NTI Reader
NTI Reader

shǎo shào

 1. shǎo adjective few
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Quantity 数量
  Notes: In the sense of 不多 (Guoyu '少' shǎo adj 1; Unihan '少')
 2. shǎo verb to decrease / to lessen / to lose
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Quantity 数量
  Notes: In the sense of 丟失 (Guoyu '少' shǎo v 3)
 3. shǎo adverb slightly / somewhat
  Domain: Modern Chinese 现代汉语
  Notes: In the sense of 略微 or 稍微 (Guoyu '少' shǎo adv 3)
 4. shǎo verb to be inadequate / to be insufficient
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 不夠 (Guoyu '少' shǎo v 1; Unihan '少')
 5. shǎo verb to be less than
  Domain: Modern Chinese 现代汉语
  Notes: (Guoyu '少' shǎo v 2)
 6. shǎo verb to despise / to scorn / to look down on
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 轻视 (Guoyu '少' shǎo v 4)
 7. shǎo adverb short-term
  Domain: Modern Chinese 现代汉语
  Notes: In the sense of 不久 (Guoyu '少' shǎo adv 1)
 8. shǎo adverb infrequently
  Domain: Modern Chinese 现代汉语
  Notes: In the sense of 不经常 (Guoyu '少' shǎo adv 2)
 9. shǎo adverb slightly / somewhat
  Domain: Modern Chinese 现代汉语
  Notes: In the sense of 略微 or 稍微 (Guoyu '少' shǎo adv 2)
 10. shào adjective young
  Domain: Modern Chinese 现代汉语
  Notes: In the sense of 年幼 or 年轻 (Guoyu '少' shào adj 1)
 11. shào noun youth
  Domain: Modern Chinese 现代汉语
  Notes: In the sense of 年轻的时候 (Guoyu '少' shào n 1)
 12. shào noun a youth / a young person
  Domain: Modern Chinese 现代汉语
  Notes: In the sense of 年轻人 (Guoyu '少' shào n 2)
 13. shào proper noun Shao
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Names 名字 , Concept: Surname 姓氏
  Notes: (Guoyu '少' shào n 3)

Contained in

至少僧多粥少粥少僧多少数少白头减少少年多少必不可少青少年少数民族不少缺少阔少或多或少少女少先队少量少长极少少林寺新少林寺前少帝后少帝汉少帝 以少胜多刘少奇年少回少向多少光天少净天稀少少吴绫少府宋少帝鲜少较少青少年福利佛为年少比丘说正事经少室六门少康年少王子计功多少量彼来处少见少林少善根少善少儿老少不可缺少少妇

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 Scroll 2 103
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 103 99
Śāriputrābhidharmaśāstra (Shelifu Apitan Lun) 《舍利弗阿毘曇論》 Scroll 9 82
Si Fen Lu Shan Fan Bu Que Xingshi Chao 《四分律刪繁補闕行事鈔》 Scroll 3 80
Abhidharmamahāvibhāṣaśāstra (Apidamo Dapiposha Lun) 《阿毘達磨大毘婆沙論》 Scroll 149 78
Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 Scroll 3 73
Mahāprajñāpāramitāśāstra (Da Zhi Du Lun) 《大智度論》 Scroll 29 72
Abhidharmaprakaraṇapādaśāstra (Zhong Shi Fen Apitan Lun) 《眾事分阿毘曇論》 Scroll 9 69
Abhidharmamahāvibhāṣaśāstra (Apidamo Dapiposha Lun) 《阿毘達磨大毘婆沙論》 Scroll 154 69
Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 Scroll 1 63

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
色少 色少 觀外色少 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 9 24
食少 食少 其食少者 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 6 19
少色 少色 或言少色是我 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 10 11
少欲 少欲 道當少欲 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 9 10
少因缘 少因緣 見五百末羅以少因緣 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 4 8
少病 少病 多病少病 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 13 8
少分 少分 我今須往盜其少分 Baiyi Jin Chuang Er Poluomen Yuanqi Jing 《白衣金幢二婆羅門緣起經》 Scroll 2 7
病少 病少 多病少病 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 13 7
少修善 少修善 我等由少修善行 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 6 5
少恼 少惱 少病少惱 Śakraparipṛcchā Sūtra 《帝釋所問經》 Scroll 1 5