NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

bàn

 1. bàn number half
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Quantity 数量
  Notes: (Unihan '半'; XHZD '半' 1)
 2. bàn adjective mid- / in the middle
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Condition 状况
  Notes: (XHZD '半' 2)
 3. bàn adverb semi- / partly
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Condition 状况
  Notes: (XHZD '半' 3)

Contained in

半数半边半决赛半天半导体半拉半夜一半半岛大半多半互补金属氧化物半导体半边天半截半径半路半途而废半真半假半身不遂北半球南半球半球参半朝鲜半岛阿拉伯半岛后半叶上半叶半角半形事半功倍半坡半圆形半山下半叶半跏坐夜半踰城半闭元音半开元音半元音半闭前不圆唇元音半闭前圆唇元音半闭央不圆唇元音半闭央圆唇元音半闭后不圆唇元音半闭后圆唇元音半开前不圆唇元音半开前圆唇元音半开央不圆唇元音半开央圆唇元音半开后不圆唇元音半开后圆唇元音

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Jin Guangming Jing Shu 《金光明經疏》 Scroll 1 128
Miaofa Lianhua Jing Xuan Zan 《妙法蓮華經玄贊》 Scroll 7 113
Miaofa Lianhua Jing Xuan Zan 《妙法蓮華經玄贊》 Scroll 6 113
Fa Hua Jing Yi Ji 《法華經義記》 Scroll 6 106
Jin Guang Ming Zui Sheng Wang Jing Shu 《金光明最勝王經疏》 Scroll 5 97
Fo Shuo Zaoxiang Liangdu Jing Jie 《佛說造像量度經解》 Scroll 1 94
Fa Hua Jing Yi Ji 《法華經義記》 Scroll 7 83
Miaofa Lianhua Jing Wen Ju 《妙法蓮華經文句》 Scroll 6 81
Miaofa Lianhua Jing Xuan Zan 《妙法蓮華經玄贊》 Scroll 9 79
Miaofa Lianhua Jing Xuan Zan 《妙法蓮華經玄贊》 Scroll 4 77

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
半腹 半腹 東面半腹有山 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 6 17
半由旬 半由旬 光照半由旬 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 20 17
半拘 半拘 高半拘盧奢 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 1 15
半无常 半無常 半常半無常 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 14 11
须弥山半 須彌山半 置於須彌山半 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 21 11
半头 半頭 名曰馬半頭 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 1 10
世间半 世間半 計我及世間半常半無常 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 14 9
重半 重半 衣重半兩 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 20 8
肘半 肘半 閻浮提人身長三肘半 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 20 8
马半 馬半 名曰馬半頭 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 1 8

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
Scroll 2 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
Scroll 4 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
無常 Scroll 14 in Dīrghāgama 《長阿含經》 22
光照由旬 Scroll 20 in Dīrghāgama 《長阿含經》 11
置於須彌山 Scroll 21 in Dīrghāgama 《長阿含經》 7
今夜般泥洹 Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 4
去行 Scroll 1 in Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 1
Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 5
Scroll 2 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 1
Scroll 1 in Ren Xian Jing 《人仙經》 1
五四一日 Scroll 2 in Nijutuo Fanzhi Jing 《尼拘陀梵》 1
Scroll 1 in Mahāsamājasūtra 《大三摩惹經》 3
二十小劫 Scroll 2 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 2
Scroll 4 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 8
六十八萬里 Scroll 5 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 1
Scroll 6 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 1
須彌山 Scroll 1 in Qishi Jing 《起世經》 14
無有 Scroll 2 in Qishi Jing 《起世經》 3
由旬 Scroll 5 in Qishi Jing 《起世經》 1
東面 Scroll 6 in Qishi Jing 《起世經》 6
Scroll 7 in Qishi Jing 《起世經》 7
須彌山 Scroll 1 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 14
Scroll 2 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 3
闍那 Scroll 5 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 1
東面 Scroll 6 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 6