氧化物半导体半边天半截半径半路半途而废半真半假半身不遂北半球南半球半球参半朝鲜半岛阿拉伯半岛后半叶上半叶半角半形事半功倍半坡半圆形半山下半叶半闭元音半开元音半元音半闭前不圆唇元音半闭前圆唇元音半闭央不圆唇元音半闭央圆唇元音半闭后不圆唇元音半闭后圆唇元音半开前不圆唇元音半开前圆唇元音半开央不圆唇元音半开央圆唇元音半开后不圆唇元音

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

 • Scroll 1 Jin Guangming Jing Shu 《金光明經疏》 — count: 128
 • Scroll 7 Miaofa Lianhua Jing Xuan Zan 《妙法蓮華經玄贊》 — count: 114
 • Scroll 6 Miaofa Lianhua Jing Xuan Zan 《妙法蓮華經玄贊》 — count: 113
 • Scroll 6 Fa Hua Jing Yi Ji 《法華經義記》 — count: 106
 • Scroll 5 Jin Guang Ming Zui Sheng Wang Jing Shu 《金光明最勝王經疏》 — count: 97
 • Scroll 1 Fo Shuo Zaoxiang Liangdu Jing Jie 《佛說造像量度經解》 — count: 93
 • Scroll 7 Fa Hua Jing Yi Ji 《法華經義記》 — count: 83
 • Scroll 6 Miaofa Lianhua Jing Wen Ju 《妙法蓮華經文句》 — count: 81
 • Scroll 9 Miaofa Lianhua Jing Xuan Zan 《妙法蓮華經玄贊》 — count: 78
 • Scroll 4 Miaofa Lianhua Jing Xuan Zan 《妙法蓮華經玄贊》 — count: 77

Collocations

 • 半由旬 (半由旬) 光照半由旬 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 20 — count: 17
 • 半腹 (半腹) 東面半腹有山 — Qishi Jing 《起世經》, Scroll 6 — count: 17
 • 半拘 (半拘) 高半拘盧奢 — Qishi Jing 《起世經》, Scroll 1 — count: 15
 • 须弥山半 (須彌山半) 置於須彌山半 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 21 — count: 11
 • 半无常 (半無常) 半常半無常 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 14 — count: 11
 • 半座 (半座) 天帝釋便與頂生王半座令坐 — Madhyamāgama 《中阿含經》, Scroll 11 — count: 10
 • 半头 (半頭) 名曰馬半頭 — Qishi Jing 《起世經》, Scroll 1 — count: 10
 • 世间半 (世間半) 計我及世間半常半無常 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 14 — count: 9
 • 肘半 (肘半) 閻浮提人身長三肘半 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 20 — count: 8
 • 马半 (馬半) 名曰馬半頭 — Qishi Jing 《起世經》, Scroll 1 — count: 8