NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

岁月 (歲月) suìyuè

suìyuè noun years
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Time 时间

Contained in

岁月流逝心好福来,岁月平安平安岁月红尘白浪两茫茫,忍辱柔和是妙方,到处随缘延岁月,终身安份度时光岁月平安岁月吉祥岁月如春岁月芳香

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Commentary on the Mūlamadhyamakakārikā 《中觀論疏》 Scroll 8 5
Dafang Guang Fo Huayan Jing Sui Shu Yan Yi Chao 《大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔》 Scroll 77 4
Xin Huayan Jing Lun 《新華嚴經論》 Scroll 29 4
The Great T'ang Dynasty Record of the Western Regions 《大唐西域記》 Scroll 12 3
The Great T'ang Dynasty Record of the Western Regions 《大唐西域記》 Scroll 9 3
The Great T'ang Dynasty Record of the Western Regions 《大唐西域記》 Scroll 7 3
The Great T'ang Dynasty Record of the Western Regions 《大唐西域記》 Scroll 6 3
The Great T'ang Dynasty Record of the Western Regions 《大唐西域記》 Scroll 3 3
Quotations from Abbot Xu Tang 《虛堂和尚語錄》 Scroll 9 3
Quotations from Chan Master Fenyang Wude 《汾陽無德禪師語錄》 Scroll 1 3

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
延岁月 延歲月 徒延歲月此輩難逢 Mūlasarvāstivādavinayakṣudrakavastu (Genben Shuo Yiqie You Bu Pi Nai Ye Za Shi) 《根本說一切有部毘奈耶雜事》 Scroll 28 8
岁月日 歲月日 亦應記歲月日數 Mahīśāsakavinaya 《彌沙塞部和醯五分律》 Scroll 27 7
时日岁月 時日歲月 時日歲月皆如是 Xin Huayan Jing Lun 《新華嚴經論》 Scroll 26 5
知岁月 知歲月 所謂能知歲月時故 Samādhirājacandrapradīpasūtra (Yue Deng Sanmei Jing) 《月燈三昧經》 Scroll 10 5
岁月时 歲月時 所謂能知歲月時故 Samādhirājacandrapradīpasūtra (Yue Deng Sanmei Jing) 《月燈三昧經》 Scroll 10 3
记岁月 記歲月 亦應記歲月日數 Mahīśāsakavinaya 《彌沙塞部和醯五分律》 Scroll 27 3
积岁月 積歲月 經過日夜淹積歲月 Yogācāryabhūmiśāstra (Yujia Shi Di Lun) 《瑜伽師地論》 Scroll 18 3
盈岁月 盈歲月 稟性聰敏未盈歲月 Mūlasarvāstivādavinayavibhaṅga (Genben Shuo Yiqie You Bu Pi Nai Ye) 《根本說一切有部毘奈耶》 Scroll 16 3
历岁月 歷歲月 久歷歲月 Fu Gai Zheng Xing Suo Ji Jing 《福蓋正行所集經》 Scroll 5 3
岁月等 歲月等 若無時者云何有歲月等耶 Commentary on the Mūlamadhyamakakārikā 《中觀論疏》 Scroll 8 2

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
歲月 Scroll 22 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
歲月 Scroll 2 in Dazhengju Wang Jing (Pāyāsisuttanta) 《大正句王經》 1
如是辛勤歲月 Scroll 1 in Zhong Xu Mohe Di Jing 《佛本行集經》 1
歲月不久神通 Scroll 3 in Zhong Xu Mohe Di Jing 《佛本行集經》 2
歲月 Scroll 11 in Zhong Xu Mohe Di Jing 《佛本行集經》 1
歲月 Scroll 7 in Sutra on the Wise and Foolish (Damamūka) 《賢愚經》 1
晝夜歲月 Scroll 9 in Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 1
歲月一剎那 Scroll 23 in Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 1
歲月 Scroll 1 in Deng Mu Pusa Suo Wen Sanmei Jing 《等目菩薩所問三昧經》 1
歲月糞土 Scroll 7 in Zui Sheng Wen Pusa Shi Zhu Chu Gou Duan Jie Jing 《最勝問菩薩十住除垢斷結經》 1
晝夜時節歲月劫數 Scroll 60 in Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 2
歲月 Scroll 37 in Mahāparinirvāṇasūtra (Mahaparinirvana Sutra) 《大般涅槃經》 1
歲月 Scroll 34 in Mahāparinirvāṇasūtra (Mahayana Mahaparinirvana sutra) 《大般涅槃經》 1
歲月修行 Scroll 3 in Pusa Cong Doshuaitian Jiang Shen Mu Tai Shuo Guang Pu Jing 《菩薩從兜術天降神母胎說廣普經》 1
晝夜歲月四時 Scroll 2 in Candrottarādārikāparipṛcchāsūtra (Fo Shuo Yue Shang Nu Jing) 《佛說月上女經》 1
歲月 Scroll 2 in Fo Shuo Ju Li Zhangzhe Suo Wen Dasheng Jing 《佛說巨力長者所問大乘經》 1
所謂歲月 Scroll 10 in Samādhirājacandrapradīpasūtra (Yue Deng Sanmei Jing) 《月燈三昧經》 1
歲月增益 Scroll 1 in Fo Shuo Jian Zhengjing 《佛說見正經》 1
歲月 Scroll 4 in Qi Fo Ba Pusa Suo Shuo Da Tuoluoni Shen Zhou Jing 《七佛八菩薩所說大陀羅尼神呪經》 1
歲月 Scroll 7 in Tuoluoni Za Ji 《陀羅尼雜集》 1
人資歲月 Scroll 19 in Da Fa Ju Tuoluoni Jing 《大法炬陀羅尼經》 1
歲月劫殺六甲禁忌 Scroll 1 in Fo Shuo An Zhai Shen Zhou Jing 《佛說安宅神呪經》 1
歲月 Scroll 1 in Fo Shuo Zaoxiang Liangdu Jing Jie 《佛說造像量度經解》 1
歲月 Scroll 27 in Mahīśāsakavinaya 《彌沙塞部和醯五分律》 2
歲月時節 Scroll 56 in Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 《十誦律》 1