NTI Reader
NTI Reader

过失 (過失) guòshī

  1. guòshī noun defect / fault
    Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Condition 状况
    Notes: (CC-CEDICT '過失')
  2. guòshī noun negligence / delinquency
    Domain: Law 法律 , Subdomain: Condition 状况
    Notes: (CC-CEDICT '過失')

Contained in

过失杀人过失致死罪

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Yogācāryabhūmiśāstra (Yujia Shi Di Lun) 《瑜伽師地論》 Scroll 80 36
Yogācāryabhūmiśāstra (Yujia Shi Di Lun) 《瑜伽師地論》 Scroll 20 34
Yogācāryabhūmiśāstra (Yujia Shi Di Lun) 《瑜伽師地論》 Scroll 99 29
Commentary on the Yogācārabhūmiśāstra 《瑜伽論記》 Scroll 21 27
Śikṣāsamuccaya (Dasheng Ji Pusa Xue Lun) 《大乘集菩薩學論》 Scroll 7 27
Yogācāryabhūmiśāstra (Yujia Shi Di Lun) 《瑜伽師地論》 Scroll 68 26
Yogācāryabhūmiśāstra (Yujia Shi Di Lun) 《瑜伽師地論》 Scroll 61 24
Prajñāpradīpamūlamadhyamakavṛtti (Bore Deng Lun Shi) 《般若燈論釋》 Scroll 3 23
Fo Xing Lun 《佛性論》 Scroll 1 22
Mahāyānasaṅgrāhabhāṣya (She Dacheng Lun Shi) 《攝大乘論釋》 Scroll 4 21

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
无有过失 無有過失 無有過失 Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 5 38
过失心 過失心 或於大堅固聲聞起過失心者 Da Jiangu Poluomen Jing 《大堅固婆羅門緣起經》 Scroll 2 12
离过失 離過失 常離過失起正智慧 Da Jiangu Poluomen Jing 《大堅固婆羅門緣起經》 Scroll 1 8
起过失 起過失 或於大堅固聲聞起過失心者 Da Jiangu Poluomen Jing 《大堅固婆羅門緣起經》 Scroll 2 7
过失性 過失性 以正智慧了無過失性即過失性 The Sūtra on the Mahāyāna Practice of the Six Perfections 《大乘理趣六波羅蜜多經》 Scroll 6 6
少过失 少過失 我等不見如來身口有少過失 An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 Scroll 12 6
苦乐过失 苦樂過失 不為苦樂過失所染 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 394 6
过失行 過失行 無過失行 Fang Guang Da Zhuangyan Jing (Lalitavistara) 《方廣大莊嚴經》 Scroll 8 5
烦恼过失 煩惱過失 能離欲色煩惱過失得生淨天 Vipaśyin Buddha Sūtra 《毘婆尸佛經》 Scroll 2 5
多过失 多過失 諦觀在家多過失 Dasheng Bensheng Xin Di Guan Jing 《大乘本生心地觀經》 Scroll 4 5