NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

shēn

 1. shēn adjective deep
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Condition 状况
  Notes: As in deep water (ABC 'shēn' 深 sv 1; GHC '深' 1; Guoyu '深' adj 1; Kroll '深' 1; NCCED '深' 1; Unihan '深')
 2. shēn adjective profound / penetrating
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Thought 思想
  Notes: In the sense of 深入 (ABC 'shēn' 深 sv 2; GHC '深' 2; Guoyu '深' adj 2; Kroll '深' 4; NCCED '深' 4)
 3. shēn adjective dark / deep in color
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Color 颜色
  Notes: (ABC 'shēn' 深 sv 4; GHC '深' 6; Kroll '深' 5; NCCED '深' 6)
 4. shēn adjective remote in time
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Time 时间
  Notes: In the sense of 时间久 (GHC '深' 7; Kroll '深' 3)
 5. shēn noun depth
  Domain: Measurement and Control 测控
  Notes: (ABC 'shēn' 深 n; NCCED '深' 2; Unihan '深')
 6. shēn adjective far
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: (Kroll '深' 2)
 7. shēn adjective to withdraw / to recede
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: (Kroll '深' 2a)
 8. shēn adjective thick / lush
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Form 形态
  Notes: In the sense of 茂盛 (Guoyu '深' adj 5)
 9. shēn adjective intimate / close
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Emotion 感情
  Notes: (ABC 'shēn' 深 sv 3; NCCED '深' 5)
 10. shēn adjective late
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Time 时间
  Notes: At night (ABC 'shēn' 深 sv 5; Guoyu '深' adj 4; NCCED '深' 7)
 11. shēn adjective great
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Comparison 比较
  Notes: In the sense of a great difference between top and botton or between inner and outer (GHC '深' 2)
 12. shēn adjective grave / serious
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Condition 状况
  Notes: (ABC 'shēn' 深 sv 6)
 13. shēn adverb very
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Comparison 比较
  Notes: In the sense of 很多 (Guoyu '深' adv; NCCED '深' 8; Unihan '深')
 14. shēn verb to dig / to go deep into / to be well versed in
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Actions 行为
  Notes: (Kroll '深' 6)
 15. shēn verb to survey / to probe
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: In the sense of 探测 (GHC '深' 8)

Contained in

深刻深化深远深入深圳深度高深精深深厚根深蒂固加深深夜深奥深沉深处深浅深切深情深信深重杨深秀资深深思朱见深深深解深密经深红深邃深入度深长竺潜深幽深深受深陷夜深人静深密解脱经解深密经佛说什深大迴向经什深大迴向经金刚顶瑜伽降三世成就极深密门深沙大将仪轨深海深心深法深棕色深妙深经渊深深广深山深耕

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 328 318
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 298 191
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 319 173
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 305 145

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
深微妙 深微妙 甚深微妙 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 25
深达 深達 明見深達 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 1 19
深照 深照 深奧深照 Brahmajālasūtra 《梵網六十二見經》 Scroll 1 11
深奥深 深奧深 深奧深照 Brahmajālasūtra 《梵網六十二見經》 Scroll 1 10
明见深 明見深 明見深達 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 1 8
深八 深八 海水深八萬四千由旬 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 21 8
深四 深四 雨深四指 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 1 6
深宫 深宮 使處深宮 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 6
地深 地深 是地深六百八十萬由旬 Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 1 6
深阿毘昙 深阿毘曇 論甚深阿毘曇 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 5 5

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
大海 Scroll 1 in Dīrghāgama 《長阿含經》 7
Scroll 3 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
地主大王遊戲娛樂 Scroll 5 in Dīrghāgama 《長阿含經》 4
Scroll 7 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
難解 Scroll 10 in Dīrghāgama 《長阿含經》 6
出遊 Scroll 1 in Vipaśyin Buddha Sūtra 《毘婆尸佛經》 1
Scroll 1 in Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 1
比丘 Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 8
微妙 Scroll 1 in Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 2
世尊戀慕 Scroll 1 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 2
Scroll 2 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 8
實有 Scroll 3 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 5
愛念 Scroll 1 in Da Jiangu Poluomen Jing 《大堅固婆羅門緣起經》 3
雲雷 Scroll 1 in Ren Xian Jing 《人仙經》 1
善說 Scroll 3 in Baiyi Jin Chuang Er Poluomen Yuanqi Jing 《白衣金幢二婆羅門緣起經》 1
Scroll 2 in Nijutuo Fanzhi Jing 《尼拘陀梵》 2
愛樂 Scroll 2 in Sangītisūtra 《大集法門經》 1
微妙 Scroll 1 in Ren Ben Yu Sheng Jing 《人本欲生經》 2
起信 Scroll 1 in Xin Fo Gongde Jing 《信佛功德經》 3
Scroll 1 in Ambaṭṭhasutta 《佛開解梵志阿颰經》 1
深奧 Scroll 1 in Brahmajālasūtra 《梵網六十二見經》 12
微妙 Scroll 1 in Sāmaññaphalasutta 《寂志果經》 2
六百八十由旬 Scroll 1 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 4
須彌山四十萬里 Scroll 2 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 6
城門二百八十 Scroll 3 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 3